Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιζ:8 Το θηρίον, το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλλει να αναβή εκ της αβύσσου και να υπάγη εις απώλειαν· και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και ήναι.

Αυτό το θηρίο το οποίο ήταν και δεν είναι αναφέρεται στο σύστημα της αναβιωμένης παγκόσμιας κυβέρνησης του Α/Χ των εσχάτων ημερών. Και λέει ότι μέλλει να ανέβει από την άβυσσο. Τώρα πώς μπορεί το θηρίο, που είναι ο Α/Χ και το σύστημα του να ανεβεί από την άβυσσο;


1.  Αποκ.θ:1-2 Εδώ βλέπουμε ότι ορδές δαιμόνων ανέβηκαν από την άβυσσο με τη μορφή ακρίδων.

2.  Αποκ.κ:1-8 Στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας, ο Σατανάς θα λυθεί από την άβυσσο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να πλανήσει τα έθνη. Όταν λοιπόν λέει ότι το θηρίο θα ανέβει από την άβυσσο, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα του Α/Χ προέρχεται και έχει σαν πηγή του τον ίδιο το Σατανά. Όπως ο Ιησούς σαν άνθρωπος είπε ότι προερχόταν από τον ουρανό, έτσι και ο Α/Χ θα προέρχεται και θα ανέβει από την άβυσσο. Βέβαια όταν είπε ο Ιησούς ότι κατέβηκε από τον ουρανό δεν εννοούσε με αυτό ότι προϋπήρχε αιωνίως μαζί με τον Πατέρα στον ουρανό. Σημαίνει ότι ο ουρανός ήταν η πηγή Του. Η πηγή της δύναμής Του ήταν ο Θεός, η καρδιά, το σχέδιο, το φρόνημα του Θεού, και ήλθε από τον ουρανό στο πλήρωμα του χρόνου.

3.   Αποκ.ια:7 Εδώ λέει ότι το θηρίο που ανεβαίνει από την άβυσσο μαζί με το Σατανά, θα κάνει πόλεμο με τους αγίους και θα τους νικήσει. Ο Σατανάς θα είναι η πηγή της δύναμής του και της εξουσίας του, γιατί στο κεφ.ιγ:2,3 λέει ότι ο δράκων έδωσε στο θηρίο το θρόνο του, την δύναμή του και εξουσία μεγάλη.

Το ότι το θηρίο ήταν και δεν είναι αναφέρεται στην θανατηφόρο πληγή της έβδομης κεφαλής του θηρίου, της παγκόσμιας κυβέρνησης που θα υπάρχει τον καιρό της γέννησης του Υιού του άρσεν και της διακονίας του. Η πληγή αυτή ήταν θανατηφόρα και αυτό αντιστοιχεί στο «δεν είναι».

Κατόπιν όμως ανέζησε, γιατί εθεραπεύθει αυτή η θανατηφόρος πληγή. Στην Αποκ.ιγ:12 μας λέει ότι ο ψευδοπροφήτης ενεργούσε όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου, και έκαμε τους κατοικούντας στη γη να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου εθεραπεύθει η θανατηφόρος πληγή. Και στο εδ.14 λέει ότι επλάνα τους ανθρώπους και τους είπε να κάνουν εικόνα στο θηρίο, το οποίο είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε.

Αποκ.ιζ:11 Εδώ λέει «το θηρίον το οποίον ήτο, και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά και υπάγει εις απώλειαν». Όταν λοιπόν αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση του Α/Χ λαμβάνει αυτό το θανατηφόρο πλήγμα εξ αιτίας του έργου του Θεού που γίνεται πάνω στη γη από τη διακονία των αγίων της Αρπάγης, μέχρι τον καιρό της Αρπαγής της εκκλησίας, οπότε αναβιώνει και πάλι, καθ' όλο αυτό το χρονικό διάστημα το θηρίο αποκαλείται ο όγδοος. Ο όγδοος αναφέρεται στον ίδιο τον Α/Χ, ο οποίος έχει πλέον πλήρη ισχύ και εξουσία πάνω σ’ αυτό το παγκόσμιο σύστημα. Υπήρχε αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση, όμως τώρα ο Α/Χ ασκεί πλήρη έλεγχο και εξουσία και γι’ αυτό αποκαλείται ο όγδοος.

και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι αv και είναι

Το γεγονός ότι εθεραπεύθει αυτή η θανατηφόρος πληγή στο έβδομο κεφάλι, που είναι η παγκόσμια κυβέρνηση του Α/Χ, θα κάνει τους ανθρώπους να θαυμάσουν. Και θα θαυμάσουν για το πόσο γρήγορα θεραπεύτηκε και αναλαμβάνει πάλι την εξουσία. Έρχεται σαν πλημμύρα και ασκεί πλέον πλήρη έλεγχο. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναλαμβάνει την εξουσία με μεγαλύτερη ισχύ. Και γι’ αυτό οι άνθρωποι θα θαυμάσουν.

Το ότι το θηρίο «ήτο και δεν είναι και μέλλει να αναβεί εκ της αβύσσου» δείχνει πρόοδο και εξέλιξη στο χρόνο. Πόσο προοδευτικά θα αναλάβει και θα ασκήσει πλήρη έλεγχο.

Αποκ.ιζ:9 Εδώ είναι ο νούς ο έχων σοφίαν. Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ' αυτών·

εδώ είναι ο νούς έχων σοφίαν

Ο νους ο οποίος γνωρίζει τη σημασία αυτών που αναφέρονται στη συνέχεια έχει σοφία. Ποιά είναι τα επτά όρη πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα;

1. Τα όρη στην Αγία Γραφή αντιπροσωπεύουν βασιλείες.

α. Ψαλμ.λ:7
β. Ιερεμ.να:24,25
γ. Ιεζ.λε:2,3
δ. Αμώς δ:1
ε. Δαν.β:35,45
ζ. Αβδιού 8,9,19
η. Ζαχ.δ:7

 

2. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, το παγκόσμιο ψευδοθρησκευτικό σύστημα, έχει περιπλεχτεί με κάθε παγκόσμια αυτοκρατορία. Γι’ αυτό κάθεται πάνω σ’ όλες, και στις 7. Το Αιγυπτιακό ιερατείο και οι θρησκευτικοί ηγέτες του, το Βαβυλωνιακό, το Ασσυριακό ιερατείο, το Μηδο-περσικό, το Ελληνικό, το Ρωμαϊκό, και το σύστημα του Α/Χ όλα αποτελούν εκδήλωση του ίδιου παγκόσμιου συστήματος που είναι εδραιωμένο πάνω σ’ αυτές τις κοσμοκρατορίες.
     
      Γι’ αυτό λέει ότι οι 7 κεφαλές είναι 7 όρη, πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα, γιατί έχει καθίσει πάνω σ’ όλες αυτές τις παγκόσμιες βασιλείες. 

     Όλες αυτέ οι θρησκείες και οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν επηρεάσει βαθύτατα τους λαούς και τα έθνη με την ειδωλολατρία τους και τις μαγείες τους. Έχουν χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να πλανήσουν και να μεθύσουν τα έθνη με ψεύδη και απάτες.