Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Γιάχβε - Ιησούς


Δείτε παρακάτω τον πίνακα!Γιάχβε

Ιησούς
Ψαλμ.κδ:7,10
Ιερεμ.κγ:5-6
Βασιλεύς της δόξης
Δικαιοσύνη
Α΄Κορ.β:8
Α’ Κορ.α:30
Ψαλμ.97:9  Μιχαίας δ:1,7
Ύψιστος
Ιωάν.γ:31
Ης.μδ:6, μη:12,16
Πρώτος και έσχατος
Αποκ.α:17-18, κβ:13
Ζαχ.ιγ:7, Ης.ς:3, η:13,14
Κύριος των δυνάμεων
Φιλιπ.β:5-6, Ιωάν.ιβ:14, Α’ Πέτρ.β:8
Ψαλμ.ρι:1, Ης.με:23
Κύριος
Ματθ.κβ:42-45,  Φιλιπ.β:11
Ης.μ:10-11
Ποιμένας
Εβρ.ιγ:20
Ιωήλ β:32
Το αντικείμενο των προσευχών μας
Α’ Κορ.α:2,  Ρωμ.ι:13
Δευτ.ς:4
Εις
Α’ Κορ.η:6
Γέν.α:1, Ψαλμ.ρβ:24-27, ρμη:2-5, Παρ.ις:4, Νεεμ.θ:6, Ης.μ:28
Δημιουργός
Ιωάν.α:1-3, Κολ.α:16-17, Εβρ.α:3,8,10-12
Ης.μγ:11, με:21
Σωτήρας
Ιωάν.δ:42, Β’ Τιμ.α:10
Ψαλμ.ρλθ:7-10  Ιερεμ.κγ:23-24  Ψαλμ.ρλθ:2-4  Παρ.η:14
Παντοδύναμος
Πανταχού παρών
Πάνσοφος
ΜΑτθ.ιη:20  κη:20  Κολ.α:17  Ματθ.ιβ:25  Ιωάν.β:24-25 ς:64
Μαλαχ.γ:6
Αναλλοίωτος
Εβρ.ιγ:8
Ης.μβ:8,  μη:11
Ίδια δόξα
Ιωάν.ιζ:1,5
Ης.μη:17,  μθ:26,  Ιερεμ.ν:34
Λυτρωτής
Γαλ.γ:13, Εβρ.θ
Ψαλμ.ιη:2
Βράχος
Α’ Κορ.ι:4
Ης.ξβ:5,  Ως.β:16
Νυμφίος
Αποκ.ιθ:7,  Ματθ.κε:1
Ιωήλ γ:12
Ης.ξ:19-21
Κριτής πάντων
Φως
Ματθ.κε:31-32 Ιωάν.ε:27
Ιωάν.η:12
Έξοδ.γ:14
Ο μέγας ΕΓΩ ΕΙΜΙ
Ιωάν.η:58
Ψαλμ.ρμη:2
Δημιουργός των αγγέλων
Κολ.α:16
Έξοδ.γ:14
ΕΓΩ ΕΙΜΙ
Ιωάν.η:58
Ψαλμ.ρμη:5
Λατρεύεται από τους αγγέλους
Εβρ.α:6
Α’ Σαμ.β:6
Ανασταίνει νεκρούς
Ιωάν.ε:21