Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιη:19 Και έβαλον χώμα επί τας κεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, εν ή επλούτησαν εκ της αφθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση· διότι εν μιά ώρα ηρημώθη.

Το ότι έβαλαν χώμα στα κεφάλια τους είναι σημείο ότι πενθούν βαθύτατα γι’ αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Στον Ιεζ.κζ:30,31 διαβάζουμε ότι θα κραυγάσουν, θα βοήσουν πικρά, θα ρίξουν χώμα στα κεφάλια τους και θα κατακυλισθούν εν σποδώ       

Στο Β’ Σαμ.ιγ:19 μας λέει για την Θάμαρ, την οποία ταπείνωσε ο Αμνών, ότι έβαλε στάχτη στο κεφάλι της και διέσχισε τα ρούχα της. Βέβαια αυτό ήταν ένα έθιμο της εποχής εκείνης, όμως όταν το μεταφέρουμε στις μέρες μας, είναι το ίδιο με το βαρύ πένθος.


Λέει ότι έκλαιαν, πενθούσαν και θρηνούσαν, έκραζαν και έλεγαν, ουαί, ουαί, η πόλη η μεγάλη. Είναι η ώρα της καταστροφής και της ερημώσεώς της!

επλούτησαν εκ της αφθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση. Διότι εν μιά ώρα ηρημώθη.

Πλουτήσαν εξ αιτίας της χλιδής και της πολυτέλειάς της. Όμως παρά τον πλούτο και την αφθονία της σε μια ώρα ερημώθηκε! Όλες οι προσπάθειές της και οι αγώνες της για να ασκήσει πλήρη έλεγχο και εξουσία πάνω στον κόσμο, και όλα τα πλούτη της έφυγαν και χάθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο εδ.14 μας είπε ότι «τα οπωρικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγον από σού, και πάντα τα παχέα και τα λαμπρά». Είναι κάτι που συμβαίνει ξαφνικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποκ.ιη:20 Ευφραίνου επ' αυτήν, ουρανέ, και οι άγιοι απόστολοι και οι προφήται, διότι έκρινεν ο Θεός την κρίσιν σας εναντίον αυτής.

Σ’ εμάς λέει να χαρούμε και να ευφρανθούμε. Εδώ που λέει: «και οι άγιοι απόστολοι και οι προφήται», άγιοι & απόστολοι είναι δύο ξεχωρισμένες λέξεις. Μιλάει για τους αγίους, και τους αποστόλους, και τους προφήτες. Και γνωρίζουμε ότι οι απόστολοι και οι προφήτες είναι χαρίσματα, διακονίας μέσα στην εκκλησία και είναι πνευματικοί ηγέτες της εκκλησίας, εναντίον των οποίων στρέφεται το μίσος του κόσμου.

Στην πρώτη εκκλησία, η ειδωλολατρική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν αυτή που κατεδίωξε και θανάτωσε εκατομμύρια αγίων του Θεού, αποστόλων και προφητών. Και στις έσχατες ημέρες η παγκόσμια ψευδοεκκλησία θα εξαπολύσει διωγμό εναντίον των παιδιών του Θεού, και ήδη σε πολλά κράτη ασκείται σκληρός διωγμός. Όμως τώρα εδώ αυτοί οι άγιοι και οι απόστολοι και οι προφήτες βρίσκονται πλέον στον ουρανό και το ψευδοθρησκευτικό σύστημα καταστρέφεται. Κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να είναι μάρτυρες αυτού του γεγονότος, γιατί λέει «ευφραίνου επ’ αυτήν, ουρανέ» και ευφραίνονται για την καταστροφή της.

Ιερεμ.να:34-48 Ο Θεός κάνει εκδίκηση και κρίνει τη Βαβυλώνα.