Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

«ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ»
Δαν.θ:20-27

Η αιχμαλωσία, που πλησίαζε πια στο τέλος της, είχε διάρκεια 70 χρόνια. Η νέα προφητεία τώρα του Δανιήλ μας λέει ότι σε «εβδομήκοντα εβδομάδες», ακόμη θα έρθει ο Μεσαίας - Χριστός (εδ.24). Πρό­κειται βέβαια για εβδομάδες ετών, δηλ. για εβδο­μήντα επτάδες ετών, ή 490 συνολικά χρόνια. Μ’ άλ­λα λόγια, όσα χρόνια κράτησε η Αιχμαλωσία, τόσες εβδομάδες χρόνων θα μεσολαβήσουν από την επι­στροφή του λαού ως την έλευση του Χριστού.


Εάν τώρα προκρίνουμε από τα τρία συνολικά διατάγματα που εκδόθηκαν για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ (536, 457 και 444 π.Χ.), το σημαντι­κότερο ήταν του 457, τότε οι 69 εβδομάδες ετών (7 και 62, εδ.25) ή 483 χρόνια, αφαιρούμενα από το 457, μας φέρνουν στο 26 μ.Χ., στο χρόνο δηλαδή που βαφτίστηκε ο Χριστός κι άρχισε στη συνέχεια τη δη­μόσια δράση του.

Ακόμη στο «ήμισυ της (εβδομηκοστής) εβδομάδος» (εδ.27), έπειτα δηλαδή από 31/2 χρόνια, ο «Χρι­στός ο ηγούμενος» (εδ.25) «εξεκόπη» (εδ.26), «δια να γίνει εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος» (24).

Βέβαια η παραπάνω, δεν είναι η μόνη ερμηνεία των «εβδομήκοντα εβδομάδων» του Δανιήλ, όμως αυτό που στα στενά περιθώρια των σχολίων μας θα μπορούσαμε να πούμε είναι, το κατά πιο θαυμαστό τρόπο ο Θεός, μέσα από τα διεθνή κι άλλα γεγονό­τα, ξεδίπλωσε και ξεδιπλώνει τα σχέδιά του για τον άνθρωπο, τη σωτηρία του και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χαλασμάτων που επισώρευσε η α­μαρτία.