Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (2)

Β. Ο σκοπός της προφητείας

Ο Πέτρος έγραψε ότι σκοπός της προφητείας είναι: ➤ να μας αφυπνίσει ώστε να θυμηθούμε τι ο Θεός έχει κάνει στο παρελθόν, υπενθυμίζοντάς μας ότι έχει ήδη εκπληρώσει πολλές προφητείες και μας έχει δώσει τις γενικές γραμμές του σχεδίου Του για τη σωτηρία. ➤ να μας κάνει προσεκτικούς στον προφητικό λόγο ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις τελευταίες μέρες. ➤ να αλαφρύνει την αγνωσία μας σε προφητικά γεγονότα ➤ να εξηγήσει τη μακροθυμία και τη χάρη του Θεού ώστε να μην εξασθενήσουμε στην πορεία, ➤ να μας κάνει συγκρατημένους σε σχέση με τη συμπεριφορά μας στον κόσμο ➤ να κατευθύνει την προσοχή μας με ελπίδα στο μέλλον (Β’ Πέτρ.γ:1-14).
 

Ο Παύλος μας νουθετεί ότι πρέπει να μελετάμε τον προφητικό λόγο, γιατί έτσι: ➤ παρηγορούμε αλλήλους με τους λόγους τούτους (Α΄Θες.δ:18). ➤ δεν αφήνουμε το να συνερχόμεθα ομού (Εβρ.ι:25). ➤ ελευθερωνόμαστε από την αγνωσία (Α’ Θες.δ:13). ➤ Φρονούμε και συμπαθούμε μάλλον τα άνω (Κολ.γ:2-4). ➤ στηρίζουμε τις καρδιές μας αμέμπτους εις την αγιωσύνην (Α΄Θες.γ:13). ➤ ελευθερωνόμαστε από θλίψεις (Α’ Θες.δ:13). ➤ αγρυπνούμε και εγκρατευώμεθα (Α΄Θες.ε:6).
 
Ο Ιησούς μας είπε ότι ο λόγος που πρέπει να γνωρίζουμε την προφητεία είναι: ➤ για να μην πλανηθούμε (Λουκ.κα:8). ➤ για να μην προμελετάμε τι να απολογηθούμε (Λουκ.κα:12-15). ➤ για να ξέρουμε πότε να σηκώσουμε τα κεφάλια μας διότι πλησιάζει η απολύτρωσή μας (Λουκ.κα:28). ➤ για να μην βαρύνουν οι καρδιές μας από μέριμνες βιοτικές (Λουκ.κα:34). ➤ για να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε ώστε να εκφύγουμε όλα όσα πρόκειται να γίνουν (Λουκ.κα:36). ➤ για να μπορούμε με σταθερότητα να προετοιμαστούμε (Ματθ.κε:1-13). ➤ για να μην διαλογιζόμαστε ότι τάχα καθυστερεί να έρθει επειδή δεν έρχεται τότε που εμείς Τον περιμέναμε (Ματθ.κδ:45-51).
 
Μια ματιά στην Παλαιά Διαθήκη, αποκαλύπτει άλλο ένα σκοπό της προφητείας. Ο Θεός ήθελε να ξέρει ο άνθρωπος ότι είναι Αυτός που έχει τον έλεγχο των υποθέσεων του κόσμου. Εβδομήντα μία φορές ο Ιεζεκιήλ αναφέρει την έκφραση «Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ». Το ένα μετά το άλλο, τα γεγονότα ξεδιπλωνόταν μπροστά στον Ισραήλ, πράγματα που ήταν αδύνατο να τα πιστέψει κανείς στις μέρες του Ιεζεκιήλ. Ο Θεός ήθελε να ξέρουν ότι Αυτός είναι που κυβερνά το σύμπαν. Ήθελε να τους δείξει ότι ξέρει το τέλος απ’ την αρχή.
 
Ο Ησαΐας μας δείχνει μια παρόμοια εικόνα του σκοπού του Θεού προς τον κόσμο. Ο Θεός πρώτα αποκαλύπτει τι θα κάνει στο μέλλον, μετά εκπληρώνει γρήγορα κάποια γεγονότα και κάποια τα αφήνει για τα τέλη των καιρών «Εν τή ερήμω θέλω εμφυτεύσει τήν κέδρον, τό δένδρον τής σίττης καί τόν μύρτον καί τήν ελαίαν· εν τή ακατοικήτω γή θέλω βάλει τήν έλατον, τήν πεύκην καί τόν πύξον ομού· διά νά ίδωσι καί νά γνωρίσωσι καί νά στοχασθώσι καί νά εννοήσωσιν ομού, ότι η χείρ τού Κυρίου έκαμε τούτο καί ο  Αγιος τού  Ισραήλ εδημιούργησεν αυτό» (Ησ. μα:19-20). Μετά, ο Θεός ζήτησε από τους θεούς αυτού του κόσμου να κάνουν το ίδιο. Επειδή ο Θεός μπορεί να πραγματοποιεί τους σκοπούς Του μέσα στην παγκόσμια ιστορία,  προκαλεί τα είδωλα να ασκήσουν ένα παρόμοιο έλεγχο στα γεγονότα.
Πριν συμβεί κάτι, ο Θεός μπορεί να μιλήσει γι’ αυτό «Ιδού, ήλθον τά απ' αρχής· καί εγώ αναγγέλλω νέα πράγματα· πρίν εκφύωσι, λαλώ περί αυτών εις εσάς» (Ης. μβ:9). Μπορεί να δώσει εκατοντάδες λεπτομέρειες για το τι πρόκειται να συμβεί και να το κάνει με τέτοιο τρόπο που κανείς να μην είναι σε θέση να μαντέψει τις προθέσεις Του πριν τα γεγονότα εκπληρωθούν.
 
Υπάρχουν κάποια γραπτά που ο Θεός τα θεωρεί προφητικά, αν και έχουν άλλα ονόματα. Για παράδειγμα, μερικές Παροιμίες ονομάζονται προφητείες - χρησμοί (Παρ.λ:1 λα:1). Γιατί αυτά τα εδάφια πρέπει να ταξινομηθούν σαν προφητικά; Ίσως επειδή δείχνουν τη διορατικότητα του Θεού σχετικά με την ανθρώπινη φύση. Ξέρει ότι αυτό που θα σπείρουμε, αυτό θα θερίσουμε. Μπορεί να πει: «εν πάσαις ταίς οδοίς σου αυτόν γνώριζε, καί αυτός θέλει διευθύνει τά διαβήματά σου» (Παρ. γ:6). Όταν εμείς τιμάμε τον Κύριο με τα υπάρχοντά μας, προφητικά εδάφια μας βεβαιώνουν ότι οι αποθήκες μας θα γεμίσουν από αφθονία (Παρ.γ:9-10). Ακόμα ότι όταν οι ασεβείς προσκόπτουν, δεν ξέρουν γιατί (Παρ.δ:19). Ότι αυτός που νευριάζει εύκολα, ενεργεί ανόητα (Παρ.ιδ:17). «Η υπερηφανία προηγείται τού ολέθρου, καί υψηλοφροσύνη τού πνεύματος προηγείται τής πτώσεως» (Παρ.ις:18).
 
Μπορεί κάποιος να σκεφτεί: Θα πορνεύσω και μετά θα το ξεχάσω, όμως ο Θεός προφητεύει για τον πόρνο: «Πληγάς καί ατιμίαν θέλει υποφέρει· καί τό όνειδος αυτού δέν θέλει εξαλειφθή» (Παρ.ς:33). Μπορεί κάποιος να σκέφτεται να μεθύσει για να ξεχάσει τις στεναχώριες του, αλλά ο Θεός λέει: «ο μέθυσος καί ο άσωτος θέλουσι πτωχεύσει· καί ο υπνώδης θέλει ενδυθή ράκη» (Παρ.κγ:21). Συνεπώς, αυτές οι Παροιμίες περιέχουν προφητικές αλήθειες επειδή ο Θεός ξέρει το αποτέλεσμα της αιτίας.
 
Ακόμα και οι ύμνοι των Ισραηλιτών περιείχαν προφητείες. Όταν έψαλαν τον Ψαλμό κβ, στην πραγματικότητα τραγουδούσαν τα παθήματα του Μεσσία τους. Ο Ψαλμός ριη είναι προφητεία για τη βασιλεία αυτού του Μεσσία. Ο Θεός προοιώνιζε μ’ αυτό τον τρόπο ότι ο Ισραήλ δεν μπορούσε ν’ απομακρυνθεί από τις προβλέψεις Του. Θα έψαλαν αυτά τα λόγια δια μέσου των αιώνων. Στην πραγματικότητα, οι Ισραηλίτες και οι Χριστιανοί ψάλουν αυτούς τους ύμνους ακόμα και σήμερα.