Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Όταν ο ψαλμωδός βεβαίωνε, ότι «έν τη καρδία μου έφύλαξα τα λόγια σου, διά να μη αμαρτάνω εις σε» (ριθ:11), γνώριζε ασφαλώς ότι ο λόγος του Θεού:1.        Ζει                            Α’ Πέτρου α:23

2.        Μένει                        Α’ Ιωάννη β:14

3.        Διερευνά                   Εβραίους δ:12

4.        Αγιάζει                      Α’ Τιμόθεο δ:5

5.        Κόβει                        Εβραίους δ:12

6.        Αυξάνει                     Πράξεις ιθ:20

7.        Ενεργεί                     Α’ Θεσσαλονικείς β:13