Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιη:1 Και μετά ταύτα είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχεν εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ της δόξης αυτού,

Αυτός ο άγγελος έχει μεγάλη εξουσία και δύναμη που του έχει δοθεί από το Θεό. Έρχεται με όλη του τη δόξα στη γη για να αναγγείλει την καταστροφή της Βαβυλώνας, του παγκόσμιου ψευδοθρησκευτικού συστήματος.

Αποκ.ιη:2 και έκραξε δυνατά μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού·


και έκραξε δυνατά μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη

Ης.κα:2-10 Εδώ αναφέρεται προφητικά στην καταστροφή της Βαβυλώνας και την κατάκτησή της από τους Μήδους και Πέρσες. Όμως στον τύπο, αναφέρεται στη μεγάλη καταστροφή της Βαβυλώνας των έσχατων καιρών, του παγκόσμιου ψευδοθρησκευτικού συστήματος και θα το δούμε σ’ αυτό το κεφάλαιο. Το θέλημα και το σχέδιο του Θεού εκπληρώνεται σύμφωνα με την Αποκ.ιζ:16,17.

Δεν πρόκειται όμως για την ολοκληρωτική καταστροφή αυτού του συστήματος του Αντίχριστου. Αυτοί που καταστρέφουν το ψευδοθρησκευτικό σύστημα είναι το θηρίο και τα δέκα κέρατα. Επομένως δεν καταστρέφεται όλο το σύστημα, γιατί ο Αντίχριστος και οι δέκα άντρες που θα βασιλεύσουν σαν βασιλιάδες μαζί του προκαλούν αυτή την καταστροφή.

Ιερεμ.να:1-14 Όλο αυτό το κεφάλαιο είναι μια περιγραφή της πτώσης της παγκόσμιας αυτοκρατορίας της Βαβυλώνας. Όμως τυπολογικά αναφέρεται στην καταστροφή του παγκόσμιου ψευδοθρησκευτικού συστήματος.

Ιδιαίτερα στα εδ.6-10 βλέπουμε πόσο αντιβιβλική είναι η θεωρία εκείνων που παραμένουν μέσα στην Ορθόδοξη, Καθολική, Ευαγγελική και Πεντηκοστιανή εκκλησία και εργάζονται μέσα στο παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών με σκοπό να φέρουν αναζωπύρωση και μεταρρύθμιση μέσα σ’ αυτό το σύστημα. 

Ο λόγος του Θεού όμως καθαρά λέει στο εδ.9 ότι αν και μεταχειριστήκαμε ιατρικά για τη Βαβυλώνα, δεν γιατρεύτηκε. Δεν πρόκειται να ιατρευθεί. Είναι εντελώς διεφθαρμένη ενώπιον του Θεού, και γι’ αυτό ο Θεός καλεί το λαό Του να φύγει μέσα από τη Βαβυλώνα, να εξέλθει μέσα απ’ αυτήν, να διασώσει την ψυχή του, για να μην απολεσθούν και αυτοί μέσα στην ανομία της και λάβουν από τις πληγές της. 

Στις έσχατες μέρες πρόκειται να υπάρξουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα καταλάβουν αυτή την αποκάλυψη, ότι «μετεχειρίσθημεν ιατρικά διά την Βαβυλώνα, αλλά δεν ιατρεύθη». Συνεχώς θα προχωρεί στο χειρότερο, μέχρις ότου θα πέσει η κρίση του Θεού πάνω της και θα συντριβεί. Αυτοί όμως θα εξέλθουν μέσα απ’ αυτήν και δεν θα συγκοινωνήσουν στα έργα της.

και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού·

Τα όρνεα και τα πνεύματα τα ακάθαρτα αναφέρονται σε δαιμονικά πνεύματα. Επίσης αυτά τα μισητά όρνεα συμβολίζουν και τους ηγέτες του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος. Κυρίως όμως αναφέρονται στα δαιμόνια, και το γνωρίζουμε αυτό από πολλά εδάφια του λόγου του Θεού, όπως π.χ. από τη παραβολή του σπορέα, όπου τα πτηνά του ουρανού έρχονται και κατατρώγουν το σπόρο, που είναι ο λόγος του Θεού και δεν τον αφήνουν να φέρει καρπό. Τα πτηνά του ουρανού συμβολίζουν τα δαιμόνια που έρχονται και αφαιρούν το λόγο του Θεού από τις καρδιές των ανθρώπων για να μην φέρει καρπό.

Ιερεμ.να:37 Εδώ λέει ότι «η Βαβυλών θέλει είσθαι εις σωρούς, κατοικη- τήριον θώων, θάμβος και συριγμός, άνευ κατοίκου». Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η καταστροφή του βασιλείου και των πόλεων της Βαβυλώνας είναι τύπος της καταστροφής της πνευματικής Βαβυλώνας των εσχάτων ημερών, της παγκόσμιας ψευδοεκκλησίας.

Ησ.ιγ:19-22 Εδώ πάλι αναφέρεται η καταστροφή της Βαβυλώνας, αλλά με πιο παραστατικό τρόπο. Λέει ότι ποτέ δεν θα κατοικηθεί, αλλά θηρία άγρια, στρουθοκάμηλοι και σάτυροι θα κατοικούν εκεί. Οι σάτυροι είναι άγριοι δασύτριχοι τράγοι και συμβολίζουν τα δαιμόνια. Αυτή είναι η οριστική εκπλήρωση του λόγου του Θεού κατά της Βαβυλώνας, η οποία γίνεται κατοικητήριο δαιμόνων και παντός πνεύματος ακαθάρτου. Και το αποκορύφωμα της κρίσης του Θεού εναντίον της θα είναι η λίμνη του πυρός. Εκεί πρόκειται να περάσουν όλη την αιωνιότητα όσοι ανήκουν σ’ αυτό το σύστημα. 

Ο Ιησούς είπε ότι η λίμνη του πυρός, το πυρ το αιώνιο είναι ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους του. Πρόκειται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να κατοικήσουν στην αιωνιότητα μαζί με το διάβολο και τους αγγέλους του, μακριά από την παρουσία του Θεού, τη χαρά και την ευφροσύνη των αγίων Του.