Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

«Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»

Κάτω από τον παραπάνω τίτλο, γράφτηκαν πολλές βιογραφίες και δόθηκαν πολλά πορτραίτα του Κυρίου. Θα ρωτήσεις, ποιο είναι το πιο αυθεντικό. Ποιά έκδοση, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ποια «Ζωή του Ιησού», αν προσφέρουμε στους ανθρώπους, θα τους δώσουμε ένα γνήσιο Χριστό. Ο Παύλος στη Β’ Κορ.ς:7-11, μας δίνει την απάντηση και την προτροπή. Η πιο γνήσια κι αποτελεσματική «Ζωή του Ιησού» πού μπορούμε να προσφέρουμε - και οφείλουμε - στους ανθρώπους, είναι... «Η ζωή του Ιησού εν τη θνητή σαρκί ημών» (έδ.10). Ας την πλησιάσουμε, με ευλάβεια. Η ζωή του Ιησού, ήταν:


1. Μία ζωή από τον Θεό

Αναμφίβολα, η γέννηση του Ιησού στον κόσμο μας ήταν ολωσδιόλου ξεχωριστή «πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε... κληθήσεται υιός Θεού» (Λουκάς α:35). Ο ίδιος ο Κύριος βεβαίωσε ότι- «εξήλθεν εκ του Πατρός» (Ιωάννης ις:28). Εάν λοιπόν επιθυμούμε «Η ζωή του Ιησού να φανερωθεί εν τη θνητή ημών σαρκί», πρέπει πριν απ’ όλα και μεις να «γεννηθούμε άνωθεν... εκ του Πνεύματος» (Ιωάννης γ:7). Μόνο στη ζωή των αναγεννημένων ανθρώπων, μπορεί να φανεί «Η ζωή του Χριστού». Μόνο ο αναγεννημένος, μπορεί να γίνει κατοικητήριο του Χριστού, σύμφωνα με το «ζώ δέ ουκέτι εγώ, ζή δέ εν εμοί Χριστός» (Γαλάτες β:20).

2. Μία ζωή ολότελα παραχωρημένη στον Θεό

Η επίγεια ζωή του Κυρίου μας, ήτανε μια ζωή ολόψυχης παραχώρησης στο θέλημα του Θεού. Σύνθημα ζωής Του ήταν «μη το θέλημά μου αλλά το σόν γινέσθω» (Λουκάς κβ:42). «Ουκέτι εγώ, ζή δέ εν εμοί Χριστός» (Γαλάτες β:20), πρέπει να ’ναι το δικό μας σύνθημα, για να φανερωθεί «Η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκί». Ο Κύριος βεβαίωσε ότι «Ο υιός ού δύναται ποιείν αφ’ εαυτού ούδέν, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο» (Ιωάννης ε:19). Πώς λοιπόν θα μπορέσουν στη δική μας τη ζωή οι άνθρωποι να δουν τη ζωή του Χρίστου, όταν εμείς «πράττουμε απ’ εμαυτών», όχι «βλέποντες τον Κύριο πράττοντα»!..

3. Μία ζωή ενδυναμούμενη από το Πνεύμα του Θεού

Ο Ιωάννης είδε «το Πνεύμα του Θεού... ερχόμενον επ’ αυτόν ωσεί περιστερά» (Ματθαίος γ 16), Ο δέ Πέτρος βεβαιώνει στο κήρυγμά του, ότι «Ο Θεός έχρισε τον Ιησούν με Πνεύμα Άγιον και με δύναμιν» (Πράξεις ι:38). Υπήρξε «Ο κλάδος... που το Πνεύμα του Κυρίου αναπαύθηκε πάνω του» (Ησαΐας ια:2,3). Αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού, πάνω μας; «Οδηγούμεθα απ’ αυτό;» (Ρωμαίους η:14); Αν ναι, Η ζωή του Ιησού θα φανερώνεται στη ζωή μας. Αν «λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού» (Εφες.δ:30), πώς θα φανεί η ζωή του Ιησού στη ζωή μας!..

4. Μία ζωή αταλάντευτης πίστης στον Θεό

Αναμφίβολα ο Ιησούς «δεν ήταν εκ του κόσμου» τούτου (Ιωάννης ιζ:14). Γι’ αυτό, μισήθηκε, διώχτηκε, μαρτύρησε. «Η ζωή του Ιησού», είναι η βιογραφία κάποιου που ’ζησε τρομακτικά μόνος, με καθημερινό του βίωμα, την άρνηση και το διωγμό των πολλών εχθρών Του, την παρανόηση και εγκατάλειψη των λίγων φίλων του. Όμως, μέσα σ’ όλ’ αυτά, η πίστη στον Θεό υπήρξε τέλεια και αταλάντευτη. Εμείς; Η ζωή του Χριστού στη ζωή μας; Εφόσον «όλοι όσοι θελήσουν ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν» (Β’ Τιμόθεο γ:12), χρειαζόμαστε του Κυρίου την αταλάντευτη πίστη. Όμως, μπορούμε «να έχουμε πεποίθηση προς τον Θεό, εκ του Οποίου προέρχεται η ικανότης μας» (Β’ Κορινθίους γ:4,5), να μείνουμε πιστοί κοντά Του, για «να φανεί η ζωή του Ιησού στη ζωή μας».

5. Μία ζωή αφιερωμένης διακονίας

Από πολύ νωρίς, δωδεκαετής, βρίσκεται «εν τοίς του Πατρός του» (Λουκάς β:49). Το έργο του Πατέρα, ήταν το έργο της ζωής Του. «Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου» (ψαλμός μ:7). Είναι το έργο του Θεού, το έργο της ζωής μας; Είμαστε «διάκονοι της Καινής Διαθήκης» (Β’ Κορινθίους γ:6); Μπορούμε να πούμε «Ο ζήλος του Οίκου σου με κατέφαγε» (ψαλμός ξθ:9); Είμαστε πρόθυμοι να χάσουμε όλα και να εγκαταλειφθούμε απ’ όλους, προκειμένου να μείνουμε σταθερά αφιερωμένοι στο έργο του Θεού; Τότε, «Η ζωή του Ιησού θα φανερωθεί μέσα στη ζωή μας».

6. Μία ζωή στεφανωμένη με νίκη

Η νίκη, ήταν διαρκής στην επίγεια ζωή του Ιησού. Στον πειρασμό στην έρημο, στις επιθέσεις των φαρισαίων, στην επαφή Του με τον αμαρτωλό, στα δίστρατα των εκλογών, στη Γεθσημανή και το Σταυρό, παντού η νίκη του Θεού τον στεφάνωνε. Υπάρχει δε και για μας μία ίδια πορεία, γιατί μπορούμε «χάρις στον Θεό πάντοτε να θριαμβεύουμε εν τω Χριστώ» (Β’ Κορινθίους β:14). «Διά του αγαπήσαντος ημάς, υπερνικώμεν» (Ρωμαίους η:37). Η ζωή μου, μπορεί λοιπόν να στεφανωθεί με του Χριστού τη νίκη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αν συνεπώς θέλουμε στους γύρω μας να προσφέρουμε την πιο γνήσια έκδοση της ζωής του Χριστού, «τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή ημών σαρκί», ας «περιφέρουμε πάντοτε τη νέκρωση του Ιησού εν τω σώματι, ίνα και η ζωή του Ιησού φανερωθή εν τη θνητή σαρκί ημών» (Β’ Κορ.δ:10)