Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - α:3Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή· διότι ο καιρός είναι πλησίον.

μακάριος

Υπάρχουν δυο ειδών άγιοι που αναφέρονται σαν μακάριοι σ’ αυτό το εδάφιο.

Οι «αναγνώστες του βιβλίου». Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι δεν εννοεί  αυτούς που απλά κάθονται και διαβάζουν ή μελετούν το βιβλίο, αλλά μάλλον αυτούς που το διδάσκουν. Τον καιρό εκείνο, σήμαινε αυτούς που δημόσια διάβαζαν και δίδασκαν ταυτόχρονα.


Οι “ακούοντες τους λόγους της προφητείας”. Αναφέρεται σε αφοσιωμένους και ανταποκρινόμενους ακροατές οι οποίοι ταυτόχρονα φυλάσσουν το λόγο του Θεού αυτής της αποκάλυψης, με το να βαδίζουν σύμφωνα με τα γεγραμμένα.

Για την πιστή υπακοή και εφαρμογή των εντολών του βιβλίου αυτού, ακούμε τη φωνή του Ιησού να ηχεί 7 φορές στα κεφάλαια β & γ. “Όστις έχει ωτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας”.

της προφητείας

Ο Ιωάννης είναι προφήτης, είναι αυτός στον οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται και μιλά για γεγονότα τα οποία πρόκειται να γίνουν.

και φυλάττοντες τα γεγραμμένα εν αυτή

Η λέξη “γεγραμμένα” σημαίνει αυτά που ήδη έχουν γραφεί. Ο Ιωάννης όμως τώρα μόλις αρχίζει να γράφει τα γεγονότα αυτά. Αυτό δείχνει την βεβαιότητα των γεγονότων αυτών, ότι οπωσδήποτε θα λάβουν χώρα και είναι ήδη γραμμένα στο νου και στο σχέδιο  του Θεού.

διότι ο καιρός είναι πλησίον

Είναι πάντοτε πλησίον. Όπως είπε ο Παύλος “τώρα είναι ημέρα σωτηρίας”. Για το μικρό χρονικό διάστημα που ζει κάθε άνθρωπος, ο καιρός της έλευσης του Χριστού είναι πάντοτε πλησίον, και για κάθε άνθρωπο δεν είναι περισσότερο από 70-80 χρόνια που είναι ο μέσος όρος ηλικίας.

Όταν πεθάνει ο άνθρωπος ο χρόνος παύει να υφίσταται γι’ αυτόν και ξυπνά (αν είναι άπιστος) στην κρίση του Θεού, αν όμως είναι πιστός ανασταίνεται και αρπάζεται στους ουρανούς. Συνεπώς για κάθε άνθρωπο η έλευση του Χριστού δεν είναι παρά 70-80 χρόνια μακριά από την μέρα που γεννιέται, είναι λοιπόν πλησίον.
Ιδιαίτερα όμως τώρα στους καιρούς μας είναι πολύ πολύ πλησίον!!! Και ότι κάνει ο Κύριος σ’ αυτές τις τελευταίες ημέρες θα το κάνει ΤΑΧΕΩΣ.