Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΟ Κύριος, είπε στον Πέτρο: «Και συ όταν ποτέ επιστρέψης, στήριξον τούς αδελφούς σου» (Λουκ.κβ:32). Η επιστροφή, είναι μια αξιόλογη πνευματική πείρα. Τη γεύτηκες; Αν όχι, συλλογίσου την πείρα των παρακάτω ανθρώπων της Βίβλου:


   1. ο ΑΒΡΑΑΜ «κατέβη» στην Αίγυπτο, όμως αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Βαιθήλ, τον τόπο της λατρείας (Γέν.ιβ: 10,11, ιγ:3,4).

   2. ο ΙΑΚΩΒ «εξήλθεν» στη Χαρράν, επέστρεψε όμως για να ζητήσει συγνώμη από τον αδελφό του (Γέν.κη:10, λγ:4).
  
  3. ο ΜΩΥΣΗΣ «έφυγε» στη Μαδιάμ, όμως ο Θεός τον πρόσταξε να επιστρέψει «προς τους αδελφούς του» (Έξοδ.β:15, δ:18).
 
  4. ο ΙΩΝΑΣ σηκώθηκε να «φύγει» εις Θαρσείς, όμως τελικά «υπήγεν» εις Νινευή κατά τον λόγο του Κυρίου (Ιωνάς α:3, γ:3).

  5. ο ΑΣΩΤΟΣ «απεδήμησεν εις χώραν μακράν», όμως αναγκάστηκε να επιστρέψει «προς τον πατέρα αυτού» (Λουκ.ιε:13,20)