Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιη:3 διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής.

Αποκ.ιζ:2-4 Αυτό είναι ένα παράλληλο εδάφιο και λέει ότι οι κάτοικοι της γης εμεθύσθησαν από τον οίνο της πορνείας της, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μαζί της.


Ιερεμ.να:7,57 Κι εδώ λέει ότι η Βαβυλώνα στάθηκε ποτήριον χρυσούν στα χέρια του Κυρίου και μέθυσε όλη τη Γή. Από τον οίνο της πορνείας της ήπιαν τα έθνη & περεφρόνησαν. Και στο εδ.57 μας λέει ότι ο Κύριος επέτρεψε να μεθύσουν οι ηγεμόνες, οι σοφοί, οι στρατηγοί, οι άρχοντες και οι δυνατοί της γης με τον οίνο της πορνείας της. Αυτοί οι βασιλείς της γης αγόρασαν και χρησιμοποίησαν αυτή την πόρνη εκκλησία, όπως ο άνθρωπος θα αγόραζε και θα χρησιμοποιούσε μια κοινή γυναίκα. Όμως σύντομα η κρίση του Θεού πρόκειται να πέσει πάνω στο σύστημα αυτό για να το καταστρέψει.

και οι έμποροι της γής επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής

Ναούμ γ:4 Την αποκαλεί θελκτική πόρνη και έμπειρη σε γοητείες, η οποία πωλεί έθνη με τις πορνείες της, και φυλές με τις γοητείες της.

Ιερεμ.να:13 Εδώ λέει ότι είναι πλήρης θησαυρών. Όμως έφτασε το τέλος της και το πέρας της πλεονεξίας της. Βλέπουμε σε τύπο εδώ τον φανταστικό πλούτο & τη χλιδή του παγκόσμιου ψευδοθρησκευτικού συστήματος.

Αποκ.ιη:4 Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν· Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, διά να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής·

Πρόκειται για μια άλλη φωνή, γιατί λέει, «ο λαός μου». Και γνωρίζουμε ότι είναι η φωνή του Θεού που καλεί το λαό Του να εξέλθει μέσα από το ψευδοθρησκευτικό σύστημα της Βαβυλώνας.

Ιερεμ.να:6,45 Εδώ πάλι ο Θεός καλεί το λαό Του να φύγει μέσα από την Βαβυλώνα και να διασώσουν την ψυχή τους, για να μην απολεσθούν μέσα στην ανομία της. Η κρίση του Θεού πρόκειται να επέλθει πάνω σ’ αυτό το ψεύτικο σύστημα, που έχει εξαπατήσει και διαφθείρει τον κόσμο. Και αυτοί που ενώνονται μ’ αυτό το σύστημα και γίνονται ένα μαζί του, θα δοκιμάσουν και αυτοί την κρίση του Θεού.

Αποκ.β:20-23 Ο Κύριος μιλά στην εκκλησία των Θυάτειρων, που αντιπροσωπεύει την περίοδο της εκκλησίας την εποχή του Μεσαίωνα μέσα στους σκοτεινούς αιώνες. Λέει ότι έχει κάτι εναντίον της, γιατί άφησε τη γυναίκα Ιεζάβελ, που αποκαλούσε τον εαυτό της προφήτη, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους Του να πορνεύουν. Και λέει στα εδ.22 23: «Ιδού, εγώ βάλλω αυτήν εις κλίνην, και τους μοιχεύοντας μετ’ αυτής εις θλίψην μεγάλην εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών. Και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον. Και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και θέλω δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας».

Ο Θεός πρόκειται να θανατώσει τα τέκνα αυτής της πόρνης γυναίκας και γι’ αυτό καλεί το λαό Του να βγει από αυτήν και να μην είναι κάποιο από τα τέκνα της. Γιατί τότε θα έχει να αντιμετωπίσει την δίκαιη κρίση του Θεού.