Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Ακούω και κάμνω

Ματθ.ζ:24-29 Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν· και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον· και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώσις αυτής μεγάλη. Ότε δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι διά την διδαχήν αυτού· διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν, και ουχί ως οι γραμματείς.


Μ’ αυτή την παραβολή, ο Κύριος μας λέει ότι αν ακούμε μόνο το λόγο Του δεν θα μας ωφελήσει. Πρέπει να ακούμε και να κάνουμε αυτά που ακούμε.

Οι ακροατές του λόγου του Θεού χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Αυτούς που ακούνε και κάνουν ό,τι ακούνε και αυτούς που ακούνε, αλλά δεν κάνουν.

Πρόσεξε μη παγιδεύσεις την ψυχή σου στην ανύπαρκτη τρίτη θέση!

Στον κόσμο, συχνά υπάρχει. Όμως στη Βίβλο, δεν υπάρχει τρίτη θέση. Ο άνθρωπος, προσωπικά και υπεύθυνα, καλείται να πάρει μια θέση με το Θεό ή ενάντια στο Θεό. Έτσι, ενώ αναφορικά με την χριστιανική υπηρεσία ισχύει το «όστις δεν είναι καθ' ημών, είναι υπέρ ημών» (Μάρκος θ:40), σε σχέση με την προσωπική τοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό ισχύει αντιθέτως το «Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού, και όστις δεν συνάγει μετ' εμού σκορπίζει» (Ματθαίος ιβ:30). Να, Βιβλικές εικόνες που υπογραμμίζουν τούτη την πραγματικότητα.

ΠΥΛΗ
Στενή
Πλατιά
ΟΔΟΣ
Τεθλιμμένη
Ευρύχωρος
ΔΕΝΔΡΟ
Σαπρό
Καλό
ΚΑΡΠΟΣ
Καλός
Κακός
ΑΝΔΡΑΣ
Φρόνιμος
Μωρός
ΘΕΜΕΛΙΟ
Πέτρα
Άμμος
ΣΠΙΤΙ
Πέφτει
Μένει

Αποκ.γ:6 Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.

Ο Ιησούς κηρύττει σ’ ένα ανάμεικτο ακροατήριο, αλλά μ’ αυτά τα λόγια τους ξεχωρίζει.

Δόξα στο Θεό, που πάντα, έστω και λίγοι, υπάρχουν αυτοί που ακούν και κάνουν!

Ακούω τον Ιησού σημαίνει υπακούω.

Ματθ.ια:15 Ο έχων ώτα διά να ακούη ας ακούη.

Ησ.ς:9 Και είπεν, Ύπαγε και ειπέ προς τούτον τον λαόν, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει και βλέποντες θέλετε ιδεί και δεν θέλετε καταλάβει γιατί η καρδιά έχει βαρύνει. Από τι;

Είναι χάρις και έλεος που μπορούμε να ακούμε την υγιαίνουσα διδασκαλία, τα λόγια του Θεού

Ματθ.ιγ:16-17 Υμών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι, διότι βλέπουσι, και τα ώτα σας, διότι ακούουσιν. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήται και δίκαιοι επεθύμησαν να ίδωσιν όσα βλέπετε, και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε, και δεν ήκουσαν.

Αλλά αν δεν τα εφαρμόζουμε, αυτή η χάρη είναι μάταιη!

Κάνω: παραιτούμαι από τις αμαρτίες που απαγορεύει ο λόγος του Θεού και κάνω ό,τι απαιτεί.

Οι σκέψεις, τα λόγια, οι πράξεις, τα συναισθήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει κάνω ό,τι ακούω.

Όχι μόνο τους νόμους, αλλά κάθε αλήθεια που βγήκε από το στόμα Του πρέπει να την κάνουμε.

Τα λόγια του Χριστού δεν είναι απλές πληροφορίες, αλλά οδηγίες για να αλλάξουν τη ζωή μας.

Δεν είναι αρκετό
    · να ακούς
    · να καταλαβαίνεις
    · να θυμάσαι
    · να μιλάς γι’ αυτά
    · να επαναλαμβάνεις
ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣ

Λουκ.ια:28 Αυτός δε είπε· Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν.

Ιωάν.ιγ:17 Εάν εξεύρητε ταύτα, μακάριοι είσθε εάν κάμνητε αυτά.

Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί που αρκούνται να ακούν το λόγο του Θεού. Η θρησκεία τους μέχρι εκεί φτάνει.

Ιεζ.λγ:30-31 Και συ, υιέ ανθρώπου, οι υιοί του λαού σου λαλούσιν εναντίον σου παρά τα τείχη και εν ταις θύραις των οικιών, και λαλούσι προς αλλήλους, έκαστος προς τον αδελφόν αυτού, λέγοντες, Έλθετε λοιπόν και ακούσατε τις ο λόγος ο εξερχόμενος παρά Κυρίου. Και έρχονται προς σε, καθώς συνάγεται ο λαός, και κάθηται έμπροσθέν σου ο λαός μου και ακούουσι τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς· διότι εν τω στόματι αυτών δεικνύουσι πολλήν αγάπην, η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της αισχροκερδείας αυτών.

Ησ.νη:2 Με ζητούσιν όμως καθ' ημέραν και επιθυμούσι να μανθάνωσι τας οδούς μου, ως έθνος το οποίον έκαμε δικαιοσύνην και δεν εγκατέλιπε την κρίσιν του Θεού αυτού· ζητούσι παρ' εμού κρίσεις δικαιοσύνης· επιθυμούσι να πλησιάζωσιν εις τον Θεόν.

Θέλουν να ξέρουν – μόνο!

Πλανώνται όπως ο Μιχαίας (Κριτ.ιζ:6-13) που καθιέρωσε το Λευίτη ιερέα στο σπίτι του, αλλά δεν είχε τον Κύριο!

Ιακ.α:22-25 Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς. Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον, όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω· διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελησμόνησεν οποίος ήτο. Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.

Σπέρνεται ο σπόρος, αλλά ποτέ δεν βλαστάνει.

Οι δύο κατηγορίες ακροατών, παρομοιάζονται με ΣΟΦΟ που χτίζει στην πέτρα και ΜΩΡΟ που χτίζει στην άμμο.

Κατά κύριο λόγο, ο Ιησούς αναφερόταν στα λόγια που είπε στην επί του όρους ομιλία, πρακτική ζωή, που όμως πολλές φορές είναι σκληρά για τη σάρκα… αλλά μόνο έτσι θησαυρίζουμε εις εαυτούς θεμέλιον καλόν εις το μέλλον, διά να απολαύσωμεν την αιώνιον ζωήν (Α’ Τιμ.ς:19).

Όλοι έχουμε να χτίσουμε ένα σπίτι κι αυτή είναι η ελπίδα μας για τον ουρανό.

Η πρώτη μας έγνοια πρέπει να είναι:

Β’ Πέτρ.α:10 Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας· διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πταίσει ποτέ.

Όμως, είναι πολλοί αυτοί που δεν σκέπτονται έτσι, αυτά είναι πολύ απόμακρα από το μυαλό τους.

Χτίζουν γι’ αυτό τον κόσμο σαν να πρόκειται να μείνουν για πάντα εδώ.

Ο Θεός μας προμήθευσε θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη ζωή μας.

Ησ.κη:16 διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, θέτω εν τη Σιών θεμέλιον, λίθον, λίθον εκλεκτόν, έντιμον ακρογωνιαίον, θεμέλιον ασφαλές· ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.

Ο Ιησούς είπε ότι αυτός που ακούει και πράτει είναι αυτός που χτίζει στο βράχο. Σοφός είναι αυτός που αρχίζει και τελειώνει το χτίσιμο.

Λουκ.ιδ:28-30 Διότι τις εξ υμών, θέλων να οικοδομήση πύργον, δεν κάθηται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, αν έχη τα αναγκαία διά να τελειώση αυτόν; μήποτε αφού βάλη θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώση αυτόν, αρχίσωσι πάντες οι βλέποντες να εμπαίζωσιν αυτόν, λέγοντες· Ότι ούτος ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομή και δεν ηδυνήθη να τελειώση.

Υπάρχουν πολλοί που είτε υποκρίνονται ότι πάνε στον ουρανό είτε δεν το ξέρουν ότι με τη ζωή που κάνουν δεν θα πάνε στον ουρανό!

Οι πρώτοι, μόνο τον εαυτό τους ξεγελούν, έχουν απορρίψει το Βράχο και χτίζουν στην άμμο, ο εύκολος δρόμος και τρόπος. Τους δεύτερους, κάποιοι τους έχουν ξεγελάσει!

Κάποιοι νομίζουν ότι επειδή έχουν πολλά χρήματα είναι ευλογημένοι!

Ωσ.ιβ:8 Και ο Εφραΐμ είπε, Βεβαίως εγώ επλούτησα, απέκτησα υπάρχοντα εις εμαυτόν· εν πάσι τοις κόποις μου δεν θέλει ευρεθή εν εμοί ανομία, ήτις να λογίζηται αμαρτία.

Πως όμως κέρδισε τα πλούτη;

Ωσ.ιβ:7 Ο Εφραΐμ είναι έμπορος· ζύγια απάτης είναι εν τη χειρί αυτού· αγαπά να αδική.

Κάποιοι στηρίζονται στη θρησκεία τους, στη θέση τους, στα προνόμια που απολαμβάνουν, στην οργάνωσή τους:

·        Ονομάζονται χριστιανοί
·        Έχουν αναγεννηθεί
·        Παρακολουθούν εκκλησία
·        Ακούν το λόγο του Θεού
·        Προσεύχονται
·        Δεν κάνουν κακό σε κανένα

Έφτιαξαν μόνοι τους την «οδό»!

Όμως, όλα αυτά είναι άμμος. Δεν θα αντέξει για να φτάσουν στον ουρανό.

Υπάρχει μια μέρα, που το έργο του καθένα θα δοκιμαστεί!

Α’ Κορ.γ:13 εκάστου το έργον θέλει φανερωθή· διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διά πυρός ανακαλύπτεται· και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι.

Θα αποκαλυφτούν τα θεμέλια:


Αββ.γ:13 Εξήλθες εις σωτηρίαν του λαού σου, εις σωτηρίαν του χριστού σου· επάταξας τον αρχηγόν του οίκου των ασεβών, απεκάλυψας τα θεμέλια έως βάθους.

Βροχή, νερά και άνεμος θα πέσουν πάνω στο σπίτι και τότε:

Ιώβ κζ:8 Διότι τις η ελπίς του υποκριτού, αν και επλεονέκτησεν, όταν ο Θεός αποσπά την ψυχήν αυτού;

Το φοβερό είναι ότι το σπίτι θα πέσει την ώρα που το έχεις πιο πολύ ανάγκη.

Το ακόμα πιο φοβερό είναι αν δεν υπάρχει χρόνος για να χτίσεις άλλο.

Ότε δε ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι διά την διδαχήν αυτού· διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν, και ουχί ως οι γραμματείς.

Μπορεί τα λόγια του Χριστού να σε αφήσουν έκπληκτο, αλλά να μείνεις εκεί.

Όλοι αυτοί δεν Τον ακολούθησαν!