Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Εσείς τι θα πιστέψετε;

Ανθρώπινες διδασκαλίες όπως η παρακάτω εικόνα,


ή τη διδασκαλία του Ιησού και των αποστόλων σχετικά με τη θεία θεραπεία;

Ο Θεός έχει φανερώσει τον Εαυτό του ανά τους αιώνες μέσα από θαυμαστές θεραπείες και έχει φροντίσει ιδιαίτερα για την περίοδο της χάρης να θεραπεύει όσους έρχονται σ' Αυτόν με πίστη και υπακοή. Η θεία θεραπεία αγοράστηκε για μας με το αίμα του Ιησού Χριστού, και ιδιαίτερα με τις πληγές Του (Ησαΐας νγ:5 Ματθ.η:16-17  Α’ Πέτρ.β:24).


Ο Ιησούς όπου κι αν πήγαινε θεράπευε τους αρρώστους (Ματθ.δ:23-24), και διέταξε τους μαθητές Του να κάνουν το ίδιο (Ματθ.ι:8). Αυτός είπε γι’ αυτούς που θα πιστεύουν στο Ευαγγέλιο ότι: «Επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι» (Μάρκ.ις:18). Θεραπείες και θαύματα ακολουθούσαν τους μαθητές όπου κήρυτταν το ευαγγέλιο.


Δεν υπάρχει αρρώστια ή ασθένεια που να είναι δύσκολη για το Θεό. Ο καθένας από μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας μπορούν να θεραπευτούν με τη δύναμη του Θεού.


«Ασθενεί τις μεταξύ σας; ας προσκαλέση τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα, και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι συγχωρηθή εις αυτόν. Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας, και εύχεσθε υπέρ αλλήλων διά να ιατρευθήτε» (Ιάκ.ε:14-16).


Ματθ.ι:1 Και προσκαλέσας τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλωσιν αυτά και να θεραπεύωσι πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν.


Μάρκ.ς:13 και εξέβαλλον πολλά δαιμόνια και ήλειφον πολλούς αρρώστους με έλαιον και εθεράπευον.


Ματθ.θ:20-22 Και ιδού, γυνή αιμορροούσα δώδεκα έτη, πλησιάσασα όπισθεν ήγγισε το άκρον του ιματίου αυτού· διότι έλεγε καθ' εαυτήν, Εάν μόνον εγγίσω το ιμάτιον αυτού, θέλω σωθή. Ο δε Ιησούς επιστραφείς και ιδών αυτήν είπε· Θάρρει, θύγατερ· η πίστις σου σε έσωσε. Και εσώθη η γυνή από της ώρας εκείνης.


Λουκ.ιη:35-42 Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν ζητών· ακούσας δε όχλον διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και εφώναξε λέγων· Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προπορευόμενοι επέπληττον αυτόν διά να σιωπήση· αλλ' αυτός πολλώ μάλλον έκραζεν· Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθή προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ηρώτησεν αυτόν λέγων· Τι θέλεις να σοι κάμω; Ο δε είπε· Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Ανάβλεψον· η πίστις σου σε έσωσε.


Πράξ.γ:6-8 Ο δε Πέτρος είπεν· Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω· αλλ' ό,τι έχω, τούτο σοι δίδω· εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητι και περιπάτει. Και πιάσας αυτόν από της δεξιάς χειρός εσήκωσε· και παρευθύς εστερεώθησαν αι βάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού, και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτει, και εισήλθε μετ' αυτών εις το ιερόν περιπατών και πηδών και δοξάζων τον Θεόν


Α’ Τιμ.ε:23 Μη υδροπότει πλέον, αλλά μεταχειρίζου ολίγον οίνον διά τον στόμαχόν σου και τας συχνάς σου ασθενείας


Εδώ έχουμε τον εργάτη του Θεού, τον Τιμόθεο, που είχε χρόνια αρρώστια που οφειλόταν στην αδυναμία του οργανισμού του. 
Προφανώς, ο Παύλος πρότεινε το κρασί γιατί ίσως το νερό της περιοχής να μην ήταν υγιεινό. Σε κάθε περίπτωση, έδειξε ότι, ενώ οι Χριστιανοί πάντα εμπιστεύονται το Θεό για θεραπεία και ενδυνάμωση, θα πρέπει να ακολουθούν αρχές καλής διατροφής και ότι μπορούν να έχουν υγειονομική περίθαλψη.
Ο Παύλος δίνει στον καλό του φίλο μια απλή πρακτική συμβουλή, ποτέ δεν το θεώρησε σαν μέθοδο θεραπείας.

Το εδάφιο αυτό δεν κατηγορεί τους άρρωστους πιστούς για τις ασθένειές τους, αλλά αποδεικνύει ότι δεν είναι ασυνήθιστο για τους Χριστιανούς να αρρωστήσουν. 
Έχουμε ακόμα ένα θνητό σώμα και ζούμε σ’ ένα πεσμένο κόσμο, δεν είμαστε απρόσβλητοι από ασθένειες, δοκιμασίες και τα βάσανα της καθημερινότητας. Δεν πρέπει να θεωρούμε την ασθένεια σαν ήττα, αλλά σαν ευκαιρία για θεραπεία. Αν λάβουμε στιγμιαία ή σταδιακή θεραπεία, δίνουμε τη δόξα στο Θεό. Αν υποφέρουμε για λίγο, πριν από την αποκατάσταση, τότε μαθαίνουμε υπομονή, εμπιστοσύνη, και άλλα μαθήματα από το Θεό. Αν πεθάνουμε πιστοί, όπως όλοι μια μέρα (εκτός αν γίνει η αρπαγή), έχουμε ακόμη την αιώνια ανταμοιβή μας.