Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Έχεις πάρει το Άγιο Πνεύμα;


Πριν από εκατοντάδες χρόνια ο Θεός έδωσε μια υπόσχεση που γέμισε χαρά τις καρδιές των προφητών. Η υπόσχεσή Του ήταν ότι Εκείνος, ο αιώνιος Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και μέσα τους. Οι προφήτες δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως είναι δυνατό να γίνει αυτό, αλλά το πίστεψαν, αν και το θεωρούσαν μεγάλο μυστήριο.
 
Το πρώτο μέρος αυτού του μυστήριου εκπληρώθηκε όταν ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που γεννήθηκε από άνθρωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός ήταν τόσο άνθρωπος όσο κάθε άνθρωπος που ζει και αναπνέει, αλλά μέσα Του κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας.
 

Οι άνθρωποι ήξεραν πως ήταν ο Θεός γιατί μπορούσαν να Τον δουν, να Τον αγγίξουν, και να Τον ακούσουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο απόστολος Ιωάννης έγραψε, «Εκείνο, το οποίον ήτο απ' αρχής, το οποίον ηκούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμεν και αι χείρες ημών εψηλάφησαν, περί του Λόγου της ζωής· και η ζωή εφανερώθη, και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν προς εσάς την ζωήν την αιώνιον, ήτις ήτο παρά τω Πατρί και εφανερώθη εις ημάς εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· διά να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ' ημών· και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού» (Α’ Ιωάν.α:1-3)
 
Ο Ιησούς ήταν ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά τώρα πως θα εκπληρωνόταν η υπόσχεση Του ότι θα κατοικήσει ο Ίδιος μέσα στους ανθρώπους; Άλλο είναι να κατοικεί ο Θεός μέσα στο Γιό Του, αλλά πως είναι δυνατόν οι κοινοί άνθρωποι όπως εμείς να έχουμε το Θεό να ζει μέσα μας;

Ο Ιησούς αποκάλυψε την τελική φάση του σχεδίου του Θεού. Ο Θεός Θα αποκτούσε δικούς Του γιούς μέσω της δύναμης της πνευματικής ζωής του αναστημένου σωτήρα. Ο Ιησούς θα εξέχεε το Πνεύμα Του, τη ζωή Του, στην εκκλησία Του. Η ζωή του Θεού θα γέμιζε τους κοινούς ανθρώπους της γης. Η δική Του αιώνια ζωή, ενωμένη τώρα με τη δική μας ανθρώπινη ζωή, γεννά μια νέα ύπαρξη, έναν αιώνιο γιό του Θεού. Αυτό ήταν το μυστήριο που ήταν επί αιώνες κρυμμένο - «ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα τής δόξης» (Κολ.α:26,27).
 
Πώς το κάνει ο Θεός αυτό σήμερα; Το κάνει ακριβώς όπως το έκανε τις ημέρες των αποστόλων. Ο Ησαΐας προφήτευσε, «Ησ.κη:11 διότι με χείλη ψελλίζοντα και με άλλην γλώσσαν θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν». Αυτή η προφητεία, και άλλες, εκπληρώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ιδρύθηκε η Εκκλησία. Διαβάζουμε Πράξ.β:1-4 Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι· και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.
 
Μπορεί να φαίνεται παράδοξο και ίσως περιττό το να μιλούν οι άνθρωποι με μια άγνωστη γλώσσα όταν βαπτίζονται με το Άγιο Πνεύμα του Θεού, αλλά ο Θεός έχει τους δικούς Του τρόπους. Ίσως είναι γιατί γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι για μας να ελέγχουμε τη γλώσσα μας. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός θέλει να κυβερνήσει το ανυπότακτο αυτό μέλος του σώματός μας (Ιακ.γ:1 -12). Και γνωρίζουμε ότι αυτό - η γλωσσολαλιά - είναι το σημείο που ο Θεός ο Ίδιος διάλεξε!
Όταν οι άνθρωποι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα στις πρώτες αποστολικές εκκλησίες, διαβάζουμε στις Πράξεις των αποστόλων ότι μίλησαν με άλλες γλώσσες στις εξής περιπτώσεις:

*    οι Ιουδαίοι την ημέρα της Πεντηκοστής Πράξεις β:4,6- 11
*    οι Εθνικοί στην Καισαρεία - Πράξεις ι:46
*    οι Εφέσιοι - Πράξεις ιθ:6
*    οι Κορίνθιοι - Α' Κορ. κεφ.ιβ, και ιδ
*    ο απόστολος Παύλος – Α’ Κορ.ιδ:18
 
Λοιπόν, η γλωσσολαλιά είναι η απόδειξη της Βίβλου για το Βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος ζητά το Πνεύμα του Θεού, δεν πρέπει να αναζητά τη γλωσσολαλιά, αλλά μάλλον το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Εμφανίζεται η απόδειξη όταν το Άγιο Πνεύμα μπει στην καρδιά του πιστού.
 
Τώρα μπορείς και συ να γίνεις τέκνο Θεού με τη πνευματική ζωή, που δίνει το Πνεύμα Του στην αναγέννηση. Πως; Ακριβώς όπως στην πρώτη εκκλησία. Όταν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ είδαν το Άγιο Πνεύμα που φανερώθηκε στους πιστούς, άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου. Πίστεψαν στον Ιησού σαν Χριστό, και τόσο συγκινήθηκαν που φώναξαν, «Τί πρέπει να κάνουμε;» Αν εμπιστευτείς με την καρδιά σου τον Ιησού, η υπακοή σου στην απάντηση του Πέτρου θα κάνει και σένα ένα ξαναγεννημένο παιδί του Θεού. Ότι είπε ο Πέτρος σ' αυτούς ισχύει και για σένα σήμερα!

Πράξ.β:38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Τα παιδιά του Θεού, όπως και ο Θεός, προορίζονται να ζήσουν αιώνια. Τα γήινα μας σώματα πρέπει να μείνουν εδώ, αλλά ο Θεός υποσχέθηκε να μας δώσει νέα σώματα σαν το δικό Του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματός που θα μας δώσει. Ρωμ.η:11 «Εάν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν».

Πρόσεξε τα λόγια του Ιησού, «Λουκ.ια:9-13 Και εγώ σας λέγω· Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή. Και εάν τις εξ υμών ήναι πατήρ, και ο υιός αυτού ζητήση άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; και εάν οψάριον, μήπως αντί οψαρίου θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; ή και αν ζητήση ωόν, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν σκορπίον; εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;».
Η υπόσχεση είναι και για σένα σήμερα! Ζήτησέ Του!