Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιδ:13 Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν ποος εμέ, Γράψον, Μακάριοι οι νεκροί οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω, από του νύν, Ναί, λέει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσιν από των κόπων αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς

Στην Αρπαγή οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και θα αρπαχτούν μαζί με τους ζών­τες που ήταν έτοιμοι να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Η Αρπαγή περιλαμβάνει και τους θανόντες και τους ζώντες εν Χριστώ.


Όλοι οι χριστιανοί που δεν ήταν στην Αρπαγή και έμειναν κάτω στη γη, γιατί ήταν χλιαροί, ο Θεός τους καλεί να αφοσιωθούν και να παραδοθούν πλήρως σ' Αυτόν, αφαιρώντας από τη ζωή τους κάθε χλιαρότατα και κάθε κοσμικό πνεύμα, καθώς και κάθε απροθυμία να ακολουθήσουν τέλεια το λόγο Του.

Αυτοί είναι οι μάρτυρες της Θλίψης που τελικά θα δώσουν τη ζωή τους για τον Ιη­σού. Γι' αυτό ακούστηκε αυτή η διακήρυξη από τον ουρανό, 'Μακάριοι οι νεκροί οί­τινες αποθνήσκουσιν εν Κυοίω από του νύν'. Γιατί όλοι οι άγιοι εν Χριστώ κατά τη μεγάλη Θλίψη πρόκειται να πεθάνουν για τον Κύριο.

Και ο Θεός παρηγορεί τις καρδιές τους διαβεβαιώνοντάς τους ότι ναι μεν δεν ήταν στη θέση που έπρεπε ώστε να λάβουν μέρος στην Αρπαγή, όμως ο Θεός δεν τους έχει απορρίψει, ούτε τους έχει καταταραστεί.

Δεν θέλει τώρα να απελπιστούν ούτε να σκεφτούν ότι δεν έμεινε καμιά αμοιβή γι' αυτούς. Αλλά να πιστέψουν ότι πράγματι υπάρχει ακόμη μια θέση και γι' αυτούς στη βασιλεία Του, και είναι μια θέση δόξας.

Αυτή η θέση αξίζει τόσο πολύ ώστε να δώσουν και τη ζωή τους ακόμη, και ο Θεός διακηρύσσει ότι αυτό θα είναι μιαμεγάλη ευλογία γι’ αυτούς και τους ενθαρρύνει ότι υπάρχει και γι’ αυτούς μια θέση ανάπαυσης και δόξας κοντά Του.

Είναι μακάριοι οι νεκροί που αποθνήσκουν εν Κυρίω, γιατί πρόκειται να απολαύ­σουν την αιώνια ανάπαυση στην παρουσία του Θεού εξ αιτίας των έργων τους, που ήταν έργα πίστης. Αγωνίστηκαν για την άγια πίστη και πέθαναν για τον Ιησού. Γι' αυτό θα έχουν μια θέση δόξας και μακαριότητας στην παρουσία του Θεού.Αποκ.ιδ:14-15 Και είδον και ιδού νεφέλη λευκή, και επί την νεφέλην εκάθητο τις όμοιος με υιόν ανθρώπου, έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν, και εν τη χειρί αυτού δρέπανον κοπτερόν. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κοάζων με­τά μεγάλης Φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέλης, Πέμψον το δρέπανόν σου και θέρισον' διότι ήλθεν εις σε η ώρα του να θερίσης, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γής.


Νεφέλη λευκή

Το λευκό γνωρίζουμε ότι συμβολίζει την αγνότητα και τη δικαιοσύνη, και η νεφέ­λη αναφέρεται στο ουράνιο βασίλειο. Επομένως πρόκειται για κάποιον δίκαιο που βρίσκεται στον ουρανό.και επί της νεφέλης εκάθητο τις όμοιος με υιόν ανθρώπου

Αυτός ο όμοιος με υιόν ανθρώπου είναι ο Ίδιος με Εκείνον που είδε ο Ιωάν­νης στο κεφ.α:13 Πρόκειται για τον Ιησού Χριστό, που έχει πάνω στο κεφάλι Του χρυσό στέφανο και στο χέρι Του ένα δρέπανο κοπτερό.

Ο χρυσός στέφανος είναι στέφανος νικητή, και σημαίνει ότι ο Χριστός έχει κερδίσει μια μεγαλειώδη νίκη πάνω στο Σατανά και το σύστημα του κόσμου.

Ιωάν.ις:33 Εδώ λέει ότι ο Ιησούς έχει νικήσει τον κόσμο και γι' αυτό να έχουμε θάρος. Πρόκειται λοιπόν για το θερισμό των αγίων.

Ο Ιησούς κερδίζει τη νίκη στη ζωή των ανθρώπων που έχουν παραδοθεί σ' Αυτόν. Κερδίζει τη νίκη αυτή και κι έτσι εκπληρώνεται το σχέδιο Του σ' αυτούς, και κα­τόπιν θερίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Και πάλι αυτή η εντολή για τον θερισμό περιλαμβάνει την Αρπαγή της Νύμφης, την ανάσταση και αρπαγή των αγίων της θλί­ψης, και την αρπαγή των 144.000 Ισραηλιτών. Όλοι βρίσκονται μέσα σ' αυτό τον πο­λύτιμο θερισμό των ψυχών από τον Ιησού.