Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιζ:14 Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.

ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς

Στην Αποκ.ιθ:11-21 αναφέρεται αυτός ο πόλεμος με το Αρνίο. Και λέει ότι το θηρίο και οι βασιλείς της γης, και τα στρατεύματά τους είχαν συναχθεί για να κάμουν πόλεμο με τον καθήμενο επί του ίππου, τον Ιησού Χριστό. Όμως νικήθηκαν και επιάσθει το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και ζώντες ερρίφθησαν στη Λίμνη του Πυρός την καιομένην με το θείον.


διότι είναι Κύριος κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλεύς όλων των βασιλέων και γι’ αυτό τους νικά. Δεν υπάρχει κανείς βασιλιάς πάνω στη Γή που να μπορεί να σταθεί μπροστά Του, όταν θα εγερθεί για να κρίνει τη Γή.

και όσοι είναι μετ’ αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί

Αυτό αναφέρεται στους αγίους που θα επιστρέψουν μαζί με το Χριστό στη Δεύτερη Έλευση. Στην Αποκ.ιθ:14 λέει ότι τα στρατεύματα ακολουθούσαν το Χριστό πάνω σε ίππους λευκούς. Τα στρατεύματα αυτά είναι οι άγιοι του Θεού, στους οποίους περιλαμβάνονται οι άγιοι της Αρπαγής, οι μάρτυρες της Μεγάλης Θλίψης καθώς επίσης και οι 144.000.

Αποκ.ιζ:15 Και μοι λέγει· Τα ύδατα, τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθηται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσαι.

Αυτή η γυναίκα κάθεται και εξουσιάζει τα έθνη και τους λαούς της γης. Και κάθεται σαν βασίλισσα με βασιλική μεγαλοπρέπεια και εξουσία. Δεν στέκεται σαν δούλη του Θεού, αλλά επιδιώκει να προβάλλει τον εαυτό της και τη δύναμή της. 

Το θηρίο είναι ο θρόνος της. Κάθεται επάνω στο θηρίο. Ένα παράλληλο εδάφιο υπάρχει στον Ησ.μζ:7,8 Συμβολικά αναφέρεται σ’ αυτό το σύστημα της παγκόσμιας Βαβυλώνας και λέει ότι ενώ έλεγε «εις τον αιώνα θέλω είσθαι κυρία….. εγώ είμαι και εκτός εμού ουδεμία άλλη» επειδή υπερηφανεύτηκε και αποπλανήθηκε, γι’ αυτό θα καταστραφεί ξαφνικά όλο αυτό το σύστημα, ακριβώς όπως η Βαβυλώνα στις μέρες της καταστράφηκε ξαφνικά.

Αποκ.ιζ:16 Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτοι θέλουσι μισήσει την πόρνην και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν, και τας σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί.

και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον

Τα αρχαία χειρόγραφα δεν λένε «επί το θηρίον» αλλά «και το θηρίον» Δηλαδή λένε ότι τα δέκα κέρατα και το θηρίο θα μισήσουν την πόρνη. Αυτό σημαίνει ότι το θηρίο εμπλέκεται στην καταστροφή της γυναίκας καθώς και τα δέκα κέρατα.

Βλέπουμε ότι ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον Α/Χ και τα δέκα κέρατα, αυτούς τους 10 πανίσχυρους άνδρες να κάνουν το θέλημά Του, γιατί στο επόμενο εδ.17 λέει ότι ο Θεός έβαλε στην καρδιά τους να κάνουν το θέλημά Του και να γίνουν της αυτής γνώμης, και να δώσουν τη βασιλεία τους στο θηρίο, μέχρι να εκτελεστούν οι λόγοι του Θεού. Δεν γνωρίζουν όμως ότι με τις ενέργειές τους εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού.

Ιερεμ.να:1,28,29 Μια αρχή στο λόγο του Θεού είναι ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους για να εκπληρώσουν τα σχέδιά Του, ακόμη και ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι δεν λατρεύουν το Θεό. Ο Θεός θα τους κάνει αγγεία, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να φέρει εις πέρας το σχέδιο Του πάνω στη Γή. Στο εδάφιο 1 λέει ότι ο Θεός θα εγείρει άνεμο φθοροποιό επί τη Βαβυλώνα. Αυτός ο άνεμος είναι οι Μήδοι και οι Πέρσες. Και στα εδάφια 28 & 29 λέει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τους Μήδους για να εκτελεσθεί η βουλή Του.

ούτοι θέλουσι μισήσει την πόρνην, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν και τας σάρκας αυτής θέλουσι φάγει και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί

Το βασίλειο του Α/Χ την χρησιμοποιεί για να επιτύχει το σκοπό του και να εξαπατήσει τον κόσμο, να υποτάξει τις καρδιές των ανθρώπων ώστε να τον προσκυνήσουν σαν Θεό. Αφού πετύχει το σκοπό του την καταστρέφει και αυτήν.

Αυτός είναι ο τρόπος που ο Σατανάς εργάζεται με τους υπηρέτες του και τα όργανα του. Αφού τους χρησιμοποιεί για να επιτύχει τους σκοπούς του, τους καταστρέφει. Δεν τους δίνει καμιά αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Ο Σατανάς μισεί ακόμη και τους δικούς του που τον ακολουθούν.

Το ότι υπάρχει αυτό το σύστημα αυτής της πόρνης εκκλησίας είναι έξω από τα σχέδια του Σατανά, γιατί θέλει να λάβει όλη τη δόξα για τον εαυτό του, χωρίς την ύπαρξη καμιάς ψευδοθρησκείας που να του την κλέβει.

Αποκ.ιζ:17 Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού, και να γείνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού.

Ενώνονται λοιπόν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση και ο τελικός τους σκοπός είναι να καταστρέφουν κάθε είδος θρησκείας. Το αποτέλεσμα θα είναι βέβαια μια ολοκληρωτική και τέλεια Σατανική κοινωνία. Ο Θεός εδώ χρησιμοποιεί το Σατανά και τα σχέδια του σαν μέσο για να κρίνει την πόρνη αυτή ψευδοεκκλησία.

Αποκ.ιζ:18 Και η γυνή, την οποίαν είδες, είναι η πόλις η μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων.

η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης

Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι έχει πλήρη έλεγχο πάνω σε κάθε βασιλιά, ο οποίος υπήρξε πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, αλλά ότι έχει βασιλεία πάνω στους βασιλιάδες της γης. Βλέπουμε ότι αντλεί τη δύναμή της από το παγκόσμιο σύστημα και από τους βασιλείς της γης. Έχει βασιλεία που βασίζεται πάνω σ’ αυτούς και  γι’ αυτό την βλέπει ο Ιωάννης να κάθεται πάνω στο θηρίο. Αντλεί την εξουσία της και την δύναμή της από το θηρίο.

Επίσης σημαίνει ότι έχει βασιλεία και βασιλεύει πάνω απ’ όλους τους βασιλείς και τις αυτοκρατορίες από Νεμβρώδ και έπειτα μέχρι στις μέρες μας. Είναι η πηγή κάθε ψευδοθρησκείας και εξουσίας και ασκεί επιρροή και έλεγχο πάνω στα έθνη και στους ηγέτες των λαών. Κρατά τα σκήπτρα της εξουσίας πάνω στους βασιλείς της γης. Και αυτό μπορούμε να δούμε μέσα στην ιστορία, π.χ. κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του παπισμού, μέσα στο σκοτεινό Μεσαίωνα, ο πάπας Ινοκέντιος ο Γ' είπε: «Είμαι πάνω στους βασιλείς και τους εξουσιάζω όπως ο ήλιος είναι πάνω από το φεγγάρι». Και πράγματι άσκησε φοβερή επιρροή και ολοκληρωτική εξουσία πάνω στους βασιλείς της Ευρώπης. Έτρεμαν σε περίπτωση που δεν υπάκουαν στη θέλησή του. Μπορούσε να ανακαλέσει το ιερατείο και να παύσει τις θυσίες και να οδηγήσει το λαό σε μια φανατική υστερία, σκεπτόμενος ότι δεν μπορούσαν να πάνε στον ουρανό παρά μόνο δια μέσου της εκκλησίας και των θυσιών, που αυτός είχε θεσπίσει. Εκμεταλλευόμενος αυτή την προκατάληψη του λαού εξουσίαζε πάνω τους αυταρχικά. Οι βασιλείς μόνο υπάκουαν τυφλά στην θέλησή του.

Η πόλη η μεγάλη αναφέρεται σ’ αυτό το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, την ψευδοθρησκεία της Βαβυλώνας. Είναι ψευδής και απατηλή πόλη σε αντίθεση με την πόλη του Θεού, τη Νέα Ιερουσαλήμ, που είναι αληθινή και φωτεινή. Και καθώς θα μελετήσουμε στη συνέχεια το κεφ.18 θα δούμε μια λεπτομερή περιγραφή της καταστροφής αυτού του παγκόσμιου συστήματος.