Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποκ.ιδ:1 Και είδον και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγοαμμένο επί των μετώπων αυτών.

Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών
Ο Ιωάννης βλέπει όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης να αποκαλύπτεται μπροστά του σε όραση. Εδώ βλέπει πάλι σε όραση το μοναδικό Αρνίο του Θεού, το οποίο εί­δε στο κεφ.ε:6 και τώρα το βλέπει να στέκεται στο όρος Σιών.
Το ερώτημα όμως είναι αν αυτό το όρος Σιών είναι η επίγεια ή η επουράνια Σιών, αν ο Ιωάννης βλέπει το Χριστό με τους 144.000 στην Ιερουσαλήμ στη Δεύτερη Έλευση, ή τους βλέπει στον ουρανό. Η απάντηση είναι ότι πρόκειται για την επουράνιο Σιών, την παρουσία του Θεού, και όχι για το επίγειο όρος Σιών, για πέντε κυρίως λόγους:

α. Στα επόμενα εδάφια 2 & 3 λέει ότι «έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρό­νου» Άρα βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού.
β. Στο εδάφιο 3 λέει ότι «ουδείς ηδύνατο να μάθει την ωδήν ειμή οι 144.000 οι ηγορασμένοι από της γής». Δεν βρίσκονται πλέον στη γη. Είναι αγορασμένοι από τη γη.
γ. Στο εδάφιο 5 πάλι λέει ότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού.
δ. Ένας άλλος λόγος είναι ότι στέκονται μαζί με το Αρνίο στο όρος Σιών, όχι το όρος των Ελαιών. Στο Zαχ.ιδ:4 διαβάζουμε ότι στη Δεύτερη Έλευση ο Χριστός θα έλθει και θα σταθεί πάνω στο όρος των Ελαιών.
Το όρος Ελαιών βρίσκεται πριν την Ιερουσαλήμ προς τα Ανατολικά. Το όρος Σιών είναι ένας γενικός όρος για το υψηλό ορεινό επίπεδο πάνω στο οποίο είναι κτισ­μένη η Ιερουσαλήμ. Και όταν λέει για το όρος Σιών αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ ενώ το όρος των Ελαιών βρίσκεται ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
Ίσως τώρα κάποιος πει ότι ναι, το όρος Σιών χρησιμοποιείται για την Ιερουσα­λήμ σε πολλά εδάφια της Αγίας Γραφής, και συνεπώς, με μια γενική έννοια, θα μπο­ρούσαμε να πούμε ότι η Δεύτερη Έλευση του Χριστού θα γίνει στο όρος Σιών, για­τί θα γίνει στην Ιερουσαλήμ.. Όμως εδώ στην Αποκ.ιδ:1 ορίζει ότι είδε ο Ιωάννης το Αρνίο ιστάμενο στο όρος Σιών και όχι σε μια ευρύτερη περιοχή.
ε. Ο πέμπτος λόγος είναι ότι ο λόγος του Θεού μας μιλάει για την επουράνιο Σι­ών, και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να ερμηνεύσουμε ότι και εδώ πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Στην επιστολή Εβρ.ιβ:22 συγκρίνει την Παλαιά με την Καινή Δια­θήκη. Και λέει, στην Καινή διαθήκη προσήλθατε στο όρος Σιών, στην επουράνιο Ιερουσαλήμ. Έχουμε καθίσει στα επουράνια μαζί με τον Χριστό. Και εδώ το Αρνίο με τους 144.000 στέκονται στο όρος Σιών, στην επουράνιο Σιών.
ς. Ακόμη στην Γαλ.δ:26 λέει ότι η άνω Ιερουσαλήμ είναι η μητέρα όλων μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τους 144.000 να αρπάζονται στον ουρανό. Και στέκονται μαζί με το Αρνίο, τον Ιησού Χριστό, τον Οποίο ακολούθησαν πιστά, πάνω στο όρος Σιών, στην επουράνιο Σιών.
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι 144.000 τέλειωσαν την πνευματική τους πορεία στη γη, και τώρα ψάλλουν νικητήρια ωδή ενώπιον του Θεού, που σημαίνει ότι βρίσκονται στον ουρανό. Επομένως οι 144.000 αρπάζονται μετά τον καιρό που σφραγίζονται.
ζ. Είδαμε στην Αποκ.ζ:1-8 ότι οι 144.000 είναι το υπόλοιπο από το λαό Ισραήλ που σφραγίζονται για να διαφυλαχθούν κατά την Μεγ. Θλίψη. Και είναι αυτοί που εκπλήρωσαν το δεύτερο ήμισυ της 70ής  εβδομάδας του Δανιήλ. Αυτοί οι 144.000 πε­ριλαμβάνονται στην στερέωση της διαθήκης του Θεού με τον λαό Ισραήλ. Η διακονία του Ιησού των 3% ετών ήταν μέρος αυτής της στερέωσης της διαθήκης και η μαρτυρία των 144.000 είναι μια άλλη όψη αυτής της στερέωσης της διαθήκης του Θεού. Και στερεώνεται αυτή η διαθήκη του Θεού, όταν έρχεται ο Χριστός και εγκαθιδρύει την χιλιετή βασιλεία. Ο Ισραήλ υποτάσσεται σ' Αυτόν και Τον δέχεται. Τότε είναι που ο Θεός στερεώνει την Διαθήκη Του με τον Ισραήλ μέσω του Χριστού. Και σ' αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε τους 144.000 να αρπάζονται στον ουρανό και να έχουν τελειώσει την διακονία τους. Τώρα βρίσκονται στον ουρανό μαζί με τον Ιη­σού.
Είπαμε ότι ο Ιωάννης είδε το Αρνίο και τους 144.000 να στέκονται στο όρος Σιών. Το σημαντικό είναι ότι οι 144.000 στέκονται μαζί με το Αρνίο. Αυτό είναι το πιο θαυμάσιο πράγμα γι' αυτούς. Νίκησαν το Σατανά και τώρα βρίσκονται στην παρουσία του Θεού, Τον οποίο ακολούθησαν με όλη τους την καρδιά. Ακολούθησαν το δρόμο του Αρνίου και τώρα βρίσκονται όπου είναι και Αυτός.
Είπαμε ότι οι 144.000 είναι το υπόλοιπο από το λαό Ισραήλ, που σφραγίζονται κατά τη Μεγ. Θλίψη για να προστατευθούν από τις πληγές. Και από τον καιρό που σφραγίζονται, με τη διακονία τους αποτελούν μέρος της επιβεβαίωσης της διαθήκης του Θεού με το έθνος του Ισραήλ. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς στο δεύτερο ήμισυ της 70ής εβδομάδας του Δανιήλ. Η διακονία του Χριστού ήταν το πρώ­το ήμισυ.
Λέει λοιπόν στο Δαν.θ:27 'και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς (όχι νιε όλους) εν μια εβδομάδι'
Ο Ιησούς Χριστός είχε τους μαθητές Του κατά τη διάρκεια της διακονίας Του και στερέωσε τη διαθήκη με τον Ισραήλ σε όσους θα Τον δεχόταν. Και ήταν πολλοί αυ­τοί που Τον δέχτηκαν. Όμως οι περισσότεροι Τον απέρριψαν.
Και τώρα οι 144.000 αποκτούν τη γνώση ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και γίνονται χριστιανοί - προσήλυτοι Ιουδαίοι - και η διαθήκη του Θεού στερεώνεται και σ' αυτούς. Στο τέλος της διακονίας τους αρπάζονται, και λίγο αργότερα είναι η δεύτερη έλευση του Χριστού, οπότε όλος ο λαός Ισραήλ σαν έθνος Τον δέχεται η διαθήκη του Θεού στερεώνεται με όλον τον Ισραήλ σαν έθνος, και εγκαθιδρύεται η χιλιετής βασιλεία.

Και μετ' αυτού 144.000 έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των με­τώπων αυτών.

Το κείμενο UBS καθώς και άλλα κείμενα, όπως των Γουέστκοτ & Χάρτ, Γκρέηζ- μπόκ, Λόχμαν, Φίτσινταρφ, Αλφρρντ κ.α. λένε, “έχουσαι το όνομα αυτού και το όνομα του Πατρός αυτού”. Όμως αν και λέει έτσι, δεν πρόκειται για δύο ονόματα, γιατί στη συνέχεια το ρήμα γεγραμμένον είναι στον ενικό αριθμό.

Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο είναι το ίδιο. Γνωρίζουμε ότι το όνομα του Αρνίου είναι το όνομα του Πατέρα. Ο Πατέρας Του έδωσε το όνομά Του, όπως ο Ίδιος ο Ιη­σούς είπε στο Ιωάν.ιζ:11
Ζαχ.ιδ:9 Εδώ αναφέρεται γι' αυτήν ακριβώς την ημέρα που οι 144.000 αρπάζονται στον ουρανό.
Λέει ότι το όνομα είναι γραμμένο στα μέτωπα τους. Είδαμε στην Αποκ.ζ:2,4 ότι έχουν τη σφραγίδα του Θεού του ζώντος στα μέτωπα τους. Και τώρα αυτή η σφ­ραγίδα γίνεται στο πλήρες με το ότι έχουν το όνομά Του στα μέτωπά τους. Σφραγίσθηκαν και περπάτησαν μαζί με το Θεό και είχαν στενή επικοινωνία μαζί Του. Και τώρα αρπάζονται και βρίσκονται μαζί Του. Ανήκουν σ' Αυτόν ολοκληρωτικά. Γνωρίζουν την φύση Του, γνωρίζουν την καρδιά Του. Τον αγαπούν με όλη τους την καρδιά και είναι ο Κύριος της ζωής τους.
Γιαυτό το όνομά Του είναι πάνω στα μέτωπά τους για όλη την αιωνιότητα. Και σφραγίζονται μετά την ανάσταση και την αρπαγή των μαρτύρων της θλίψης. - Τον καιρό που σφραγίζονται είναι οι μόνοι άνθρωποι πάνω στη γη, που πραγματι­κά ανήκουν στο Θεό και είναι μέσα στη διαθήκη Του.