Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Εξέλθετε και αποχωρίσθητε


Β’ Κορ.ς:15-18 Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; ή τίνα μερίδα ο πιστός με τον άπιστον; Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα; διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου. Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή, και θέλω είσθαι Πατήρ σας, και σεις θέλετε είσθαι υιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Η Βαβυλώνα φαίνεται συνέχεια σαν ο εχθρός αυτών που καλέστηκαν να μαρτυρούν δημόσια το Χριστό.


Στην Παλαιά Διαθήκη σαν μια πόλη και στην Καινή Διαθήκη σαν το κοσμικό σύστημα.

Μόλις ο Ισραήλ άρχισε να πολεμά τους Χαναναίους, μια Βαβυλωνιακή στολή επιφέρει μόλυσμα, ταραχή και ήττα μέσα στο στρατόπεδο (Ι. Ναυή ζ).

Ξέρουμε τη θέση που είχε πάντα η Βαβυλώνα στη ζωή του λαού Ισραήλ.

Κάθε φορά που ο Θεός έχει ένα σώμα μαρτύρων πάνω στη γη, ο Σατανάς έχει μια Βαβυλώνα, για να βλάψει αυτή τη μαρτυρία.

Όταν ο Θεός ενώνει το όνομά Του με μια πόλη (Ιερουσαλήμ), η Βαβυλώνα παίρνει μορφή πόλης.

Όταν ο Θεός ενώνει το όνομά Του με το λαό Του, την εκκλησία, η Βαβυλώνα παίρνει τη μορφή ενός διεφθαρμένου θρησκευτικού συστήματος.

Αποκ.ιζ:1-6 Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε μετ' εμού, λέγων μοι· Ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα. Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής, και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον· Μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ιδών αυτήν, εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν.

Είναι ένα όργανο του Σατανά που έχει σκοπό να εμποδίσει το έργο του Θεού.

Υπάρχει μια συνεχής πάλη στην Παλαιά Διαθήκη ανάμεσα στον Ισραήλ και τη Βαβυλώνα.

Όταν ο ένας ανεβαίνει, ο άλλος κατεβαίνει.

Όταν ο Ισραήλ χρεοκόπησε (Ιερ.ν:17), τα σκεύη του ναού έφυγαν από την Ιερουσαλήμ και πήγαν στη Βαβυλώνα.

Ης.ιδ:3-8 Εδώ, αλλάζουν τα πράγματα.

Ιδρυτής της Βαβυλώνας ο Νεμβρώδ (ισχυρός επί της γης).
Έτσι και η Βαβυλώνα φανερώνεται πάντα σαν μια ισχυρή επιρροή της γης, που μάχεται ό,τι είναι από τον ουρανό.

Οποιαδήποτε σχέση με τη Βαβυλώνα (θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, ψυχαγωγική, έχει σαν αποτέλεσμα να σκληραίνει το χωράφι της καρδιάς (Ωσηέ ι:12,13).

Όταν η γη είναι εγκαταλειμμένη, και η βροχή που πέφτει (διδασκαλία), την κάνει ακόμα πιο σκληρή.

Κάποτε είχε καλλιεργηθεί, ήταν μαλακή, αλλά μετά εγκαταλείφθηκε. Τώρα, για να καρποφορήσει και πάλι, πρέπει να καλλιεργηθεί ξανά για να μαλακώσει.

Έξοδ.κ:5 μη προσκυνήσης αυτά μηδέ λατρεύσης αυτά· διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με·

Για να ανοίξει η γη της καρδιάς πρέπει να βγουν τα εμπόδια, να σπάσουν οι βράχοι.

Μην υποχωρείς εξαιτίας μερικών δυσκολιών.

Μετάνοια για κάθε σημείο που η Βαβυλώνα έχει επηρεάσει την καρδιά σου.

Κάθε επαφή και σχέση με τη Βαβυλώνα, είναι αμαρτία που πρέπει να εξομολογηθεί μπροστά στο Θεό.

Όχι κάλυψη – κουκούλωμα, αλλά ειλικρινής μετάνοια για απελευθέρωση!