Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ο Ιησούς είναι ο Πατέρας!Η άποψη ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Πατέρας, αντιφάσκει με τις γραφές που αποκαλύπτουν ότι είναι. Οι ακόλουθες Γραφές διδάσκουν ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας:

Ησ.θ:6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.

(1) Το παιδίον που εγεννήθη εις ημάς, και ο υιός που εδόθη εις ημάς είναι ο αιώνιος Πατέρας. Ο Ιησούς είναι ο Υιός που μιλάει η προφητεία και υπάρχει μόνο ένας Πατέρας (Μαλ.β:10, Εφες.δ:6), έτσι ο Ιησούς πρέπει να είναι ο πατέρας Θεός.
 
Ιωάν.ιδ:8-10 Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα.

(2) Ο Φίλιππος ζήτησε από τον Ιησού να τους δείξει τον Πατέρα. Ο Ιησούς είπε, «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα». Ο Χριστός απαίτησε ότι είναι ο Πατέρας που φανερώθηκε σε σάρκα.

Ιωάν.β:19 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Χαλάσατε τον ναόν τούτον, και διά τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν.

(3) Ο Ιησούς υποστήριξε ότι Αυτός θα εγείρει το σώμα Του από τους νεκρούς, αναφερόμενος στον Πατέρα. Στις Πράξ.β:24 ο Πέτρος κήρυξε ότι ο Θεός ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς.

(4) μόνο ο Πατέρας μπορεί να ελκύσει τους ανθρώπους στον Εαυτό Του (Ιωάν.ς:44), αλλά ο Ιησούς είπε ότι θα ελκύσει πάντας προς σεαυτόν (Ιωάν.ιβ:32).

(5) ο Ιησούς υποσχέθηκε να απαντήσει την προσευχή του πιστού (Ιωάν.ιδ:14), αλλά είπε ότι ο Πατέρας θα απαντήσει την προσευχή (Ιωάν.ις:23).

Μπορούμε εύκολα να τα κατανοήσουμε όλα αυτά, αν καταλάβουμε ότι ο Ιησούς έχει διπλή φύση. Είναι ταυτόχρονα Πνεύμα και σάρκα, Θεός και άνθρωπος, Πατέρας και γιος. Το Άγιο Πνεύμα μέσα στον Υιό είναι ο Πατέρας.