Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Δεν μπορεί ο Θεός να αποτρέψει τη Μεγάλη Θλίψη, να μην έρθει ο Αντίχριστος;Α’ Κορ.ιε:51-55 Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Που, θάνατε, το κέντρον σου; που, άδη, η νίκη σου;

Για να μεταμορφωθεί κάποιος πρέπει να έχει μια μορφή που θα αλλάξει. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ανάσταση των σωμάτων.


Η νύμφη θα πάρει το ουράνιο σώμα της που θα μπορεί να αντέξει το μεγαλείο της δόξας του Θεού. Θα είναι άφθαρτο, αιώνιο χωρίς πόνους χωρίς αρρώστιες, χωρίς βάσανα. Αυτές είναι υποσχέσεις Αυτού που είπε ότι η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν αλλά οι λόγοι Του μένουν στον αιώνα.

Α’ Θεσ.δ:17 έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου.

Η επόμενη εικόνα μετά απ’ αυτό το γεγονός, βρίσκεται στην Αποκ.ιβ:5 Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού.

Αποκ.ιβ:7 Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού,

Μόλις αρπάζεται η εκκλησία ξεκινάει πόλεμος στον ουρανό.

Το επόμενο γεγονός μετά την Αρπαγή, είναι η Μεγάλη Θλίψη. Το Πνεύμα του Θεού ορίζει αυτό χρονικό διάστημα σαν 3 ½  χρόνια, 1260 μέρες, 42 μήνες. Είναι τα πρώτα 3 ½ χρόνια της 7ετούς βασιλείας του Αντίχριστου. Είναι το διάστημα που ανοίγονται οι πρώτες 6 σφραγίδες. Ακριβώς στη μέση σφραγίζονται οι 144.000 Ισραηλίτες. Μετά ανοίγει η 7η σφραγίδα.

Ματθ.κδ:21 Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει.

Ματθ.κδ:29 Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.

Αυτό που διάβολος προσπαθεί από τον κατακλυσμό και μετά, είναι να εγκαθιδρύσει μια παγκόσμια κυβέρνηση και να ελέγχει τον κόσμο όλο μέσω ενός ανθρώπου. Προσπαθεί να αντιγράψει το σχέδιο του Θεού και βιάζεται να το κάνει πριν από το Θεό, πριν τη δεύτερη έλευση, τότε που ο Θεός θα εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία του σε όλη τη γη και θα κυβερνά με τον Ιησού Χριστό και την εκκλησία.

Αυτό που θέλει όμως να κάνει ο διάβολος μέσω του Αντίχριστου, δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχουν δίκαιοι πάνω στη γη. Θα πρέπει ή να τους πλανήσει, ή να τους σκοτώσει. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο ο Κύριος θα αρπάξει την εκκλησία Του, γιατί ο διάβολος καραδοκεί (Αποκ.ιβ:4-5).

Γιατί στην έρημο ο Θεός άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και δεν τους πήγε από την ξηρά; Γιατί αν τους πήγαινε από την ξηρά, οι Αιγύπτιοι θα τους προλάβαιναν. Ο Θεός ήθελε να τους σώσει, αλλά και να δώσει ένα ηχηρό μάθημα στους εχθρούς τους. Το ίδιο θα γίνει και τη στιγμή της Αρπαγής.

Β’ Θεσ.β:6-8 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

Μετά την Αρπαγή, ο Ιωάννης βλέπει ένα πολύ μεγάλο όχλο ανθρώπων (Αποκ.ζ:9-14), που όπως διαβάζουμε προέρχεται από τη Μεγάλη θλίψη.

Είναι οι χλιαροί δίκαιοι που ναι μεν έχασαν την Αρπαγή, αλλά ανανέωσαν τη σχέση τους με τον Ιησού και ο Αντίχριστος τους σκότωσε. Όποιος δεν θα δεχτεί το χάραγμα δεν θα μπορέσει να αγοράσει ή να πουλήσει (Αποκ.ιγ:11-17).

Αποκ.ς:1-8 Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση. Και ότε ήνοιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ίππος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώση την ειρήνην από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν· Μία χοίνιξ σίτου δι' εν δηνάριον και τρεις χοίνικες κριθής δι' εν δηνάριον, και το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης. Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης.

Πότε έγινε πόλεμος κατά τον οποίο σκοτώθηκε το ¼ του πληθυσμού της γης; Ποτέ. Θα γίνει όμως!

Αν τώρα πιστεύουμε ότι η Αρπαγή θα γίνει μετά τη Μεγάλη θλίψη ή στη μέση της Μ. Θλίψης, μετά απ’ όλα αυτά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ζωντανός δίκαιος! Αυτή είναι η ελπίδα της εκκλησίας;

Η Αρπαγή δεν έχει κανένα νόημα, αν δεν γίνει πριν τη Μεγάλη θλίψη.

Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί: δεν μπορεί ο Θεός να αποτρέψει τη Μεγάλη Θλίψη, να μην έρθει ο Αντίχριστος; Μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς; Η απάντηση είναι όχι. Ο λόγος είναι ότι ο Θεός βλέπει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν το σκοτάδι, από το οποίο θα σώσει την εκκλησία Του.