Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Αρπαγή και Παλαιά Διαθήκη

Υπάρχει μια άποψη, ότι οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν θα είναι στην Αρπαγή. Χρησιμοποιούν το εδάφιο Γαλ.γ:27 επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Και επειδή στη Α’ Θες.δ:16 λέει: οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, λένε ότι για να είσαι εν Χριστώ πρέπει να είσαι ντυμένος το Χριστό, κάτι που γίνεται στο βάπτισμα και αφού δεν υπήρχε βάπτισμα στην Παλαιά Διαθήκη, άρα δεν θα είναι στην Αρπαγή.
 

Ο νόμος όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε που όντως ισχύει για την Καινή Διαθήκη, δεν είχε ισχύ στην Παλαιά. Υπήρχαν άλλοι νόμοι και διατάγματα σύμφωνα με τα οποία έπρεπε να περπατήσουν οι δίκαιοι.
 
Στα πρώτα της βήματα, η πρώτη εκκλησία δεν είχε γραπτή την Καινή Διαθήκη, διάβαζαν την Παλαιά. Ο Παύλος, ο Πέτρος και όλοι οι απόστολοι ήταν γαλουχημένοι με την Παλαιά Διαθήκη.
 
Οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης ήταν εν Χριστώ, με την έννοια ότι έκαναν τις θυσίες που όριζε ο νόμος – αν και το αίμα των τράγων και των μόσχων δεν συγχωρεί αμαρτίες – αποβλέποντας στην ανώτερη θυσία.
 
Για να μπει κανείς στον ουρανό, υπάρχει μόνο μία πόρτα, ο Ιησούς.
 
Εφεσ.α:10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν αὐτῷ.
 
Ανακεφαλαιώνω σημαίνει συγκεντρώνω τα πάντα κάτω από μία κεφαλή.
 
Εφεσ.β:14 Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού,
 
Ο μεσότοιχος του φραγμού ήταν αυτός που χώριζε τις αυλές του ναού (Εθνικών, αντρών, γυναικών).
 
Εβρ.ια:39,40 Και ούτοι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν διά της πίστεως, δεν απήλαυσαν την επαγγελίαν, διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερόν τι περί ημών, διά να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών.
 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο της πίστης, δεν υπάρχει κανένας άγιος της Καινής Διαθήκης!
 
Τα ονόματα που αναφέρει εδώ, είναι παραδείγματα πίστης! 

Αν αυτοί δεν είναι στην Αρπαγή, ποιοι θα είναι;
 
Υπήρξαν άνθρωποι στην Παλιά Διαθήκη για τους οποίους έχει μαρτυρήσει ο ίδιος ο Θεός:
 
Γέν.ς:9 Ο Νώε ήτο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού· μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νώε.
 
Ιώβ α:1 Άνθρωπος τις ήτο εν τη γη της Αυσίτιδος ονομαζόμενος Ιώβ· και ο άνθρωπος ούτος ήτο άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος τον Θεόν και απεχόμενος από κακού.
 
Α’ Πέτρ.α:10-11 Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήται οι προφητεύσαντες περί της χάριτος, ήτις έμελλε να έλθη εις εσάς· ερευνώντες εις τίνα ή ποίον καιρόν εφανέρονε το εν αυτοίς Πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετά ταύτα δόξας·
 
Λουκ.ζ:28 Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλήτερος αυτού.
 
Ο Ιωσήφ, τέλειος τύπος του Χριστού σε όλη του τη ζωή.