Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Δανιήλ ζ 1-14

Θα δούμε μερικές από τις προφητείες του Δανιήλ. Τα έξη αυτά εδάφια αναφέρονται σε γεγονότα μελλοντικά, τα οποία θα εκπληρωθούν στα τέλη των καιρών. Μι­λούν για δυο πράγματα, για Κρίση και για Εξουσία.


Κρίση (9-12). Το «ένδυμα... λευκόν ως χιών» (9) το οποίο κοσμεί το πρόσωπο του Θεού, υποδηλοί την άπειρη καθαρότητα και αγιότητά Του, ενώ η «φλόγα του πυρός» την οργή Του ενάντια σε ό,τι εί­ναι αμαρτωλό και ακάθαρτο. «Τα βιβλία» (10), αντι­προσωπεύουν τις ανθρώπινες σκέψεις, τα λόγια και τα έργα δια των οποίων θα κριθούμε. Τα δε «θηρία» (12), αναφέρονται στις δυνάμεις του κακού οι ο­ποίες κάποτε θα καταστραφούν για πάντα.Εξουσία (13-14). Χωρίς να μπορούμε να εισχω­ρήσουμε σε λεπτομέρειες στο πρόγραμμα των γε­γονότων, φαίνεται καθαρά απ’ αυτό και από άλλα μέρη του λόγου του Θεού, πως η τελική καταστρο­φή του κακού θα δώσει τη θέση της στην καθολική και παντοτινή Βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία της δικαιοσύνης και της ειρήνης.

Ο απόστολος Πέτρος στην Β' επιστ. γ:11,12, μας δείχνει την πρακτική και ηθική πλευρά των μελλο­ντικών αυτών γεγονότων. Πρέπει να γίνουν τα ελα­τήρια μιας άγιας κατά Χριστό ζωής, έτσι που όταν Τον συναντήσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο να «μη αισχυνθώμεν απ’ αυτού εν τη παρουσία αυτού» (Α' Ιωάν.β:28), αλλά... Τι; Βλέπε Β' Τιμ.β:15.

Προσευχή: Δίδαξέ μας, Κύριε να ζούμε μια τέ­τοια ζωή, που θα μας παραστήσει ενώπιον Σου δόκι­μους, χωρίς ντροπή.