Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Αποκ.ιδ:10 και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου, εν τω ποτηρίω της οργής αυτού και θέλει βασανισθή με πύρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου

και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού,του κεκερασμένου ακράτου, εν τω ποτηρίω της οργής αυτού


Αυτή θα είναι η καταδίκη αυτών που λαμβάνουν το χάραγμα και προσκυνούν το θηρίο. Όταν λέει «του κεκερασμένου ακράτου» εννοεί ότι θα υπάρξει μια ιδιαίτε­ρα αυστηρή κρίση εναντίον αυτών που προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του.

Ο οίνος του θυμού του Θεού εκχέεται χωρίς καμία μίξη με άλλα στοιχεία. Πρόκειται για μια εικόνα παρμένη από τους αρχαίους χρόνους, όταν έριχναν το κρασί στο ποτήρι και το αλλοίωναν με νερό. Όμως ο οίνος του θυμού του Θεού θα είναι άκρατος, χωρίς αλλοίωση ή μίξη με άλλα στοιχεία. Θα εκχυθεί σε όλη της την πληρότητα και ισχύ.

Πάρα πολλοί άνθρωποι θανατώθηκαν κατά τη Μεγάλη θλίψη, εξ αιτίας της πεί­νας, του πολέμου, και του θανάτου. Και πάρα πολλοί θανατώθηκαν κατά την έκχυση των πληγών. Επίσης πολλοί πρόκειται να χάσουν τη ζωή τους στη μάχη του Αρμα­γεδδώνα. Και γι’ αυτούς που προσκύνησαν το θηρίο, το μονοπάτι μέσω του θανάτου τους οδηγεί στην απώλεια και στην αιώνια καταδίκη.

Γι' αυτό το λόγο ο Θεός εδώ τους δίνει την τελευταία αυστηρή προειδοποίηση.

και θέλει βασανισθή με πύρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου

Και αυτό πάλι αποτελεί ένδειξη της δίκαιης κρίσης του Θεού. Πρόκειται για κάτι που δεν μπορούμε πλήρως να συλλάβουμε. Ο βασανισμός θα γίνει ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για μια άγια και δίκαιη κρίση.

Δεν σημαίνει ότι οι άγιοι άγγελοι και το Αρνίο θα βρίσκονται μαζί τους στην κόλαση, αλλά εννοεί ότι ο τρομερός αυτός βασα­νισμός θα είναι κάτω από την εξουσία του Αρνίου και η κρίση θα εκχυθεί μέσω των αγίων αγγέλων Του. Και αυτό δείχνει την δικαιοσύνη της κρίσης του Θεού.

Αποκ.δ:11 Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίο και την εικό­να αυτού, και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού

Πρόκειται για κάτι πολύ τρομακτικό. Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε για λίγο την κατάσταση που θα επικρατεί στην κόλαση, και αντιληφθούμε ότι πράγματι πρόκειται για κάτι το φοβερό και απερίγραπτο, ο νους μας θα σταματήσει. Μας κάνει να καταλάβουμε τις τρομακτικές συνέπειες της αμαρτίας και το μέγεθος της αγιότητας του Θεού.

Από την αντίθετη πλευρά, μας κάνει να αντιληφθούμε το μεγαλείο της αγάπης και του ελέους του Θεού, ώστε να μας χαρίσει αιώνια ζωή και αιώνια ευφροσύνη στην παρουσία Του. Αυτό είναι μεγαλειώδες και ένδοξο.

και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων

Ας πάρουμε ένα αιώνα που είναι 100 χρόνια, και έπειτα ας πάρουμε μερικούς αιώνες από τους αιώνες των αιώνων, και κατόπιν κι άλλους αιώνες από τους αιώνες των αιώνων. Πρόκειται για μια εικόνα της ατελεύτητης αιωνιότητας.

Ο καπνός του βασανισμού τους θα ανεβαίνει αιωνίως, δηλαδή η φωτιά του βα­σανισμού τους θα καίγεται εις τους αιώνας των αιώνων. Ο βασανισμός θα είναι αι­ώνιος, ατελεύτητος.


Αποκ.ιδ:12 Εδώ είναι η υπομονή των αγίων εδώ είναι οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού

εδώ είναι οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού
Στο προηγούμενο εδάφιο είδαμε ότι ο καπνός του βασανισμού αυτών, που προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, θα ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Αυτή η γνώση μπαίνει μέσα στην καρδιά των αγίων της θλίψης και με φόβο Θεού, παίρνουν την απόφαση να πιστέψουν στο λόγο Του, κι έτσι αποφασίζουν να φυλάξουν τις εντολές του Θεού ό,τι κι αν αυτό τους στοιχίσει, ώστε να αποφύγουν αυτή την τρομερή κρίση.

Η γνώση αυτής της αλήθειας μετατρέπεται μέσα στις καρδιές των αγίων σε υπομο­νή, και στέκονται ενάντια στο ψεύδος και την απάτη των εσχάτων ημερών.

Αυτοί που φυλάνε τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού αποκτούν υπο­μονή μέσα στις καρδιές τους να μείνουν στερεοί στην πίστη μέσα από την Μεγ. Θλί­ψη.

Αποκ.ιγ:10 Και πάλι εδώ η γνώση ότι οι βασανιστές τους, αυτοί που τους καταδιώκουν και τους φονεύουν, πρόκειται να θανατωθούν με πολύ μεγαλύτερο θά­νατο, τους κάνει να αποκτήσουν πίστη και υπομονή μέσα στην καρδιά τους.