Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΗΣΑΙΑ
             Ησαΐας με:22

1. Προσωπική πρόσκληση: «Εις εμέ»

2. Εύκολος τρόπος: «βλέψατε»

3. Μεγάλη ανάγκη: «και σώθητε»

4. Πλατιά σωτηρία: «πάντα τα πέρατα της γης»