Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Ο θρίαμβος της εκκλησίας

Γέν.γ:15 και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής· αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού.

Εφεσ.α:22-23 και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος.
 
Ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας, που σημαίνει ό,τι ισχύει για το Χριστό, ισχύει και για την εκκλησία.

Μπορεί να κεντίζει το πνευματικό μας βάδισμα, αλλά η νίκη είναι σίγουρη.


Α’ Κορ.ιε:54 Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.

Α’ Κορ.ιε:52 εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή.

Α’ Κορ.ιε:26 Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος·

Ησ.κε:8 Θέλει καταπίει τον θάνατον εν νίκη· και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων· και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γής· διότι ο Κύριος ελάλησε.

Εβρ.β:14-15 Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον, και ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν.

Παρ.κδ:16 διότι ο δίκαιος πίπτει επτάκις και σηκόνεται· αλλ' οι ασεβείς θέλουσι πέσει εις όλεθρον.

Ψαλ.λδ:19 Πολλαί αι θλίψεις του δικαίου, αλλ' εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος.

Ψαλ.λζ:23-24 Όταν υπό Κυρίου κατευθύνωνται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέση, δεν θέλει συντριφθή· διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού.

Εφεσ.β:7 διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού.

Μιχ.ζ:8 Μη ευφραίνου εις εμέ, η εχθρά μου· αν και έπεσα, θέλω σηκωθή· αν και εκάθησα εν σκότει, ο Κύριος θέλει είσθαι φως εις εμέ.

Τίτ.γ:4-8 Αλλ' ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ' ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Πιστός ο λόγος, και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, διά να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους·
 
Ρωμ.η:35 Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότης ή κίνδυνος ή μάχαιρα;

Καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Θεό (αν και μπορούμε να περπατήσουμε μακριά από Αυτόν, όπως ακριβώς επιλέξαμε να έρθουμε σ’ Αυτόν). Για να καταδείξει αυτό το γεγονός, η ενότητα αυτή παραθέτει σε λίστα όλα τα πιθανά εμπόδια και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμα κι αυτά δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού.

Ρωμ.η:37 Αλλ' εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς.

Ακόμη και κάτω από τέτοιες δύσκολες συνθήκες υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς. Δεν θα νικήσουμε τον εχθρό την τελευταία στιγμή, λίγο πριν καταρρεύσουμε από εξάντληση. Δεν θα μπούμε μετά βίας μέσα στον παράδεισο. Έχουμε κάτι περισσότερο από αρκετή δύναμη εν πνεύματι να νικήσουμε όλους τους εχθρούς. Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας μας (Ρωμ.ις:20).

Ο διάβολος προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνει το Χριστό να αμαρτήσει, αλλά απέτυχε! Αυτό είναι η νίκη μας.

Ρωμ.η:1-2 Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου.

Καθένας που γνωρίζει το Χριστό σαν σωτήρα του, μπορεί να παρηγορηθεί μ’ αυτή τη βεβαιότητα.

Πέρα απ’ όλες τις ατέλειές μας και τους αγώνες μας, γινόμαστε τέλειοι με το Χριστό.

Αυτοί που είναι «εν» Χριστώ Ιησού – αυτοί που πιστεύουν σ’ Αυτόν, ζουν εν Αυτώ και Αυτός μένει εν αυτοίς, δεν κατακρίνονται. Η ζωή τους είναι καθαρή στα μάτια του Θεού, καθώς και η συνείδησή τους. Ο χριστιανός δεν θα πρέπει να επιτρέπει στο Σατανά, σε άλλους ανθρώπους, ή ακόμα στη συνείδησή του να τον κατακρίνουν για αμαρτίες του παρελθόντος. Φυσικά, αν ακόμα ζει με αμαρτία, θα πρέπει να αισθάνεται κατακριτέος, και αυτό θα τον παρακινήσει να μετανοήσει και να λάβει συγχώρεση.

Ο νόμος της αμαρτίας (Ρωμ.ζ:20).

Ο Παύλος μας διδάσκει ότι υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας σ’ αυτό τον κόσμο που είναι μεγαλύτερος απ’ το Νόμο του Μωυσή κι απ’ το νόμο του νου. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο Νόμος του Μωυσή, ούτε ο νόμος της λογικής έχουν τη δύναμη να νικήσουν αυτή την αμαρτωλή φύση που υπάρχει στον άνθρωπο. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας ονομάζεται ακόμη, η φύση της αμαρτίας, ο παλαιός άνθρωπος, η παλιά φύση, ο πρώτος Αδάμ, και η σάρκα.

Ο νόμος του Πνεύματος (Ρωμ.η:2).

Ο νόμος του Πνεύματος είναι ο μόνος νόμος που είναι μεγαλύτερος απ’ το νόμο της αμαρτίας. Είναι ο μόνος νόμος που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο απ’ τη δύναμη της αμαρτίας, γιατί όταν κάποιος βαπτίζεται με το Άγιο Πνεύμα, μια καινούρια φύση γεννιέται μέσα στον άνθρωπο. Αυτή η νέα φύση δεν θέλει ν’ αμαρτάνει, αλλά έχει τους νόμους και τις επιθυμίες του Θεού φυτεμένες μέσα της.

Ο νόμος του Πνεύματος – οι πνευματικές αρχές της ζωής εν Χριστώ Ιησού – μας έχουν ελευθερώσει από το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Η αμαρτωλή φύση κυριαρχεί στη ζωή μας και μας εξαναγκάζει να κάνουμε αμαρτωλές πράξεις που επιφέρουν θάνατο, από την οποία, ούτε ο Νόμος του Θεού, ούτε ο νόμος του νοός μπορούσαν να μας ελευθερώσουν. Όμως, τώρα, που το Πνεύμα του Ιησού κατοικεί μέσα μας, είμαστε ελεύθεροι από το φαύλο κύκλο της αμαρτίας και του θανάτου.

Ο Θεός μας βλέπει εν Χριστώ.

Η σωτηρία μας εξαρτάται από τον Ιησού, όχι τη δική μας συμπεριφορά.

Αυτός που είπε Ρωμ.ζ:18 Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμοί, τουτέστιν εν τη σαρκί μου, αγαθόν· επειδή το θέλειν πάρεστιν εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω·, μπορούσε να προσθέσει με πίστη Ρωμ.η:1 Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα.

Αυτός που είπε Ρωμ.ζ:24 Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου

Μπορούσε χαρούμενος να φωνάξει Ρωμ.ζ:25 Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νούν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού, με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας.

Ιούδ.α:24 Εις δε τον δυνάμενον να σας φυλάξη απταίστους, και να σας στήση κατενώπιον της δόξης αυτού αμώμους εν αγαλλιάσει,

Ρωμ.ις:20 Ο δε Θεός της ειρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τον Σατανάν υπό τους πόδας σας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μεθ' υμών. Αμήν.