Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Τα χαρίσματα του Πνεύματος (10)ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ
Όπως στο Ρωμ.ιβ, έτσι και στο Α΄Κορ.ιβ, δεν φαίνεται ότι ο κατάλογος των χαρισμάτων είναι πλήρης. Η Γραφή δεν ισχυρίζεται ότι όλες οι θαυμαστές ενέργειες του Θεού στη ζωή μας πρέπει να υπάγονται ακριβώς σε μια από τις εννέα κατηγορίες του Α΄Κορ.ιβ:8-10. Το κεφάλαιο αναφέρει αυτόν τον κατάλογο για να επεξηγήσει πώς ο Θεός εργάζεται υπερφυσικά με διαφορετικούς τρόπους χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέλη του σώματος.

Επίσης φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει κάποια επικάλυψη στη λειτουργία των χαρισμάτων. Παραδείγματος χάριν, εάν ο Θεός δώσει σε κάποιον ένα λόγο γνώσης και αυτός κατόπιν τον αποκαλύψει σε κάποιον άλλο, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτή την ενέργεια σαν προφητεία. Εάν ο Θεός δώσει σε κάποιον πίστη σε μια κρίσιμη στιγμή, μπορούμε να δούμε ενέργεια θαυμάτων σαν αποτέλεσμα της άσκησης αυτής της πίστης.
Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά απόλυτοι στην προσπάθειά μας να καθορίσουμε τα εννέα πνευματικά χαρίσματα, ούτε πρέπει να ανησυχούμε υπερβολικά για μικρές παραλλαγές που οι δάσκαλοι μπορεί να προτείνουν καθώς τα προσδιορίζουν. Το βασικό δεν είναι να ονομάσουμε την κάθε ενέργεια του Θεού, αλλά να γίνουμε ευαίσθητοι, διαθέσιμοι, και να παραχωρηθούμε στην κίνηση του Πνεύματος του Θεού. Το να ονομάσουμε ένα γεγονός «λόγο σοφίας» ή «λόγο γνώσης» δεν είναι πρωταρχικής σημασίας, όσο το να επιτρέψουμε στο Θεό να εργαστεί δια μέσου μας υπερφυσικά ώστε να βοηθηθεί μια ανάγκη σε μια δεδομένη κατάσταση.
Ενώ δεν είναι απαραίτητο να ταξινομούμε και να κατατάσσουμε κάθε θαυμαστή ενέργεια του Θεού, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και να κατανοήσουμε  τις αρχές βάσει των οποίων ο Θεός εργάζεται. Η αρχή και η εξουσία μας σε τέτοια θέματα, όπως σε όλες τις πτυχές της χριστιανικής ζωής, είναι η Βίβλος (Β΄Τιμ.γ:15-17). Πρέπει να προσέχουμε όταν δίνει κάποιος πολύ έμφαση σε μια υπερφυσική εκδήλωση για την οποία δεν υπάρχει κανένα βιβλικό προηγούμενο ή όταν κάποιος προωθεί ορισμένες τεχνικές που η Βίβλος δεν διδάσκει ρητά. Ακόμα, δεν μπορούμε να δούμε τέτοιες περιπτώσεις σαν πρότυπα (κάτι καινούριο που φανερώνει ο Θεός!!!) ή να πιέσουμε άλλους να τις ακολουθήσουν. Αν και για κάθε συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να μην υπάρχει κάτι ανάλογο στη Βίβλο, οι αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί ο Θεός παραμένουν πάντα οι ίδιες. Μια μελέτη της Γραφής αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά του έργου Του, καθώς επίσης και τις φανερώσεις ή εκδηλώσεις που η εκκλησία πρέπει να περιμένει και να εκζητά.
Συμπερασματικά, ενώ δεν μπορούμε να μειώσουμε τις υπερφυσικές εκδηλώσεις του Πνεύματος με άκαμπτες ακαδημαϊκές κατηγοριοποιήσεις, είναι σημαντικό να μελετήσουμε τα χαρίσματα και να τα κατανοήσουμε πλήρως μέσα από το λόγο του Θεού. Καθώς αποκτούμε πείρα πάνω σ’ αυτό το θέμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να ανταποκριθούμε ευκολότερα στην οδηγία του Θεού σ’ αυτή την περιοχή και να ανοιχτούμε σε όλες τις εκδηλώσεις του Πνεύματος.