Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (5)

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Η Γραφή μαρτυρεί για τη θέση μας μέσα στην προφητεία, με σημεία που ήδη έχουν συμβεί, με σημεία που συμβαίνουν τώρα και άλλα που πρόκειται να συμβούν.

Ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι για τις έσχατες ημέρες.

 Ματθαίος κδ   
Β΄Τιμοθέου γ
Μάρκος ιγ  
Λουκάς κα:25-35
Ιούδας
Ρωμαίους ιγ:11

Ματθαίος κδ:3 «Καί ενώ εκάθητο επί τού όρους τών  Ελαιών, προσήλθον πρός αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ πρός ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, καί τί τό σημείον τής παρουσίας σου καί τής συντελείας τού αιώνος;»
 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ’ όλο το θησαυρό των αγίων Γραφών, δεν υπάρχει άλλο εδάφιο ή κεφάλαιο που να προσδιορίζει τόσο ζωντανά τα σημεία των εσχάτων ημερών, όσο το Ματθ.κδ. Στο εδάφιο 3 διαβάζουμε την ερώτηση (ουσιαστικά ήταν 3 ερωτήσεις) που έκαναν οι μαθητές στον Ιησού.

Θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στα σημεία των εσχάτων ημερών μέσα από τρεις περιοχές της προφητείας: τα φυσικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, τα σημεία στην εκκλησία των τελευταίων ημερών, και τα σημεία των τελευταίων ημερών στον κόσμο.


Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα γεγονότα που συμβαίνουν στον ταραγμένο κόσμο μας και τα οποία προαγγέλλουν ότι το τέλος πλησιάζει, είναι πολλά: 

1.  Αναβίωση της Ευρωπαϊκής δύναμης.
2. Αναβίωση του αρχαίου Ιράν (συγκαταλέγεται στα 4 πιο ισχυρά κράτη).
3.  Διαμάχες στις πετρελαιοπαραγωγές (πλούσιες) Αραβικές χώρες.
4.  Προβλήματα αύξησης του πληθυσμού της γης (προβλέπεται να φτάσει στα 7 δις τα επόμενα χρόνια).
5.  Παγκόσμια μετεωρολογικά προβλήματα.
6. Παγκόσμια ανεπάρκεια τροφίμων (500 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν από υποσιτισμό και λιμοκτονούν).
7.  Αύξηση των σεισμών (50.000 κάθε χρόνο).
8. Οικολογική ανισορροπία (μόλυνση της ατμόσφαιρας του νερού και της γης).
9.  Μετρικά συστήματα, κάθε άνθρωπος άντρας γυναίκα και παιδί σ’ όλο τον κόσμο, είναι καταχωρημένος σε Η/Υ.
10. Προχώρημα σε ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα.

Ο Ματθαίος λέει ότι όλα αυτά είναι αρχή θλίψεων (κδ:8). Ο Λουκάς αναφέρει αυτά τα γεγονότα με δύο περιγραφικές λέξεις: «αναταραχή» (κα:9) και «απορία» (κα:25). Το λεξικό της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας του Ι. Σταματάκου, δίνει για τη λέξη «αναταράσσω» τις παρακάτω ερμηνείες:ανακατώνω, κινώ ζωηρώς άνω κάτω και θολώνω, συγχύζω, εξεγείρω, προξενώ έξαψιν, διεγείρω εις μανίαν. Για τη λέξη «απορία» λέει: δυσχέρειαι, δυσκολία, αμηχανία.