Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Αντιβιβλικές δηλώσεις που πιστεύουν κάποιοι χριστιανοίΈνα από τα μεγαλύτερα δώρα που ο Θεός έδωσε την ανθρωπότητα είναι η Αγία Γραφή, επειδή είναι κυριολεκτικά ο Θεός που αποκαλύπτει τον Εαυτό Του, και είναι ο τρόπος επικοινωνίας του Θεού με την ανθρωπότητα, σε γραπτή μορφή.

Οτιδήποτε ξέρουμε για τον Θεό, προέρχεται από αυτές τις Γραφές. Περιέχουν το σύνολο αυτών που πρέπει να ξέρουμε για να γίνουμε Χριστιανοί, και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη χριστιανική ζωή.


Η Βίβλος εμπνεύστηκε και καταγράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, χρησιμοποιώντας σαν εργαλεία, ανθρώπους. Στην αρχική της γλώσσα, Εβραϊκά, Ελληνικά και Αραμαϊκά, δεν περιέχει σφάλματα.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα που πιστεύουν άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία, που δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο του Θεού. Πώς συμβαίνει αυτό; Συχνά, ακούν κάποιον να λέει κάτι που τους ακούγεται ωραίο και αρχίζουν να το χρησιμοποιούν σαν Βιβλική αλήθεια, χωρίς ποτέ να ερευνήσουν τη Γραφή, αν είναι όντως έτσι.

Αρκετές απ’ αυτές τις αντιβιβλικές δηλώσεις έχουν αποκτήσει τέτοια έλξη, που πολλοί πιστεύουν ότι είναι πραγματικά εδάφια της Γραφής. Δεν είναι μόνο αντιβιβλικές, αλλά πολλές φορές διδάσκουν το αντίθετο από ό, τι διδάσκει η Αγία Γραφή.

Να, μια λίστα δημοφιλών αντιβιβλικών δηλώσεων που Χριστιανοί που λένε ότι αγαπάνε το λόγο του Θεού, τείνουν να πιστεύουν:

Ο Θεός βοηθάει αυτούς που προσπαθούν.

Η δήλωση αυτή είναι πραγματικά αντίθετη με το Ευαγγέλιο. Αυτοδυναμία και αυτοδικαίωση, ή η άποψη ότι όσο πιο σκληρά προσπαθείς τόσο πιο καλά τα καταφέρνεις, στην πραγματικότητα κλέβει τη δόξα από τον Θεό, γιατί αναιρεί τον τρόπο που ο Θεός εργάζεται. Ο Ιησούς σώζει εκείνους που απαρνούνται τον εαυτό τους: Ματθ.ις:24 «Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή».

Ο Θεός θέλει να είμαι ευτυχισμένος/η.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο Θεός υπάρχει για να είναι ο «προσωπικός μας υπηρέτης», που περιμένει να μας δώσει κάθε μας επιθυμία. Είναι εκπληκτικό το πώς δικαιολογούν κάποιοι τις αμαρτίες τους λέγοντας, «Ο Θεός θέλει απλά να είμαι ευτυχισμένος/η». Η ευτυχία είναι συνδεδεμένη με συναισθήματα και συγκινησιακές καταστάσεις, που βασίζονται συχνά σε συνθήκες οι οποίες αλλάζουν όλη την ώρα. Ο Θεός θέλει να είμαστε υπάκουοι σ’ Αυτόν, να Τον εμπιστευόμαστε και να ξέρουμε ότι ό, τι κάνει είναι για το καλό μας, ακόμη κι αν αυτό δεν με κάνει να αισθάνομαι «ευτυχισμένος/η» εκείνη τη στιγμή. Ρωμ.η:28 «Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού».

Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού.

Παρόλο που ο Θεός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους... δεν είναι όλοι παιδιά Του. Μόνο όσοι έχουν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους, έχουν βαπτιστεί στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού και έχουν λάβει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μπορούν να Τον αποκαλούν Πατέρα:  

Ρωμ.η:15-16 Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού.

Ιωάν.α:12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού·

Ωστόσο, όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί, στην πραγματικότητα ανήκουν στον Σατανά: Εφεσ.β:1-2 Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας·

Α’ Ιωάν.γ:10 Εν τούτω γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας όστις δεν πράττει δικαιοσύνην δεν είναι εκ του Θεού, ουδέ όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού.

Ο Θεός δεν θα σου δώσει περισσότερο απ’ ότι μπορείς να σηκώσεις.

Στην πραγματικότητα, κάθε στιγμή της ζωής μας, είναι περισσότερο από ό, τι μπορούμε να σηκώσουμε. Το να ζεις μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, δεν σε προδιαθέτει να αγωνιστείς και να προσπαθήσεις με όλη σου τη δύναμη να σηκώσεις αυτό το φορτίο. Μάλλον σε ωθεί να τα παρατήσεις, να εγκαταλείψεις και να παραδοθείς στο Θεό, αυτό λέει η πίστη. Όλα είναι μεγαλύτερα από ό, τι μπορώ να χειριστώ, αλλά όχι μεγαλύτερα απ’ ό, τι ο Ιησούς μπορεί να χειριστεί: Β’ Κορ.α:8 Διότι δεν θέλομεν να αγνοήτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών, ήτις συνέβη εις ημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμιν, ώστε απηλπίσθημεν και του ζήν». Ματθ.ια:28 «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει».

Όλοι λατρεύουμε τον ίδιο τον Θεό.

Ναι, υπάρχει μόνο ένας αληθινός και ζωντανός Θεός: Δευτ.δ:39 «Γνώρισον λοιπόν την ημέραν ταύτην και θες εν τη καρδία σου, ότι ο Κύριος, αυτός είναι Θεός, εν τω ουρανώ άνω και επί της γης κάτω· δεν είναι άλλος». Ωστόσο, Αυτός ο Ένας Θεός, δέχεται λατρεία μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όχι του Μωάμεθ, του Βούδα, ή κάποιου θεού που έχει τρία πρόσωπα!!!: Πράξ.δ:12 Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.

Κακά πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους.

Συχνά τοποθετούμε τους εαυτούς μας στη θέση του κριτή όσο αφορά στο τι είναι καλό και κακό, ή ποιος είναι καλός και κακός. Ο πιο δημοφιλής τρόπος να κρίνουμε, είναι η σύγκριση. Για παράδειγμα, ο Γιώργος είναι καλός άνθρωπος, επειδή δεν είναι τόσο κακός όσο ο Νίκος. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο, επειδή κανένας μας δεν έχει έμφυτη την καλοσύνη: Ρωμ.γ:10 «καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις».

Όταν πεθαίνεις, ο Θεός αποκτά άλλο ένα άγγελο.

Όμορφα κι ωραία! Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, και οι άγγελοι είναι άγγελοι. Αυτό παραμένει το ίδιο, ακόμη και στην αιωνιότητα. Στην πραγματικότητα, οι άγγελοι εξεπλάγησαν από την σχέση μεταξύ του Θεού και τους «κατ’ εικόνα Θεού» ανθρώπους: Α’ Πέτρ.α:12 «εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχί δι' εαυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς διά των κηρυξάντων το ευαγγέλιον εις εσάς εν Πνεύματι Αγίω τω αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι».

Όλοι πάμε στον ίδιο τόπο όταν πεθαίνουμε.

Υπάρχουν δύο πιθανοί προορισμοί όταν πεθάνουμε: ο παράδεισος και η κόλαση. Ωστόσο, μόνο όσοι είναι του Χριστού θα είναι μαζί Του για όλη την αιωνιότητα όταν πεθάνουν σωματικά: Ιωάν.ιδ:6 «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού».

Τελευταίο, αλλά πιο σημαντικό:

Ο Θεός έχει τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, τρία πνεύματα, ή ότι υπάρχουν τρεις θεοί, ο θεός πατέρας, ο θεός υιός, ο θεός πνεύμα άγιο!

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Μη σας πλανούν με θεωρίες του στυλ, «εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδας».

Ο λόγος του Θεού (ο Θεός) είναι  τόσο καθαρός στις διακηρύξεις Του, που κανείς δεν μπορεί να πει κάτι άλλο:

Μάρκ.ιβ:29 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοὺς ὅτι πρώτη ἐστιν· ἄκουε, Ἰσραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν,

Ησ.μγ:10 ….. διά να μάθητε και να πιστεύσητε εις εμέ και να εννοήσητε ότι εγώ αυτός είμαι· προ εμού άλλος Θεός δεν υπήρξεν ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ.

Εφεσ.δ:4-5 Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας· εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα·

Γέν.γ:8 «Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν· και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού, μεταξύ των δένδρων του παραδείσου».

Έξοδ.λγ:20 «Και είπε, δεν δύνασαι να ίδης το πρόσωπόν μου· διότι άνθρωπος δεν θέλει με ιδεί και ζήσει».

Ψαλμ.ις:11 «Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου· τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου».

Ψαλμ.ρμγ:7 «Ταχέως εισάκουσόν μου, Κύριε· το πνεύμά μου εκλείπει· μη κρύψης το πρόσωπόν σου απ εμού, και ομοιωθώ μετά των καταβαινόντων εις τον λάκκον».

Ολόκληρη η Γραφή διακηρύττει, ότι ο Θεός έχει ένα πρόσωπο. Κάποιοι, δεν θέλουν να το δουν, αλλά αναλώνονται σε ανούσιες αναλύσεις και ερμηνείες….

Το γεγονός ότι πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν τέτοιες αντιβιβλικές δηλώσεις, δείχνει δυστυχώς πόσο άσχετοι είναι με το λόγο του Θεού. Αντί να καταπίνουν δημοφιλείς δηλώσεις, όπως τα ψάρια τρώνε το δόλωμα, μακάρι να ήταν όπως οι Βεροιείς στο βιβλίο των Πράξεων. Όταν άκουσαν τον Παύλο να κηρύττει, ήθελαν να ερευνήσουν οι ίδιοι τις Γραφές για να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα των όσων έλεγε: Πράξ.ιζ:10-11 «Οι δε αδελφοί ευθύς διά της νυκτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέροιαν, οίτινες ελθόντες υπήγον εις την συναγωγήν των Ιουδαίων. Ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, καθότι εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθ' ημέραν τας γραφάς αν ούτως έχωσι ταύτα».

Ποιες άλλες αντιβιβλικές δηλώσεις έχεις ακούσει να λένε συχνά οι Χριστιανοί;