Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιδ:8 Και άλλος άγγελος ηκολούθησε λέγων, 'Επεσεν, έπεσε Βαβυλών, η πόλις η μεγάλη διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη

Αυτή είναι μια τρομερή διακήρυξη για την καταστροφή του ψεύτικου θρησκευτικού συστήματος. Στα κεφάλαια ιζ & ιη περιγράφεται αυτή η καταστροφή. Ο Θεός αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος από το βιβλίο της Αποκάλυψης για να περιγράψει το τέλος της Βαβυλώνας, της πόρνης εκκλησίας.
Το σύστημα της παγκόσμιας εκκλησίας πρόκειται να καταστραφεί!

Αυτή η καταστροφή της παγκόσμιας ψευδοεκκλησίας δεν συμβαίνει παρά λίγο πριν τη Δεύτερη Έλευση. Στην Αποκ.ις:17-19 ο έβδομος άγγελος εκχέει την έβδομη φιά­λη του θυμού του Θεού, που είναι η έβδομη σάλπιγγα. Βρισκόμαστε ακριβώς στον καιρό της Δεύτερης Έλευσης του Χριστού. Λίγο πριν την Δεύτερη Έλευση.
Και στο εδάφιο 19 λέει ότι 'η Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού, δια να δώσει εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού' Αυτό συμβαίνει ακριβώς λίγο πριν τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού.

διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη

Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν σχέση μαζί της και έχουν γίνει ένα με αυτή, θα υποστούν την τιμωρία της. Θα πιούν από τον οίνο του θυμού της. Ο οίνος του θυμού είναι η κρίση που ο Θεός θα εκχέει πάνω της, λόγω της πορνεί­ας της και της σχέσης της με τον κόσμο. Και όσοι βρίσκονται μέσα σ' αυτήν και λαμβάνουν μέρος στα έργα της, θα υποστούν και αυτοί την κρίση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός στην Αποκ.ιη:4 καλεί το λαό Του να εξέλθει μέσα από αυτή την πόρνη εκκλησία, για να μην συγκοινωνήσουν στις αμαρτίες της και να μην λάβουν από τις πληγές της.
Και στα επόμενα εδάφια αναφέρεται η καταστροφή της μεγάλης αυτής πόρνης ψευδοεκκλησίας. Στα κεφ.ιζ & ιη περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια και παραστα­τικότητα η καταστροφή της Βαβυλώνας, της μητέρας των πορνών και των βδελυγμάτων της γης. Τώρα τα επόμενα εδάφια 9-13 αναφέρονται σ' ένα διαφορετικό θέμα και εφαρμόζονται απόλυτα στη διάρκεια των πρώτων 3 ½ χρόνων της Μεγ. Θλίψης.

Αποκ.ιδ:9 Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων μετά φωνής μεγάλης, όσ­τις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού

και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς

Αυτό αρχικά φαίνεται να τοποθετείται στην ίδια χρονική περίοδο. Είδαμε τον πρώτο άγγελο να πετά στο μεσουράνημα, στη συνέχεια έναν άλλο άγγελο, και τώρα ένα τρίτο άγγελο βλέπουμε ότι ακολούθησε τους δύο πρώτους αγγέλους. Φαίνεται σαν να υπάρχει μια πρόοδος, μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Όμως κι αν αυτό είναι γραμμένο λίγο πριν την Δεύτερη Έλευση, αναφέρεται στην περίοδο της Μεγ. Θλίψης, και μάλιστα στα πρώτα 3 ½ χρόνια της θλίψης. Πρόκειται για μια γε­νική αλήθεια η δήλωση που έχει εφαρμογή στη Μεγ. Θλίψη.
Αποκ.ιγ:15-18 Εδώ φαίνεται ότι οι άνθρωποι θα προσκυνήσουν το θηρίο και την εικόνα του κατά τα πρώτα 3 ½ χρόνια της Μεγ. Θλίψης. Όμως συνεχίζουν να προσ­κυνούν το θηρίο και αργότερα για πολύ καιρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει χρονική συνέχεια μεταξύ των πρώτων εδαφίων του κεφ.ιδ, που αναφέρονται στον καιρό λίγο πριν την Δεύτερη Έλευση, και των εδαφίων 9-13, που αναφέρονται πίσω στο χρόνο κατά τα πρώτα 3 ½ χρόνια της Μεγ. Θλίψης.
Βέβαια αναφέρεται και στο χρόνο μετά τη Μεγ. Θλίψη, όμως η αλήθεια που εκφρά­ζεται σ' αυτά τα εδάφια, έχει εφαρμογή κατά τη Μεγ. Θλίψη και αργότερα, μέχρι τό­τε που εξαγγέλλεται αυτή η αλήθεια.
Πρόκειται για μια γενική δήλωση, μια γενική αλήθεια. Όλοι αυτοί που υπο­τάσσονται στο σύστημα και προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του θα καταδικασ­τούν αιώνια. Αυτά τα λόγια αποτελούν μια αυστηρή προειδοποίηση προς τους αγίους της θλίψης. Ιδιαίτερα τα εδάφια 12 & 13 αναφέρονται στους μάρτυρες της θλίψης που θα πρέπει να μείνουν πιστοί μέχρι τέλους κατά τη Μεγ. Θλίψη, να φυλάξουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού, για να αναπαυθούν στην παρουσία Του.
Αυτή η προειδοποίηση του Θεού εφαρμόζεται ακόμη και στον καιρό του τέλους της έκχυσης των πληγών, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη, που είναι ακόμη υποταγμένοι στο σύστημα και προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του. Η μάχη του Αρμαγεδδώνα πρόκειται να γίνει και εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους. Ο Θεός τους προειδοποιεί με το λόγο Του. Τους δίνει μια τελευταία ευκαιρία, γιατί είναι πολύ κοντά ο καιρός που εκατομ­μύρια άνθρωποι θα θανατωθούν και θα χάσουν την ψυχή τους, γιατί θα συνεχίζουν να προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του.
Παρά την αυστηρή όμως προειδοποίηση του Θεού, αυτοί που πράγματι θα μετανοήσουν και θα επιστρέψουν σ' Αυτόν, εάν υπάρξουν, θα είναι ελάχιστοι, γιατί οι άνθρωποι θα είναι εντελώς παραδομένοι στο θηρίο. Θα έχουν πουλήσει την ψυχή τους στο διάβολο.
Ακόμη και όταν βλέπουν την τρομερή έκχυση των πληγών πάνω στη γη, ακόμη και τό­τε η καρδιά τους σκληραίνεται και θα βλασφημήσουν το Θεό και το όνομά Του, αντί να μετανοήσουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα αρπάξουν αυτή την τελευταία ευκαιρία, και θα στραφούν με ειλικρινή μετάνοια στο Θεό.