Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΘΥΜΟΥ:
1. τον Πλάστη σου   εκκλησιαστής ιβ:1


2. πόθεν εξέπεσες    αποκάλυψη β:53. τη γυναίκα του Λώτ   Λουκάς ιζ:32


4. ότι απέλαβες  Λουκάς ις:25