Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΟΛΗ      1. ο μεγάλος Εντολέας:
«ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων»
      
      2. η μεγάλη Εξουσία:
«εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία έν ουρανώ και επί γής»

      3. η μεγάλη Εντολή:
«πορευθέντες λοιπόν»


     4. το μεγάλο Σχολείο:
«μαθητεύσατε»

     5. ο μεγάλος Αγρός:
«πάντα τα έθνη (πάσαν την κτίσιν)»

     6. το μεγάλο Άγγελμα:
«το Ευαγγέλιον»

     7. το μεγάλο Προνόμιο:
«βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»

     8. το μεγάλο Έργο:
«διδάσκοντες αυτούς»

     9. η μεγάλη Ευθύνη:
«να φυλάττωσιν πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς»

     10. η μεγάλη Απλότητα:
«όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή»

     11. ο μεγάλος Κίνδυνος:
«όστις απιστήση θέλει κατακριθή»

     12. η μεγάλη Δύναμις:
«εις τούς πιστεύοντας σημεία θέλουσι παρακολουθεί»

     13. η μεγάλη Υπόσχεση:
«ιδού εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τα ημέρας»

     14. η μεγάλη Διάρκεια:
«έως της συντέλειας του αιώνος»

Ματθαίος κη:18-20, Μάρκος ις:15-18