Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΑΝ;
Το λουλούδι για ν’ ανθίσει, θέλει και τη λάσπη του.Άρα, είναι μεγάλη σοφία να αντέχεις στη ζωή την όποια λάσπη - συκοφαντία. Ευκαιρία για ανθοφορία.
A.Konanos