Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Καιροί κακοίΔυστυχώς η μάζα του κόσμου έχει τέλεια άγνοια με το τι γίνεται σήμερα πάνω στο πρόσωπο της γης σχετικά με τον Αντίχριστο και το σύστημά του. Έτσι, βλέπουμε «χριστιανούς» να ενοχλούνται για όλα αυτά που συμβαίνουν, να βρίζουν τους πολιτικούς, να παρακινούν τον κόσμο σε επανάσταση εναντίον της κυβέρνησης, να αναρωτιούνται πως φτάσαμε ως εδώ, να υποστηρίζουν ότι δεν τα φάγαμε μαζί, να καλούν σε προσευχές η χώρα μας να επανέλθει εκεί που ήταν, με το αποκορύφωμα: να προφητεύουν ότι η κρίση θα φύγει γιατί την επιτίμησαν!!!!!!

Ο Δανιήλ μας δίνει ένα μάθημα οφειλόμενου σεβασμού στις αρχές: «Σύ, βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων· διότι ο Θεός τού ουρανού έδωκεν εις σέ βασιλείαν, δύναμιν καί ισχύν καί δόξαν» (Δαν.β:37).


Αυτή η δήλωση εξυπηρετεί δύο σκοπούς: 1) αποκάλυψε την υπέρτατη κυριαρχία του Θεού και 2) θύμισε στο Ναβουχοδονόσωρ την πηγή της δύναμής του.

Ο Δανιήλ είπε αυτά τα λόγια αν και ο Ναβουχοδονόσωρ ήταν ο ειδωλολάτρης ηγέτης ενός κράτους που δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό. Αυτό εναρμονίζεται τέλεια με τη συμβουλή του Παύλου προς τον Τιμόθεο: «Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων νά κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων καί πάντων τών όντων εν αξιώμασι, διά νά διάγωμεν βίον ατάραχον καί ησύχιον εν πάση ευσεβεία καί σεμνότητι» (Β' Τιμ.β:1-2).

Ψαλ.ξβ:9 Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιότης, οι άρχοντες ψεύδος· εν τη πλάστιγγι πάντες ομού είναι ελαφρότεροι αυτής της ματαιότητος.

Συχνά δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε την εντολή ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τους πολιτικούς ηγέτες, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε είναι να κατανοήσουμε το γεγονός ότι «δέν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού· αι δέ ούσαι εξουσίαι υπό τού Θεού είναι τεταγμέναι» (Ρωμ.ιγ:1). Αυτές οι επιστολές της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν προς Χριστιανούς μιας εποχής που οι πολιτικές κυβερνήσεις ήταν κακές και διεφθαρμένες.

Όμως ο λόγος του Θεού δεν αφήνει τις σκοτεινές αυτές δυνάμεις χωρίς να τις φανερώσει. Το Πνεύμα του Θεού φρόντισε πριν 2500 χρόνια να μιλήσει για τις μέρες που περνάμε σήμερα, εσύ κι εγώ. Να μας πει τι πρόκειται να γίνει στην 6η χιλιετηρίδα από Αδάμ.
Να μιλήσει για το σχηματισμό της 7ης παγκόσμιας αυτοκρατορίας, για τον αντίχριστο, για το τι πρόκειται να κάνει πάνω στο πρόσωπο της γης.

Στον Άρειο Πάγο ο απόστολος Παύλος  διακήρυξε ότι ο Θεός «έκαμεν εξ ένός αίματος πάν έθνος ανθρώπων, διά νά κατοικώσιν εφ' όλου τού προσώπου τής γής, καί διώρισε τούς προδιατεταγμένους καιρούς καί τά οροθέσια τής κατοικίας αυτών» (Πράξ.ιζ:26).

Δύο βασικά στοιχεία είναι ολοφάνερα εδώ: Το διάστημα διακυβέρνησης και  η γεωγραφική ανάπτυξη της κυριαρχίας κάθε έθνους. Ο Θεός είναι Αυτός που αποφασίζει ποια κυβέρνηση θα είναι στην εξουσία, πόσο καιρό θα κυβερνήσει καθώς και την έκταση της εξουσίας της.

Κάθε επίγεια βασιλεία, άσχετα με τη δύναμη και την επιρροή της, τελικά θα πέσει. Αντίθετα, η Βασιλεία του Ιησού Χριστού, που θα ξεκινήσει με την επιστροφή Του, ποτέ δεν θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη. «... βασιλείαν, ήτις εις τόν αιώνα δέν θέλει φθαρή· καί η βασιλεία αύτη δέν θέλει περάσει εις άλλον λαόν» (Δαν.β:44).

Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσωρ είδε κάποτε ένα όνειρο που δεν μπορούσε να θυμηθεί όταν ξύπνησε. Ο Δανιήλ του είπε ότι είδε μια μορφή ανθρώπου που το κεφάλι ήταν από χρυσό, το στήθος και οι βραχίονες από ασήμι, η κοιλιά και οι μηροί από χαλκό, οι κνήμες από σίδερο και τα πόδια από σίδερο και πηλό.

 
Το όνειρο του βασιλιά
Το όνειρο του Δανιήλ
Βασίλεια
Χαρακτήρες
Γραφικές       αναφορές
Χρυσή κεφαλή
Δαν.β:26-45
Λέων με φτερά αετού.
Δαν.ζ:1-27
Βαβυλωνία
606 - 539 π.Χ.
Ναβουχοδονόσορ
Δανιήλ
Δαν.β:37,38
Ησ.ιγ:17-22
Στήθος και βραχίονες από ασήμι.
α. Άρκτος με τρεις πλευρές στο στόμα  ζ:5
β. Κριός με δύο κέρατα Δαν.η:3
Μηδο - περσία
539 - 331 π.Χ.
Κύρος ο Πέρσης
Δαρείος ο Μήδος
Ησ.με:1-4
Κοιλιά και μηροί από χαλκό.
α. Λεοπάρδαλις με 4 φτερά και 4 κεφάλια. ζ:6
β. Τράγος μ’ ένα μεγάλο κέρατο Δαν.η:4-8
Ελλάδα
331 - 63 π.Χ.
Μέγας
Αλέξανδρος
Δαν.η:8-25
Κνήμες από σίδηρο, πόδια από σίδηρο και πηλό αναμεμιγμένα.
Φοβερό θηρίο με σιδερένια δόντια και 10 κέρατα.
Μικρό κέρας ανεβαίνει και ξεριζώνονται 3 κέρατα
Ρώμη
63 π.Χ.-410 μ.Χ.
Κωνσταντιν/λη
395 - 1204 μ.Χ.
Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 1936 μ.Χ.
Καίσαρες
Τίτος
Κωνσταντίνος

Μουσολίνι
Δαν.ζ:19-27
Ο λίθος
Δαν.β:34,35
Η κρίση του Παλαιού των ημερών.
Βιβλία ανοίγονται.
Κάποιος σαν Υιός ανθρώπου.
Οι άγιοι παραλαμβάνουν τη βασιλεία
Η Βασιλεία του Θεού του ουρανού
Δαν.β:44
Ο Υιός του ανθρώπου.
Ματθ.κε:31-46
Ματθ.ιγ:37-43
Ησ.θ:6,7
Ησ.ια:1-10
Αποκ.ιθ:11-16

Ο αφανισμός του συστήματος του αντίχριστου

«καί τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τόν οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει μέ τό πνεύμα τού στόματος αυτού καί θέλει εξαφανίσει μέ τήν επιφάνειαν τής παρουσίας αυτού» (Β' Θες.β:8).

«Καί εκ τού στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά νά κτυπά μέ αυτήν τά έθνη· καί αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· καί αυτός πατεί τόν ληνόν τού οίνου τού θυμού καί τής οργής τού Θεού τού παντοκράτορος» (Αποκ.ιθ:15).

Προσέξτε τις φράσεις: «με το πνεύμα τού στόματος αυτού» και «εκ τού στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά». Μας φανερώνουν τη φύση της δύναμης που θα συντρίψει τους εχθρούς του Χριστού.

Αντίθετα με τη διαδεδομένη άποψη ότι θα είναι μια μάχη σε ανθρώπινο επίπεδο με συμβατικά όπλα, η μεγάλη τελική σύγκρουση θα είναι μάλλον ένα πνευματικό γεγονός. Μετά, θα είναι αλήθεια όπως και σήμερα, ότι «δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τάς αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τούς κοσμοκράτορας τού σκότους τού αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα τής πονηρίας εν τοίς επουρανίοις» (Εφες.ς:12).

Μ' αυτό δεν αρνούμαστε την ύπαρξη εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων και των πυρηνικών, στα οπλοστάσια του κόσμου την περίοδο της Δεύτερης Έλευσης. Απλά θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο Ιησούς δεν έχει ανάγκη να πολεμήσει σε ανθρώπινο επίπεδο. Η παρουσία Του και ο λόγος Του είναι αρκετά ώστε να αφανιστούν τα στρατεύματα του κόσμου.

Μπορεί να μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την ολοφάνερη δύναμη της παγκόσμιας κυβέρνησης, ότι έρχεται η μέρα που όλοι οι πολιτικοί νόμοι θα λήξουν. Όταν εξετάζουμε τη δομή της αρχαίας Ρώμης και γνωρίζουμε την εξουσία που έχουν κάποιοι ανθρώπινοι οργανισμοί, όπως για παράδειγμα ο ΟΗΕ, το ΔΝΤ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, νομίζουμε ότι ο άνθρωπος θα κυβερνά τη γη για πάντα.

Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι η ανθρώπινη επιρροή πάνω στη γη είναι εξαιρετικά σύντομη και σαθρή. Για κάπου 6.000 χρόνια, ο άνθρωπος περπάτησε πάνω στη γη, πειραματιζόμενος μια με το ένα σύστημα και μια με το άλλο. Όμως, ακόμα και οι καλύτερες ανθρώπινες προσπάθειες απέτυχαν. Κι αυτό το σύντομο πείραμα θα τελειώσει ξαφνικά, όταν ο Κύριος εμφανιστεί.

Το τέλος είναι γνωστό. Η καταδίκη του Σατανά για όλους τους αγώνες και τις προσπάθειές του είναι σίγουρη. Οι προφητείες του λόγου του Θεού θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Ο Κύριος απ' την αρχή γνωρίζει τα τέλη.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των καιρών μας να συσσωρευτούν οι δυνάμεις όλου του κόσμου προκειμένου να δημιουργηθεί μια συμμαχία ειρήνης, σίγουρα θα αποτύχει. Δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη πάνω στη γη με τις σημερινές κυβερνήσεις, μέχρι ο Άρχοντας της ειρήνης εγκαταστήσει το θρόνο Του.

Αυτή η γνώση δίνει στα παιδιά του Θεού μεγάλη ανακούφιση. Μπορεί να μην γνωρίζουμε το μέλλον, αλλά ξέρουμε ποιος κρατά το μέλλον κι Αυτός έχει υποσχεθεί συγκεκριμένα γεγονότα στο λόγο Του που όλα θα εκπληρωθούν. Το πιο θαυμαστό είναι η ορατή επανεμφάνισή Του προκειμένου να διαλύσει τα ανθρώπινα συστήματα και να εγκαθιδρύσει μια αιώνια βασιλεία ειρήνης.

Δαν.β:41 «Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πηλού κεραμέως, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι βασιλεία διηρημένη πλην θέλει μένει τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά αργιλλώδους πηλού».

«βασιλεία διηρημένη» είναι χαρακτηριστικό της βασιλείας του Α-Χ. Μην περιμένει κανείς μια σύσσωμη βασιλεία, θα είναι διηρημένη.

 «εκ της δυνάμεως του σιδήρου» Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Δαν.β:44 «Και εν ταις ημέραις των βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρή και η βασιλεία αύτη δεν θέλει περάσει εις άλλον λαόν θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας»

Το μήνυμα του λόγου του Θεού σήμερα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ανήκουμε σ' αυτή τη βασιλεία, της οποίας Βασιλιάς είναι ο Ιησούς Χρηστός, ο Δεσπότης του ουρανού και της γης.

Ο Δανιήλ είδε ένα βράχο χωρίς χέρια να αποκόπτεται από το όρος Σιών που είναι η εκκλησία. Αυτός ο βράχος χτύπησε την ανθρώπινη μορφή στα πόδια, στα 10 δάκτυλα. 

Ο βράχος αυτός που είναι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στο τέλος αυτού του ανθρώπινου συστήματος.

Το Πνεύμα του Θεού προείπε για μια τελευταία βασιλεία. Πριν την Βαβυλωνία υπήρξαν άλλες δύο κοσμοκρατορίες, της Αιγύπτου και της Ασσυρίας. Έτσι έχουμε σύνολο 7: Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλωνία, Μηδο-περσία, Ελλάδα, Ρώμη, Αντίχριστος (Αποκ.ιζ:10).

Όλες αυτές οι κοσμοκρατορίες λάτρευαν τα είδωλα, Βάαλ, Δίας, Αμών Ρά η ίδια θεότητα.

Η τελευταία, που είναι στις μέρες μας και πρόκειται να γιγαντωθεί και να αποπερατωθεί, θα έχει ένα πρόσωπο, ένα βασιλιά τον οποίο αναφέρει ο λόγος του Θεού: «Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας» (Δαν.η:23).

Δαν.η:25 «Και διά της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού και θέλει μεγαλυνθή εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς και θέλει σηκωθή κατά του Άρχοντος των αρχόντων πλην θέλει συντριφθή άνευ χειρός».

Θα έρθει με τρομερή απάτη πάνω στον κόσμο που σημαίνει ότι αν ο άνθρωπος δεν είναι εδραιωμένος πάνω στο λόγο του Θεού, δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά στην ενέργεια του Σατανά.

Μιλάμε λοιπόν για μια βασιλεία απάτης και ψεύδους.

Ο διάβολος θέλει να κάνει τον κόσμο να νομίζει ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο απ’ αυτόν. Έχει γίνει μια πανέξυπνη προσπάθεια μέσα από τα περιοδικά για παιδιά αλλά και στα παιδικά προγράμματα της TV όπου συνέχεια δείχνει μάγους, πνεύματα, φαντάσματα, διαβολάκια, κτλ. Προσπαθούν να εξοικειώσουν τα παιδιά με όλα αυτά.

Είδαμε ορισμένα στοιχεία στο βιβλίο του Δανιήλ ότι θα ευοδώνεται δια της πανουργίας και βλέπουμε πώς έχει κατορθώσει να μπει μέσα στις συνειδήσεις των νέων, στο σώμα τους, και δεν μπορούν να κάνουν δίχως αυτά.

Δαν.ια:36 «Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού, και θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός Θεού, και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών, και θέλει ευημερεί, εωσού συντελεσθή η οργή διότι το ωρισμένον θέλει γείνει».

Μιλάει πάλι για τον Α-Χ. Σημαίνει ότι θα γίνει ο πνευματικός ηγέτης όλου του κόσμου, και ο κόσμος θα τον δεχτεί σαν Θεό, σαν το Χριστό, θα έρθει σαν ηγέτης με ειρηνευτικούς σκοπούς κάτω από τη σατανική οργάνωση που λέγεται ΟΗΕ.

Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση μ’ ένα παγκόσμιο ηγέτη, να μην υπάρχει πείνα, πόλεμος, διαφορά στο κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά μια Γη γεμάτη ειρήνη και ασφάλεια. Και αυτό είναι το μήνυμα του ΟΗΕ.

Ξεκινάει με δελεαστικά λόγια γιατί πράγματι ο κόσμος ψάχνει για ειρήνη. Όμως οι ίδιοι είναι που δημιουργούν τους πολέμους. Δημιουργούν καταστάσεις ώστε να νομίζει ο κόσμος ότι θα γίνει πάλι πόλεμος.

Αυτοί είναι οι ηγέτες της τρομοκρατίας, των βομβιστών, της αναταραχής. Δημιουργούν πολέμους για να αναταράξουν τον κόσμο και να τον κάνουν με κάθε τρόπο να ζητά την ειρήνη.

Όπως το χταπόδι, έτσι και το σύστημα του Α-Χ έχει πολλά πλοκάμια. Κάποια απ’ αυτά τα πλοκάμια είναι η Μασονία, οι αναρχικοί, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.

Δαν.ια:37 «Και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών (Ελοχίμ) των πατέρων αυτού ουδέ περί επιθυμίας γυναικών ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού, διότι θέλει μεγαλυνθή υπεράνω πάντων».

Αυτό σημαίνει ότι για να είναι αντί-χριστός και να βασιλεύσει στους Ιουδαίους θα πρέπει να είναι Εβραίος εξ Εβραίων.

Θα πρέπει να είναι από τη γενιά του Δαυίδ, γιατί από κει υποσχέθηκε ο Θεός Βασιλιά κι από κει βγήκε ο Χριστός. Επομένως αν αυτός είναι απομίμηση του Χριστού, θα πρέπει να είναι Ιουδαίος από τη γενιά του Δαυίδ.

Β’ Θες.β:9,10 Ο Διάβολος έχει τέτοια πονηρία που έχει ήδη τακτοποιήσει το φρόνημα του κόσμου να νομίζει ότι το παραμικρό είναι από το Θεό. Είναι έτοιμος ο κόσμος να δεχτεί το κάθε τι. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί όταν δουν φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, την εικόνα του Α-Χ να μιλάει; Θα πέσουν στην παγίδα.

Εφες.ς:10 «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε».

Ο απόστολος Παύλος ήξερε αυτό το τρομερό δίχτυ που ο Σατανάς έχει απλώσει σ’ όλο τον κόσμο με τη μεθοδικότητα που τον διακρίνει. Δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα για να σου συστηθεί και να σου πει τι πρόκειται να σου κάνει! Θα πιάσει τα συναισθήματά σου, τις αδυναμίες σου, την υπερηφάνεια σου, τους φόβους σου, και πάνω σ' αυτά θα έρθει να κλέψει την ψυχή σου. Όμως, ο Θεός έχει έτοιμη μια πανοπλία για μάς.

κοσμοκράτορες του σκότους: Άνθρωποι που κρατούν τον κόσμο μέσα στο σκοτάδι, εξουσιάζουν πάνω στα έθνη για να κρατούν τους ανθρώπους μέσα στην αμάθεια και την άγνοια, μέσα στο σκοτάδι των παραδόσεων και μακριά από το φως του Θεού. Μ' αυτά τα 4 πράγματα έχουμε να κάνουμε μάχη: αρχές, εξουσίες, κοσμοκράτορες, πνεύματα της πονηρίας.

Ο Χριστός όταν κήρυξε, αμέσως ήρθε σε αντίθεση με τους ιερείς και τους Σαδδουκαίους (Λευίτες και ιερείς μαζί) με τους γραμματείς (οι μορφωμένοι θεολόγοι της εποχής) Φαρισαίους (οι άνθρωποι του «γράμματος» και του τύπου).

Ο Ιησούς ήρθε σε αντίθεση με την εξουσία, τον Ηρώδη, (είπετε εις την αλώπεκα ταύτην....Λουκ.ιγ:33) και αργότερα ήρθε σε αντίθεση με τον Καίσαρα γιατί απαιτούσε προσκύνηση επειδή θεωρούσε τον εαυτό του θεό.

Α΄Ιωάν.δ:1 «Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα εν ήναι εκ του Θεού διότι πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις τον κόσμον».

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πνεύμα που δεν είναι από το Θεό. Θα μπορεί να κάνει και θαύματα δίχως να είναι από το Θεό. Το είδαμε στην Αποκάλυψη. Αλίμονο σ' αυτούς που είναι συνηθισμένοι σε τέτοια. (Η Σαμάρεια είχε μαγευτεί από τα θαύματα του Σίμωνα, και έλεγαν ότι αύτη είναι η δύναμις του Θεού η μεγάλη).

 oanna Kalamiotou παιδια ολοι ιδιοι ειμαστε παρτε το αποφαση σε οποια εκκλησια και αν πας απο τη στιγμη που δεχεσαι το χριστο ως Σωτηρα σου τα λογια και τα υπολοιπα ειναι περιττα ουτε ταμπελες υπαρχουν ουτε διακρισεις στα ματια του θεου ειμαστε ολοι ισα παιδια Του και στα ματια τα δικα μου ειμαστε ολοι αδερφια δεν εχει σημασια η το ονομα εξω απο καθε εκκλησια ποτε θα το παρετε χαμπαρι ?κουραστηκα να σας λεω τα ιδια και τα ιδια

Tonia Dialyna-Papadaki Ιωαννα μου, δεν το λες μονο εσυ, αλλα πααααρα πολυ Χριστιανοι και τα τελευταια χρονια ολο και πληθαινιυν οι φωνες που ζητουν την ενοτητα του Σωματος του Χριστου.
Μην κουραζεσαι λοιπον να το επαναλαμβανεις μεχρι ο λαος του Θεου να εννοησει.
Εδω ο Παυλος ελεγε οτι δεν βαριοταν να τους λεει τα ιδια και τα ιδια γιατι ηταν μαλλον ασφαλες για μας να τα ακουμε ξανα και ξανα.

Η φιλοσοφία του κόσμου σήμερα είναι: πίστη σε μια ανώτερη δύναμη. Εμείς οι χριστιανοί τη λέμε Θεό, οι Μωαμεθανοί Μωάμεθ, οι Βουδιστές Βούδα και ούτω καθεξής.

Άρα όλοι λατρεύουμε τον ίδιο Θεό, άρα είμαστε όλοι μια εκκλησία, άρα μπορούμε να ενωθούμε. Όμως μ' αυτή τη σκέψη ο Χριστός εξαφανίζεται, και γίνεται ο μεγαλύτερος ψεύτης γιατί Αυτός είπε: εάν δεν πιστεύσητε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταις αμαρτίαις υμών (Ιωάν.η:24). Σήμερα λίγοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Εγώ ειμί.

Όμως ο Α/Χ θέλει να μαζέψει όλα τα θρησκεύματα μέσα σε μια ομάδα και ήδη το έχει κάνει με το Π.Σ.Ε. που σκοπός του είναι να στηρίξει μια παγκόσμια κυβέρνηση και είναι φυσικό ν’ απαρνηθούν την Αγία Γραφή.

Ας μην πιστεύουμε λοιπόν όλα τα πνεύματα, αλλά να τα ελέγχουμε. Ο Παύλος λέει: κι αν άγγελος εξ ουρανού έλθει και σας κηρύξει άλλο ευαγγέλιο απ’ αυτό το οποίο σας κήρυξα, ας είναι ανάθεμα. Πρέπει να μάθουμε ότι η αλήθεια είναι μέσα στο λόγο του Θεού και δεν μπορεί κανείς να μας ξεγελάσει γιατί είναι τα πάντα γραμμένα και είναι καθαρά.

Πως όμως μπόρεσαν αυτοί οι κοσμοκράτορες από την εποχή του Παύλου μέχρι σήμερα να υποδουλώσουν όλο τον κόσμο κάτω από την εξουσία τους;

Το πνεύμα του Σατανά μέσα στον κόσμο ενεργούσε και ενεργεί μέχρι σήμερα. Μετά τη Ρώμη άρχισε να επικρατεί η καισαροπαπική εκκλησία.

Αποκ.ιζ:5 και επί το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον· Μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων της γης.

Το όνομα αυτό βρίσκεται πάνω στο μέτωπο της. Το όνομα πάνω στο μέτωπο δείχνει ότι έχει πλήρη γνώση των όσων πράττει. Έχει απομακρυνθεί από το Θεό και με πλήρη γνώση έχει απορρίψει την αλήθεια Του. Ο νους της είναι γεμάτος από βλασφημίες, ψεύδη, και άλλα βδελύγματα.

Αποκ.β:20-24 Εδώ αναφέρεται στην εκκλησία των Θυάτειρων, και μιλά σ’ αυτούς που δεν γνώρισαν τα βάθη του Σατανά, δεν αναμίχτηκαν με το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, αλλά έμειναν πιστοί στη διδαχή του Κυρίου. Το θρησκευτικό σύστημα αυτής της εκκλησιαστικής περιόδου, που ήταν η Καθολική εκκλησία, ήταν τα βάθη του Σατανά..

Αποκαλείται ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ, Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Στη Β’ Θεσ.β:7 ο απόστολος Παύλος λέει ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, από τότε. Στις μέρες μας ενεργείται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και πρόκειται να φθάσει στο πλήρες. Το σύστημα της παγκόσμιας εκκλησίας της Βαβυλώνας αποτελεί μέρος αυτού του μυστηρίου της ανομίας.

Η Βαβυλώνα αποκαλείται εδώ ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ. Είναι η πηγή κάθε πνευματικής πορνείας και κάθε ψευδοθρησκείας. Η Βαβυλώνα είναι μια θρησκεία και μια φιλοσοφία. Όλες οι άλλες ψεύτικες θρησκείες που έχουν τη ρίζα τους και την πηγή τους στη Βαβυλώνα αποκαλούνται θυγατέρες της. Μοιάζουν με τη μητέρα τους και είναι και αυτές πνευματικά πόρνες. Με αυτή την έννοια η Βαβυλώνα είναι μητέρα των πορνών.

Ο Νεμβρώδ που ήταν ο ιδρυτής της Βαβέλ ήταν απόγονος του Νώε. Από τον Νεμβρώδ ξεκίνησε η ιδέα αυτή και μετά βλέπουμε να φαίνεται κάτω από τις παγκόσμιες κοσμοκρατορίες της Αιγύπτου, Ασσυρίας, Βαβυλώνας, Μηδοπερσίας, Ελλάδας και Ρώμης με το αποκορύφωμα της στο σύστημα του Α/Χ των εσχάτων ημερών.

Αποκ.ιη:4 Ο Θεός καλεί το λαό Του να εξέλθει από εκεί. Η κίνηση των χαρισματικών που παραμένουν μέσα εκεί είναι λάθος. Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να εξέλθει από τη γη των Χαλδαίων.

Γι’ αυτό το λόγο ιδιαίτερα στις μέρες μας ο Θεός προτρέπει το λαό Του να βγει από αυτήν, να αποχωριστεί και να ζήσει άγια για τον Κύριο, ακριβώς όπως ο Αβραάμ βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων. Για να μην διαφθαρούμε από την πνευματική πορνεία της και λάβουμε από τις πληγές της (Αποκ.γ:21-23 & ιη:4,5).

Αποκ.ιζ:6 Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ιδών αυτήν, εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν.

Πρόκειται να υπάρξει μεγάλη απάτη και ο Σατανάς θα ασκήσει μεγάλη πίεση πάνω στο νου των ανθρώπων και θα προσπαθήσει να τους πείσει ότι αυτή είναι η εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, ότι αυτή είναι η ενότητα που διακήρυξε ο Ιησούς όταν είπε, «Πάτερ, να είναι πάντες εν». Ο πάπας θα ταπεινωθεί και θα φιλήσει πάλι τα πόδια του πατριάρχη της Ανατολικής Ορθόδοξης εκκλησίας. Ήδη το έχει κάνει αυτό μια φορά.

Αυτό, θα το ονομάσουν ενότητα και αγάπη αδελφική. Πρόκειται όμως για μια ένωση με πολιτικά κίνητρα και στόχο την εξουσία.

Μέθυσε με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης, υπολογίζεται ότι περίπου 50 εκατομμύρια χριστιανών θανατώθηκαν από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τη Μεταρρύθμιση και να επαναφέρουν τα αποστατημένα τέκνα στην πίστη, όπως έλεγαν. Οι πάπες μάλιστα εξήγγειλαν μια τακτική σύμφωνα με την οποία είχαν αποφασίσει να μην σταματήσουν με κανένα τρόπο, αλλά να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο σε μια προσπάθεια να επαναφέρουν τα τέκνα τους πάλι πίσω στην πίστη, ακόμη και να φτάσουν στο σημείο να τα θανατώσουν αν παραστεί ανάγκη.

Αποκ.ιζ:9 Εδώ είναι ο νούς ο έχων σοφίαν. Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ' αυτών·

εδώ είναι ο νούς έχων σοφίαν

Ο νους που γνωρίζει τη σημασία αυτών που αναφέρονται στη συνέχεια έχει σοφία. Ποια είναι τα επτά όρη πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα;

Τα όρη στην Αγία Γραφή αντιπροσωπεύουν βασιλείες.

Αυτή η γυναίκα λοιπόν, το παγκόσμιο ψευδοθρησκευτικό σύστημα, έχει περιπλεχτεί με κάθε παγκόσμια αυτοκρατορία. Γι’ αυτό κάθεται πάνω σ’ όλες, και στις 7. Το Αιγυπτιακό ιερατείο και οι θρησκευτικοί ηγέτες του, το Βαβυλωνιακό, το Ασσυριακό ιερατείο, το Μηδο-περσικό, το Ελληνικό, το Ρωμαϊκό, και το σύστημα του Α/Χ όλα αποτελούν εκδήλωση του ίδιου παγκόσμιου συστήματος που είναι εδραιωμένο πάνω σ’ αυτές τις κοσμοκρατορίες.

Γι’ αυτό λέει ότι οι 7 κεφαλές είναι 7 όρη, πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα, γιατί έχει καθίσει πάνω σ’ όλες αυτές τις παγκόσμιες βασιλείες.

Όλες αυτές οι θρησκείες και οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν επηρεάσει βαθύτατα τους λαούς και τα έθνη με την ειδωλολατρία τους. Έχουν χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να πλανήσουν και να μεθύσουν τα έθνη με ψεύδη και απάτες.

Αποκ.ιζ:12 Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου.

είναι δέκα βασιλείς οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι

Αυτά τα δέκα κέρατα δεν υπάρχουν τον καιρό του Ιωάννη. Βρίσκονται όλα πάνω στο έβδομο κεφάλι. Δεν έχουν λάβει ακόμη βασιλεία, αλλά μια ώρα λαμβάνουν εξουσία ως βασιλείς μετά του θηρίου. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν εξουσία όταν το έβδομο κεφάλι, το σύστημα του Α/Χ κυριαρχεί πάνω στη Γη.

Αυτοί οι 10 βασιλείς είναι 10 οικονομικά πανίσχυροι άνδρες.

αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου

1.                 Πρόκειται για την ώρα της Μεγάλης Θλίψης, την ώρα του πειρασμού που θα έρθει πάνω σ’ όλη τη Γη. 

2.                 Στις τελευταίες μέρες η πραγματική πηγή δύναμης και ισχύς είναι το χρήμα, το οικονομικό σύστημα. Και όπως είπε ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ: «Δώσε μου την οικονομία ενός έθνους, και δεν με ενδιαφέρει ποιος κάθεται πάνω στο θρόνο». Αυτό το είπε γιατί γνώριζε ποια είναι η πραγματική εξουσία. Ήξερε ότι στην πραγματικότητα κυβερνά το χρήμα και όχι αυτός που βρίσκεται στην εξουσία. Η εξουσία δεν βρίσκεται στα χέρια των ηγετών του κόσμου, αλλά στα χέρια των ανθρώπων που δρουν στα παρασκήνια. Γι’ αυτό και ονομάζεται μυστήριο της ανομίας. Όλα γίνονται παρασκηνιακά. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τί ακριβώς συμβαίνει και είναι πράγματι μυστήριο γι’ αυτούς. Έχει γίνει πραγματική πλύση εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι ειδήσεις είναι πάντα προσχεδιασμένες.

3.                 Πρόκειται λοιπόν για 10 οικονομικά πανίσχυρους άνδρες που κρατούν την οικονομία του κόσμου στα χέρια τους. Και αυτοί είναι που πράγματι εξουσιάζουν & ασκούν έλεγχο πάνω στα έθνη.

4.                 Αυτοί οι 10 άνδρες θα βασιλέψουν σαν Βασιλείς μαζί με το θηρίο στην ορισμένη ώρα. Στην Β’ Θεσ,β:6 λέει ότι ο Α/Χ κωλύεται ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Υπάρχει λοιπόν κάποιος ορισμένος καιρός, κατά τον οποίο ο Α/Χ θα βασιλέψει και θα ασκήσει πλήρη έλεγχο, και αυτός είναι η Μεγάλη Θλίψη.

5.                 Αποκ.ιγ:1 Εδώ βλέπουμε ότι τα 10 κέρατα έχουν 10 διαδήματα, και αυτό δείχνει ότι η ώρα της εξουσίας του θηρίου έχει αρχίσει. Στο κεφ.ιβ:3 βλέπουμε ότι τα 10 κέρατα δεν έχουν ακόμα διαδήματα. Αυτό δείχνει ότι η ώρα αυτή του πειρασμού δεν είχε έλθει ακόμη, γιατί η εκκλησία δεν είχε αρπαχτεί. Όμως μετά την Αρπαγή στη Μεγάλη θλίψη, τα 10 κέρατα φέρουν διαδήματα.

Αποκ.ιζ:13 Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών.

Είναι εντελώς ενωμένοι, έχουν μια γνώμη, κοινό σκοπό, κοινούς τρόπους ενέργειας, γιατί έχουν σφοδρή επιθυμία να ασκούν έλεγχο πάνω στην οικονομία του κόσμου, πάνω στους ανθρώπους και πάνω στα έθνη. Είναι πρόθυμοι να συνενώσουν τα κεφάλαιά τους για να επιτύχουν το στόχο τους.

και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν αυτών

Αποκ.ιζ:14 Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.

ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς

Στην Αποκ.ιθ:11-21 αναφέρεται αυτός ο πόλεμος με το Αρνίο. Και λέει ότι το θηρίο και οι βασιλείς της γης, και τα στρατεύματά τους είχαν συναχθεί για να κάμουν πόλεμο με τον καθήμενο επί του ίππου, τον Ιησού Χριστό. Όμως νικήθηκαν και επιάσθει το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και ζώντες ερρίφθησαν στην Λίμνη του Πυρός την καιομένην με το θείον.

διότι είναι Κύριος κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλεύς όλων των βασιλέων και γι’ αυτό τους νικά. Δεν υπάρχει κανείς βασιλιάς πάνω στη Γή που να μπορεί να σταθεί μπροστά Του, όταν θα εγερθεί για να κρίνει τη Γή.

και όσοι είναι μετ’ αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί

Αποκ.ιζ:17 Διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού, και να γείνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού.

Ενώνονται λοιπόν σε μια παγκόσμια κυβέρνηση και ο τελικός τους σκοπός είναι να καταστρέφουν κάθε είδος θρησκείας. Το αποτέλεσμα θα είναι βέβαια μια ολοκληρωτική και τέλεια Σατανική κοινωνία.

Αποκ.ιη:2 και έκραξε δυνατά μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού·

Ιερεμ.να:1-14 Όλο αυτό το κεφάλαιο είναι μια περιγραφή της πτώσης της παγκόσμιας αυτοκρατορίας της Βαβυλώνας. Όμως τυπολογικά αναφέρεται στην καταστροφή του παγκόσμιου ψευδοθρησκευτικού συστήματος.

Ιδιαίτερα στα εδ.6-10 βλέπουμε πόσο αντιβιβλική είναι η θεωρία εκείνων που παραμένουν μέσα στην Ορθόδοξη, Καθολική, Ευαγγελική και Πεντηκοστιανή εκκλησία και εργάζονται μέσα στο παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών με σκοπό να φέρουν αναζωπύρωση και μεταρρύθμιση μέσα σ’ αυτό το σύστημα. Ο λόγος του Θεού όμως καθαρά λέει στο εδ.9 ότι αν και μεταχειριστήκαμε ιατρικά για τη Βαβυλώνα, δεν γιατρεύτηκε. Δεν πρόκειται να ιατρευθεί.

Αποκ.ιη:3 διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής.

Αποκ.ιζ:2-4 Αυτό είναι ένα παράλληλο εδάφιο και λέει ότι οι κάτοικοι της Γής εμεθύσθησαν από τον οίνο της πορνείας της, και οι βασιλείς της γής επόρνευσαν μαζί της.

Ιερεμ.να:7,57

και οι έμποροι της γής επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής

Ναούμ γ:4 Την αποκαλεί θελκτική πόρνη και έμπειρη σε γοητείες, η οποία πωλεί έθνη με τις πορνείες της, και φυλές με τις γοητείες της.

Ιερεμ.να:13 Εδώ λέει ότι είναι πλήρης θησαυρών. Όμως έφτασε το τέλος της και το πέρας της πλεονεξίας της. Βλέπουμε σε τύπο εδώ τον φανταστικό πλούτο & τη χλιδή του παγκόσμιου ψευδοθρησκευτικού συστήματος.

Αποκ.ιη:4 Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν· Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, διά να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής·

Ιερεμ.να:6,45 Εδώ πάλι ο Θεός καλεί το λαό Του να φύγει μέσα από την Βαβυλώνα και να διασώσουν την ψυχή τους, για να μην απολεσθούν μέσα στην ανομία της.

Αποκ.ιη:15 Οι έμποροι τούτων, οι πλουτήσαντες απ' αυτής, θέλουσι σταθή από μακρόθεν διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες,

Στα εδ.12 & 13 είδαμε τον τεράστιο πλούτο που έχει αυτή η παγκόσμια ψευδοεκκλησία. Είναι πανίσχυρη και πάμπλουτη, με τεράστια επιρροή και περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις και εταιρείες που ελέγχονται ειδικά τόσο από την Καθολική όσο και από την Ορθόδοξη εκκλησία.

Όλα τα ανθρακωρυχεία στη Βολιβία, ανήκουν στην Καθολική εκκλησία.

Έτσι οι επίσκοποι και ιερείς ζουν αρκετά καλά και άνετα εις βάρος των πτωχών ιθαγενών. Κι εδώ στην Ελλάδα η Ορθόδοξη εκκλησία κατέχει και διαχειρίζεται το 1/3 της Ελληνικής οικονομίας.

Ας αρνηθεί κάποιος σήμερα, ότι το ΔΝΤ και η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, δεν υποδουλώνουν αυτή τη στιγμή τον ΠΛΑΝΗΤΗ ΟΛΟΝ με καθαρά ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, συμπεριλαμβανομένης και της πατρίδας μας. Και το θέμα είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε σχεδόν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που τα κράτη ήταν εξαντλημένα απ’ τις κακουχίες του πολέμου.

ΔΝΤ λοιπόν, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ και... Goldman Sachs, σε συνεργασία με την λέσχη Bilderberg και τους πουλημένους σε αυτήν ηγέτες των κρατών ενθρονίζουν τον Υιό της Απωλείας, για να γίνει ο Αρχηγός της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Να γιατί λοιπόν προετοίμαζαν τόσα χρόνια, τη δική μας γενιά και τις νεότερες κυρίως, με ΑΥΤΟΝ τον τρόπο ζωής, τού άκρατου Ηδονισμού και Σεξισμού, της Χλιδής, της ...φιρμάτης ένδυσης και του lifestyling, του μηδενισμού σε όλα.