Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Η ΑρπαγήΤο σώμα του Χριστού, η εκκλησία, είναι ένα (Εφες.δ:4). Αυτή η εκκλησία, λίγο πριν αρπαχτεί στον ουρανό, θα εξαγγείλει τις αρετές εκείνου που την κάλεσε (Α’ Πέτρ.β:9) και αφού καταπολεμήσει τα πάντα θα σταθεί έτοιμη (Εφες.ς:13) περιμένοντας το Νυμφίο της.

Αυτό είναι το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων (Β’ Τιμ.α:13) και η ελπίδα της εκκλησίας (Τίτ.β:13).

Η αλήθεια του λόγου του Θεού είναι η μόνη προστασία από την επερχόμενη αποστασία που είναι προ των πυλών.


Ματθ.κδ:3 «Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς (1) πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και (2) τι το σημείον της παρουσίας σου και (3) της συντελείας του αιώνος»;

Ο Ιησούς τους απαντάει χωρίς να τους πει πότε, αλλά τους λέει τα σημεία που θα σηματοδοτήσουν αυτά τα γεγονότα.

κδ:4-5 «Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει».

Οι ψευδοπροφήτες ήταν πάντοτε ένας κίνδυνος για το λαό του Θεού, ακόμα και στην Π.Δ. Εδώ ο Ιησούς προειδοποιεί για πλάνους που θα ισχυριστούν ψευδώς ότι τους έστειλε ο Χριστός με την εξουσία Του.

κδ:11 «Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς».

κδ:24-25 «διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ιδού, προείπα προς υμάς».

Σε όλα αυτά τα εδάφια, υπάρχει μια κοινή αναφορά, η πλάνη!

Α’ Τιμδ:1 «Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων».

Αποστατώ σημαίνει «ίσταμαι μακράν». Αυτοί λοιπόν που θα αποστατήσουν από την πίστη, σημαίνει ότι θα στέκονται μακριά από εκεί που κάποτε στεκόταν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού..

Αντί να στέκονται στην πίστη των αποστόλων, στην πίστη για την οποία ο Ιούδας μας λέει ότι παραδόθηκε μια φορά και πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε να την κρατήσουμε, όχι αυτήν που πρόσθεσαν οι οικουμενικές σύνοδοι. Το «σύμβολο της πίστεως», είναι μια άλλη πίστη, που προστέθηκε πολύ μετά τους αποστόλους στη σύνοδο της Νίκαιας.

Πολλοί εργάτες του Θεού, στους τελευταίους καιρούς, θα αποστατήσουν από την πίστη και θα προσέχουν πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων! Θα υπάρχει ενέργεια που θα κατευθύνεται από δαίμονες, δεν θα είναι απλά λόγια ανθρώπων.

Αποκ.ιβ:3,4 & Αποκ.α:20 Ο διάβολος θα σύρει στις μέρες μας το τρίτο των αστέρων από τον ουρανό και θα το ρίξει στη γη. Άγγελοι, είναι αυτοί που φέρνουν το μήνυμα στην εκκλησία, είναι φοβερό αυτό που ήδη γίνεται!

Στους έσχατους καιρούς θα υπάρχει μια δυνατή ενέργεια πλάνης και παραπληροφόρησης όσο αφορά στα πνευματικά.

Β’ Τιμ.γ:1 «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί».


Από το λεξικό Σταματάκου

Ματθ.η:28 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.

Οι καιροί που ζούμε είναι χαλεποί, άγριοι, σκληροί, βλαβεροί, επικίνδυνοι, τραχείς, δύστροποι, καιροί που δύσκολα τα βγάζει κανείς πέρα!

Το «σύστημα», η παγκόσμια κυβέρνηση που ετοιμάζεται,  έχει καταφέρει να βάλει δικούς του ανθρώπους σε κάθε πολιτική και οικονομική εξουσία σε όλο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν πλέον πολιτικά κόμματα, δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει εθνική οικονομία.

Ο απλός λαός πηγαίνει και ψηφίζει, νομίζοντας ότι η ψήφος του μετράει. Δεν ισχύουν πλέον αυτά. Η ψήφος δεν είναι πλέον δύναμη (ίσως ποτέ να μην ήταν), είναι κοροϊδία.

Δεν υπάρχουν πλέον πολιτικοί, υπάρχουν υπηρέτες του συστήματος μέσα σε όλα τα κόμματα, που κατευθύνουν τα πάντα.

Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ότι τα πράγματα πλέον δεν αλλάζουν. Είναι όλα γραμμένα μέσα στο λόγο του Θεού και θα γίνουν ακριβώς έτσι. Ούτε να προσεύχεσαι πλέον δεν μπορείς, για να μη γίνουν γιατί θα γίνουν.

Μάρκ.ιγ:7 Όταν δε ακούσητε πολέμους και φήμας πολέμων, μη ταράττεσθε· διότι πρέπει να γείνωσι ταύτα, αλλά δεν είναι έτι το τέλος.

Ο Θεός λέει: Ησ.κς:20 «Ελθέ, λαέ μου, είσελθε εις τα ταμεία σου και κλείσον τας θύρας σου οπίσω σου· κρύφθητι διά ολίγον καιρόν, εωσού παρέλθη η οργή».

Προσπαθούν να βάλουν τα πάντα κάτω από το έλεγχό τους για να μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά τα εκατομμύρια των ανθρώπων πάνω σ’ αυτό τον πλανήτη. Οικονομία, πολιτική, τροφές, ζώα.

Η τρομοκρατία, είναι ένα καλό χαρτί στα χέρια τους. Παντού υπάρχουν τρομοκράτες, και για να τους βρούμε πρέπει να βάλουμε παντού κάμερες. Το φιάσκο των δίδυμων πύργων έδωσε το έναυσμα για πολλούς πολέμους, εναντίον της «τρομοκρατίας»!


Η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, άγριοι καιροί! Αλλά έρχεται ή ώρα που ο Θεός θα εκδικηθεί για το αίμα των αγίων και των ανυπεράσπιστων εμβρύων (Αποκ.ιη:24).

Β’ Τιμ.δ:3-4 Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή.

Για να υπάρχει «υγιαίνουσα διδασκαλία», υπάρχει και άρρωστη διδασκαλία.

Έχει καταφέρει ο διάβολος να φτιάξει στρατιές «χριστιανών», οι οποίοι «πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δεν δύνανται να έλθωσιν εις την γνώσιν της αληθείας» (Β’ Τιμ.γ:7). Ξέρουν τα πάντα, έχουν άποψη για όλα, κρίνουν επικρίνουν, κατακρίνουν, αλλά την αλήθεια δεν ξέρουν.

Κολ.β:6-12 «Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε, ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και στερεούμενοι εν τη πίστει καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας. Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις διά της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστόν· διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, και είσθε πλήρεις εν αυτώ, όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδυθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός διά της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες μετ' αυτού εν τω βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών».

Αυτή είναι η υγιαίνουσα διδασκαλία, αλλά δεν την υποφέρουν!

Θα αποστατήσουν (ήδη το έχουν κάνει) πάρα πολλοί από την πίστη που παραδόθηκε μια φορά στους αγίους.

Αποκ.ιβ:9 Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ' αυτού.

Δηλαδή, τι θέλεις να πεις, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλανεμένοι; Ακριβώς αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Εκτός από την εκκλησία. Γι’ αυτό δεν πρέπει ν’ αφήσεις το διάβολο να σε πλανήσει.

Ο Θεός τα έγραψε όλα αυτά, ώστε όσοι αγαπάνε την αλήθεια να μην πλανηθούν γιατί θα είναι προετοιμασμένοι. Όσοι όμως δεν αγαπάνε την αλήθεια, αλλά αρέσκονται σε άλλα πράγματα, θα απολεσθούν «διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι» (Β’ Θες.β:10).

Ο Θεός τα έγραψε όλα αυτά για να μας προετοιμάσει για την ώρα της Αρπαγής, για να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί. Όταν ξέρεις τι έρχεται και τι περιμένει αυτό τον κόσμο, αγωνίζεσαι.

Α’ Πέτρ.γ:15 αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν,

Ποια είναι η ελπίδα μας, η μακαρία ελπίδα; Η επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού (Τιτ.β:13).

Εφεσ.δ:14 διά να μη ήμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην,

Στο σκοτάδι των ημερών μας χρειαζόμαστε το φως του λόγου του Θεού διά να μη ήμεθα πλέον νήπιοι.

Αν εμείς φέγγουμε οι άνθρωποι θα δουν το φως, όσοι το δουν, όσοι το ζητάνε.

Την ώρα της Αρπαγής δεν θα φύγουν οι αναγεννημένοι χριστιανοί, δεν θα φύγουν οι πεντηκοστιανοί ή οι μονοθεϊστές, θα φύγουν αυτοί που θα είναι έτοιμοι!

Αποκ.γ:3 Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.

Αποκ.ιβ:10-11 Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ· Τώρα έγεινεν η σωτηρία και δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία τον Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν (1) διά το αίμα του Αρνίου και (2) διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και (3) δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου.

Ησ.κη:9-10 Τίνα θέλει διδάξει την σοφίαν; και τίνα θέλει κάμει να καταλάβη την διδασκαλίαν; αυτοί είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από των μαστών. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί».

Η έννοια αυτών των λόγων στα Εβραϊκά, είναι η εικόνα του χτίστη που βάζει τούβλα το ένα πάνω ή δίπλα απ’ το άλλο.
Η αλήθεια του λόγου του Θεού, η διδασκαλία, είναι λίγο εδώ λίγο εκεί. Δεν είναι όλα μαζί γραμμένα κάπου.

Α’ Κορ.γ10 Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθείσαν εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον έθεσα, άλλος δε εποικοδομεί· έκαστος όμως ας βλέπη πως εποικοδομεί·

Α’ Κορ.β:13-14 Τα οποία και λαλούμεν ουχί με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού· διότι είναι μωρία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται.

Β’ Τιμ.β:15 Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.

Κάθε λέξη είναι δοσμένη απ’ το Άγιο Πνεύμα και έχει ένα όμορφο νόημα, είναι ο λόγος του Θεού. Όμως, αν δεν πλησιάσεις με το σωστό πνεύμα, οι λέξεις δεν αποκαλύπτουν την ομορφιά τους. Διαβάζεις αλλά δεν εννοείς.

Η ορθοτόμηση του λόγου είναι κάτι που λείπει από τους ανθρώπους που ασχολούνται μ’ αυτό το αντικείμενο. Ξέρουν και διδάσκουν γενικές αλήθειες.

Ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει από την πλάνη και μας ζητά να αγρυπνούμε.

Ματθ.κδ:41-42 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών.

Δύο γυναίκες, η Φιλαδέλφεια και η Λαοδίκεια, δουλεύουν μαζί, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται. Δεν θα αρπαχτούν όλοι.

Ματθ.κε:10-13 Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.

Λουκ.ιβ:36 και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει περιζωσθή και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν, και ελθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς.

Όταν ο Κύριος έρθει, πρέπει να μας βρει έτοιμους, προετοιμασμένους, αγρυπνούντες.

Λουκ.κα:36 Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.
Προσευχή, δέηση, προσμονή, εν παντί καιρώ.

Πρέπει να καταξιωθείς για να εκφύγεις όλα αυτά. Όχι να περάσεις μέσα από όλα αυτά!

Φιλ.γ:20 Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν,

Ο Ιησούς θέλει να Τον προσμένουμε και πρέπει να Τον προσμένουμε.

Α’ Θεσ.ε:4-8 Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ' ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα. Διότι οι κοιμώμενοι την νύκτα κοιμώνται, και οι μεθύοντες την νύκτα μεθύουσιν· αλλ' ημείς, όντες της ημέρας, ας εγκρατευώμεθα, ενδυθέντες τον θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαίαν την ελπίδα της σωτηρίας·

Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η Αρπαγή θα γίνει στο τέλος των πρώτων 3 ½ χρόνων και κάποιοι που πιστεύουν ότι αυτό το γεγονός θα συμβεί στο τέλος της 7ετούς βασιλείας του αντίχριστου, βλέποντας τη Δεύτερη έλευση του Χριστού σαν την Αρπαγή.

Εβρ.θ:28 ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

Ησ.λ:18 Και ούτω θέλει προσμείνει ο Κύριος διά να σας ελεήση, και ούτω θέλει υψωθή διά να σας οικτειρήση· διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως· μακάριοι πάντες οι προσμένοντες αυτόν.

Ησ.μ:31 αλλ' οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσιν ανανεώσει την δύναμιν αυτών· θέλουσιν αναβή με πτέρυγας ως αετοί· θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει· θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονήσει.

Αποκ.γ:3 Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.

Αποκ.ις:15 Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.

Α’ Θεσ.δ:13 Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα.

Πρέπει να ξέρουμε, κι αν ξέρουμε πρέπει να το κηρύξουμε να το διδάξουμε. Β’ Τιμ.δ:2 κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής.

Ρωμ.ια:25 Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών,

Πολλοί αγνοούν ότι ο Κύριος δεν έχει τελειώσει με τον Ισραήλ. τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν. Μπορεί να αρνήθηκαν το Χριστό, αλλά η εκκλησία μέσα από τον Ισραήλ ξεκίνησε. Αυτή η κατά μέρος τύφλωσις θα ισχύσει εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών. Μετά, ο Κύριος θα επιστρέψει να σώσει τον Ισραήλ που θα έχει μετανοήσει και θα τον φέρει και αυτόν μέσα στη δόξα (Ζαχ.ιβ,ιγ,ιδ).

Β’ Πέτρ.γ:8 Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνη, αγαπητοί, ότι παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία.

Αυτός ο λόγος έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός, πριν δημιουργήσει οτιδήποτε, σχεδίασε τα πάντα μέσα στο νου Του. Μετά, άρχισε να διατάζει και ο λόγος που έβγαινε από το στόμα Του δημιουργούσε αυτά που ήδη είχε σχεδιάσει.

Δυστυχώς, ο διάβολος κατάφερε να χαλάσει μέσα στις καρδιές των περισσότερων ανθρώπων το όνομα του Θεού, τη θεότητα, το βάπτισμα στο νερό, το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, τα χαρίσματα, τις διακονίες, και τώρα εμείς καλούμαστε να αποκαταστήσουμε τα χαλάσματα, να επαναφέρουμε τις αλήθειες του λόγου του Θεού ανόθευτες. Γι’ αυτό ο Ιησούς αναρωτήθηκε: (Λουκ.ιη:8) Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;

Τι απάντηση μπορούμε να δώσουμε εμείς;

Τίτ.β:13 προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

Προσμένω με συναίσθηση πως ο Κύριος με θέλει. Πως θέλει να ζω. Μη συμμορφούμενος με το φρόνημα του αιώνα τούτου.

Πότε μπορούμε να αρχίσουμε να προσμένουμε αυτή τη μακάρια ελπίδα;

Λουκ.κα:27-28 Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.

Το εδ.27 αναφέρεται στη δεύτερη έλευση. Στην Αρπαγή δεν θα δει κανείς τον Κύριο γιατί θα έρθει στο μεσουράνημα, θα Τον δουν μόνο αυτοί που θα Τον συναντήσουν. Στη δεύτερη έλευση θα Τον δουν οι άνθρωποι (θέλουσιν ιδεί), όχι η εκκλησία.


Αυτό που θέλει ο Θεός πρώτα απ’ όλα είναι να βγούμε από κάθε δύσκολη θέση που μπορεί να βρισκόμαστε, (Λουκ.κα:34) Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ' υμάς η ημέρα εκείνη·

Όταν αρχίσουν να γίνονται αυτά τα πράγματα πρέπει να ανακύψουμε και να σηκώσουμε τα κεφάλια μας.

Η απολύτρωση δεν αναφέρεται στη σωτηρία, αλλά στην απολύτρωση του σώματος (Ρωμ.η:23).

Η αρπαγή είναι μυστική, γίνεται στο μεσουράνημα, κανείς δεν θα δει τον Ιησού. Στη Δεύτερη έλευση θα έρθει και θα Τον δει πας οφθαλμός, μαζί με όλους τους αγίους (Αποκ.α:7, Ματθ.κε:31, Ζαχ.ιδ:4) και θα πατήσει πάνω στο όρος των Ελαιών. Η αρπαγή με τη δεύτερη έλευση έχουν 7 χρόνια διαφορά.

Λουκ.κα:27-28 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.

Αυτοί θα δουν τον υιό του ανθρώπου (δεύτερη έλευση), αλλά εσείς ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν.

Α’ Θεσ.ε:1-5 Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει. Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους.

Υπάρχει ένας παγκόσμιος οργανισμός ειρήνης που υποτίθεται ότι φροντίζει να εξασφαλίσει την ειρήνη στον κόσμο και να βοηθήσει τους αναξιοπαθούντες σ’ όλο το πρόσωπο της γης. Ακούγεται ωραίο όλο αυτό, αν ήταν αλήθεια! Η αλήθεια είναι ότι αν σταματούσαν παγκόσμια τα εξοπλιστικά προγράμματα, οι λαοί της γης θα ζούσαν ΟΛΟΙ πλουσιοπάροχα χωρίς να χρειάζεται να δουλέψει κανείς πάνω από 2-3 ώρες την ημέρα!
 

διότι σεις εξεύρετε ΕΣΕΙΣ
όταν λέγωσιν ΟΙ ΑΛΛΟΙ
επ' αυτούς ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Αλλά σεις ΕΣΕΙΣ

Βλέπουμε ότι ξεχωρίζει την εκκλησία από τους «άλλους»!

Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις. Γιατί; Επειδή η εκκλησία γνωρίζει ή πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι θα γίνει επειδή αποτελείται από υιούς φωτός και τέκνα της ημέρας!

Αποκ.γ:3 Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.

Μιλάει στην εκκλησία των Σάρδεων, της οποίας τα έργα ο Κύριος δεν τα βρήκε τέλεια. Όταν ο Ιησούς έρθει να πάρει τη νύμφη Του, κάποιοι που θα λένε ότι είναι χριστιανοί δεν θα αρπαχτούν, γιατί δεν ήταν έτοιμοι.

Ο Ιησούς θέλει η εκκλησία να έχει τα μάτια της ανοιχτά.

Ποια θα είναι τα επακόλουθα, αν κανείς δεν είναι στην Αρπαγή; Πολλοί ίσως να σκέφτονται ότι, εντάξει αν δεν αρπαχτώ, θα περάσω μέσα στη Μεγάλη θλίψη, θα με σκοτώσει ο Αντίχριστος και θα πάω στον ουρανό. Μακάρι να είναι έτσι, αλλά αυτό είναι το θέλημα του Θεού; Για ποιο λόγο να χάσεις την Αρπαγή;

Ματθ.ε:29-30 Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζη, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σού· διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν. Και εάν η δεξιά σου χειρ σε σκανδαλίζη, έκκοψον αυτήν και ρίψον από σού· διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου, και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν.

Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά αυτό που θέλει να πει είναι ότι δεν σε συμφέρει να χάσεις την Αρπαγή.

Αν τώρα δεν μπορείς να κρατήσεις κάποια πράγματα, νομίζεις ότι θα μπορέσεις τότε; Αλλά, ακόμα κι αν τα καταφέρεις, να ξέρεις ότι δεν θα έχεις τον ίδιο μισθό με τους αγίους της Αρπαγής.

Η αμοιβή μας στον ουρανό είναι ο Ίδιος ο Κύριος, ο Θεός, η πηγή κάθε αγαθού.

Α’ Κορ.ιε:41-42 Άλλη δόξα είναι του ηλίου, και άλλη δόξα της σελήνης, και άλλη δόξα των αστέρων· διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η ανάστασις των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία·

Αποκ.ιβ:11 Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις της Αρπαγής.

Εσύ, τι θέση θέλεις να έχεις στον ουρανό;

Μετά, έρχεται το θέμα της αμοιβής.

Αποκ.κβ:12 Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ' εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.

Εδώ, και βέβαια μιλάει για τους πιστούς.

Φιλ.γ:11-14 ίσως καταντήσω εις την εξανάστασιν των νεκρών. Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.

Εβρ.ια:35 Έλαβον γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας· άλλοι δε εβασανίσθησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωσιν, διά να αξιωθώσι καλητέρας αναστάσεως·

Υπάρχει ανάσταση, αλλά υπάρχει και καλύτερη ανάσταση. Θα αναστηθούν και οι μάρτυρες της θλίψης, αλλά θα έχουν χάσει την καλύτερη ανάσταση.

Κάθε χριστιανός που δεν θα είναι στην αρπαγή, πρέπει να σκοτωθεί από τον Αντίχριστο.

Αποκ.ιγ:7-13 Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση. Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων. Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων. Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων.

Μετά την αρπαγή του υιού άρσενα, ο διάβολος έρχεται με όλο του το μίσος εναντίον της γυναίκας που γέννησε το παιδί που αρπάχτηκε.

Όμως, γιατί να χάσεις το βραβείο της καλύτερης ανάστασης και να νικηθείς από το σύστημα του αντίχριστού;

Αποκ.ιγ:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.

Αυτός δεν είναι ο προορισμός της εκκλησίας!

Η Αρπαγή είναι το αποκορύφωμα της δόξας της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι αμοιβή. Αυτό που φοβάται ο διάβολος είναι ότι η εκκλησία θα ωριμάσει και θα φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και αυτό δεν το θέλει, σε θέλει μωρό να σέρνεσαι και να μπουσουλάς. Να μη βλέπεις πέρα από τον εαυτό σου, με πειράξανε, μου είπανε, μου κάνανε….

Όταν η εκκλησία φτάσει σ’ αυτό το μέτρο, θα αρπαχτεί. Ο σκοπός του διαβόλου είναι να μην επιτρέψει να συμβεί αυτό που ο Θεός σχεδίασε από την αρχή, αλλά θα γίνει!

Ιωάν.ιζ:4-6 Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, το οποίον μοι έδωκας διά να κάμω· και τώρα δόξασόν με συ, Πάτερ, πλησίον σου με την δόξαν, την οποίαν είχον παρά σοι πριν γείνη ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μοι έδωκας εκ του κόσμου. Ιδικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς, και τον λόγον σου εφύλαξαν.

Ο Ιησούς αναλήφθηκε όταν τέλειωσε το έργο Του. Η εκκλησία θα φύγει όταν τελειώσει το δικό της έργο που είναι να γίνει ένα σώμα με μία πίστη, ένα Κύριο, ένα βάπτισμα, ένα Πνεύμα.