Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - Βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο και φωτιά

Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος έχει γίνει στις μέρες μας ένα πολυσυζητημένο θέμα, κι έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι μια εξέχουσα υπόσχεση της Βίβλου. Λέγεται ότι υπάρχουν τριάντα χιλιάδες υποσχέσεις στη Βίβλο, αλλά τη συγκεκριμένη, ο Θεός την έχει εξυψώσει πάνω από όλες τις άλλες.

Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είχε προαναγγελθεί πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά λόγω έλλειψης χώρου, θα εξετάσουμε μόνο μερικές, τις πιο άμεσες αναφορές.


Ολόκληρο το 12ο κεφάλαιο του Ησαΐα δίνει μια όμορφη εικόνα των πιστών που έχουν λάβει αυτή την εμπειρία. Επειδή ο Ιησούς πλήρωσε το «χρέος» μας, ο θυμός του Θεού «εστράφη» και «εν ευφροσύνη θέλετε αντλήσει ύδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας».

«Δοξολογείτε τον Κύριον» αυτός είναι ο κοινός χαιρετισμός όσων έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα.  Ακόμα θα «επικαλούνται το όνομα αυτού, και θα κάμουν γνωστά εις τα έθνη τα έργα αυτού, θα μνημονεύουν ότι υψώθη το όνομα αυτού

Ψάλλετε εις τον Κύριον· διότι έκαμεν υψηλά· γνωστόν είναι εις πάσαν την γην. Αγάλλου και ευφραίνου, κάτοικε της Σιών· διότι ο Άγιος του Ισραήλ είναι μέγας εν τω μέσω σου.
«Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις» (Ιωήλ β:28).

Ο Πέτρος στις Πράξ.β:17 παίρνει αυτή την προφητεία του Ιωήλ και κηρύττει ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η εκπλήρωσή της.

«διότι με χείλη ψελλίζοντα και με άλλην γλώσσαν θέλει ομιλεί προς τούτον τον λαόν· προς τον οποίον είπεν, Αύτη είναι η ανάπαυσις, με την οποίαν δύνασθε να αναπαύσητε τον κεκοπιασμένον, και αύτη είναι η άνεσις· αλλ' αυτοί δεν ηθέλησαν να ακούσωσι» (Ησ.κη:11-12).

Αυτά τα εδάφια είναι μια άμεση αναφορά στο βάπτισμα του Πνεύματος, όπως και το υπόλοιπο. Μιλάει για χείλη ψελλίζοντα και άλλην γλώσσαν, που είναι πάντοτε το σημείο ότι το Πνεύμα έχει εκχυθεί. Η γλώσσα είναι ένα αδάμαστο μέλος, αλλά ο Θεός παίρνει τον πλήρη έλεγχό της όταν μιλάει μέσα από τον πιστό με άλλες γλώσσες.

Στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε να βρούμε πολλές άμεσες αναφορές σχετικά με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί» (Ματθ.γ:11). Εδώ ο Ιωάννης ο Βαφτιστής πληροφορεί τα πλήθη που βγήκαν να τον ακούσουν να κηρύττει ότι υπάρχει κάποιος που έρχεται μετά από αυτόν, εννοώντας τον Ιησού το Γιο του Θεού, ο Οποίος θα τους βαφτίσει με το Άγιο Πνεύμα και φωτιά.

Κάποιοι προσπαθούν να πουν ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ήταν μόνο για τους 12 αποστόλους, αλλά ο Ιωάννης δεν μιλούσε μόνο στους αποστόλους, μιλούσε στα πλήθη. Το ίδιο ισχύει και για ΣΕΝΑ που έχεις βαπτιστεί στο νερό, ο Ιησούς θα σε βαφτίσει με το Άγιο Πνεύμα!

Στο εδ.13 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς ήρθε για να βαφτιστεί από τον Ιωάννη. Εδώ βλέπουμε τους δύο βαπτιστές μαζί, ο ένας στο νερό και ο άλλος στο Άγιο Πνεύμα και ο Ιωάννης αναγνώρισε την ανάγκη του να βαπτιστεί από τον Ιησού.

Τίθεται αμέσως το ερώτημα, «Ο Ιωάννης δεν ήταν βαπτισμένος με Άγιο Πνεύμα; Η απάντηση είναι «Όχι». Είναι αλήθεια ότι ο Ιωάννης ήταν πλήρης με το Άγιο Πνεύμα από τη γέννησή του. Ήταν ο τελευταίος των προφητών, και ήταν ακόμη περισσότερο από ένας προφήτης. Είχε το πνεύμα της προφητείας, όπως όλοι οι παλιοί προφήτες και ήταν χρισμένος όπως ήταν οι βασιλείς και οι ιερείς κάτω από το νόμο. Αλλά όλοι αυτοί, συμπεριλαμβανομένου και του Ιωάννη, κάθε χρόνο έπρεπε να προσφέρουν αιματηρή θυσία για τις αμαρτίες τους. Ήταν αδύνατο για τον Ιωάννη ή οποιοδήποτε άλλο να λάβει το βάπτισμα του Πνεύματος, όσο ο Ιησούς ήταν ζωντανός. Η νέα και ζώσα οδός δεν ήτο πεφανερωμένη, επειδή η πρώτη σκηνή ίστατο έτι Εβρ.θ:8, ι:19,20.

Δεν ήταν δυνατό για κανένα να λάβει το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος μέχρι η Καινή Διαθήκη να τεθεί σε ισχύ (Εβρ.θ:16,17).

Ο Ιησούς δίδαξε, επίσης, ότι θα λάβαιναν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος (Ιωάν.ζ:37,38).

Σύμφωνα με τα τελευταία λόγια Του, είπε στους μαθητές, «θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας» (Πράξ.α:5). Αυτή η μεγάλη υπόσχεση θα εκπληρωνόταν σύντομα, αλλά ήταν ακόμα για το μέλλον.

Γιατί δεν τους το έδωσε αμέσως μετά; Επειδή δεν ήταν ακόμη στη θέση  του Αρχιερέα στη σκηνή του ουρανού. Ήταν απαραίτητο να μπει στον ουρανό, ο Ίδιος, πριν δοθεί το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσε να δοθεί μόνο σε όσους πλύθηκαν με το αίμα και όπως ο Αρχιερέας σύμφωνα με το Νόμο έμπαινε μόνος του μέσα στα Άγια των Αγίων με αίμα για τον εαυτό του και για το λαό, (Εβρ.θ:7), έτσι ο Ιησούς μπήκε στον ουρανό ο Ίδιος με το δικό Του αίμα και εμφανίστηκε στην παρουσία του Θεού για μας. Στο Ιωάν.ις:7 ο Ιησούς είπε, «εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς».

Δόξα τω Θεώ! το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίζεται μόνο στους προφήτες, ιερείς και βασιλιάδες όπως ήταν το χρίσμα του Πνεύματος κάτω από την πρώτη Διαθήκη. Αλλά είναι «προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών» (Πράξ.β:39).

Αυτό ξεκαθαρίζει τα λόγια του Ιησού σχετικά με τον Ιωάννη στο Ματθ.ια:11, «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλήτερος αυτού». Με άλλα λόγια ο ελάχιστος άνθρωπος που έχει πλυθεί στο αίμα του Ιησού και έχει βαφτιστεί με το Άγιο Πνεύμα και φωτιά είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη.  Θα θυμάστε ότι ο Ιησούς είπε, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλήτερα τούτων θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου» (Ιωάν.ιδ:12).

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουν τα ίδια έργα που έκανε σε μεγαλύτερη έκταση, ότι θα θεραπεύσουν περισσότερες αρρώστους, θα καθαρίσουν περισσότερους λεπρούς, και θα αναστήσουν περισσότερους νεκρούς, τα μεγαλύτερα έργα που είχαν να κάνουν ήταν η διακονία του Αγίου Πνεύματος.

Μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές βγήκαν έξω και έβαζαν τα χέρια τους πάνω σε ανθρώπους και λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι κάτι που δεν το έκανε ο Ιησούς, για το Άγιο Πνεύμα δεν είχε δοθεί ακόμη. Με άλλα λόγια, αυτός που μπορεί να φέρει ανθρώπους σε προσευχή μέχρι να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, κάνει μεγαλύτερο έργο από εκείνον που έχει επιτυχία στην προσευχή για θεραπεία, χωρίς να οδηγεί τους ανθρώπους στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος.

Δεν συμφιλιωθήκαμε μόνο με το αίμα του Ιησού, σωζόμαστε με τη ζωή Του, Ρωμ.ε:10, γιατί το δώρο της αιώνιας ζωής δεν είναι τίποτε άλλο από τον Ιησού που έρχεται μέσα στον πιστό με τη μορφή του Πνεύματός Του. Ρωμ.ς:23.