Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Χιλιετής ΒασιλείαΟ Ιησούς παραμένει στη γη και βασιλεύει κατά τη χιλιετή Βασιλεία.

Τα τελευταία χίλια χρόνια είναι η 7η χιλιετηρίδα από Αδάμ. Το μεγάλο Σάββατο του Θεού. Την 7η μέρα ο Θεός αναπαύθηκε.

Ησ.θ:6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.

Αναφέρεται στον καιρό της χιλιετούς Βασιλείας.


Ησ.θ:7 Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο.

Ζαχ.ιδ:9 Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος εις και το όνομα αυτού εν.

Αποκ.κ:4-6 Και είδον θρόνους, και εκάθησαν επ' αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν του Ιησού και διά τον λόγον του Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών· και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη. Αύτη είναι η ανάστασις η πρώτη. Μακάριος και άγιος, όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν· επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ' αυτού χίλια έτη.

Θρόνους βλέπουμε στην Αποκ.δ όπου κάθονται οι 24 πρεσβύτεροι (12+12) που συμβολίζουν την πληρότητα της Βασιλείας του Θεού στην Παλιά και την Καινή Διαθήκη.

Τα πρώτα λόγια λοιπόν αναφέρονται στην εκκλησία της Αρπαγής και μετά συνεχίζει και βλέπει τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν του Ιησού. Αυτοί δεν κάθονται σε θρόνους, αλλά είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού (Αποκ.ζ:9 & ιδ:3).


Η χιλιετής βασιλεία

Αποκ.κ:2-7 Καθώς ο Ιησούς έρχεται και πατάει πάνω στο όρος των Ελαιών, γίνεται ο σεισμός και χωρίζει το όρος, οι Ισραηλίτες διαφεύγουν, ο Ιησούς πατάσσει όλα αυτά τα έθνη που έχουν έρθει εναντίον της Ιερουσαλήμ, ένας άγγελος επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς, και έδεσεν αυτόν χίλια έτη…..

Είδαμε ήδη τι θα γίνει μέσα σ’ αυτή τη χρονική περίοδο των 1.000 χρόνων. Θα αποκατασταθεί η μακροζωία. Ο Θεός θα επαναφέρει το οικοσύστημα ολόκληρης της γης, όπως ακριβώς το είχε φτιάξει τον καιρό του Αδάμ, μέχρι τον κατακλυσμό. Θα επαναφέρει το στερέωμα (ρακιγια) για να προφυλάξει τη γη και τους ανθρώπους από τις βλαβερές ακτινοβολίες που είναι η αιτία της γήρανσης. Γι’ αυτό λέει ότι η έρημος θα γίνει «πεδιάς καρποφόρος» (Ης.λβ:15). Η γη πριν τον κατακλυσμό είχε ένα εύκρατο και υγιεινό κλίμα πάνω σ’ όλη την επιφάνειά της. Σαν λογικό αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η τεράστια αύξηση του πληθυσμού της γης. Οι άνθρωποι δεν θα πεθαίνουν όπως τώρα και η γη θα είναι καρποφόρος, θα μπορεί να θρέψει τους κατοίκους της.

Ακόμα λέει ότι κατ’ αυτή την περίοδο «η δάμαλις και η άρκτος θέλουσι συμβόσκεσθαι, τα τέκνα αυτών θέλουσιν αναπαύεσθαι ομού, και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς ο βους. Και το θηλάζον παιδίον θέλει παίζει εις την τρύπαν της ασπίδος, και το απογεγαλακτισμένον παιδίον θέλει βάλλει την χείρα αυτού εις την φωλεάν του βασιλίσκου. Δεν θέλουσι κακοποιεί ουδέ φθείρει εν όλω τω αγίω μου όρει· διότι η γη θέλει είσθαι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν» (Ης.ια:7-9).

Ζαχ.ιδ:9 Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος εις και το όνομα αυτού εν.

Σοφ.γ:9 Διότι τότε θέλω αποκαταστήσει εις τους λαούς γλώσσαν καθαράν, διά να επικαλώνται πάντες το όνομα του Κυρίου, να δουλεύωσιν αυτόν υπό ένα ζυγόν.

Θα αποκαταστήσει μια γλώσσα σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έγινε στη Βαβέλ θα διορθωθεί.