Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ;
Ιωάν.δ:21-24 Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς· Γύναι, πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ημείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρομεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.

Ο Ιησούς δίδαξε ότι το αποκλειστικό αντικείμενο λατρείας είναι ο Πατέρας, και ότι «οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα» (υπάρχουν πολλοί προσκυνητές, αλλά δεν είναι αληθινοί, αλλά ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν). Γιατί ο Ιησούς αποδέχτηκε λατρεία; Είναι επειδή Αυτός είναι ο Πατέρας εν σαρκί (Ης.θ:6, Κολ.β:9, Β’ Κορ.ε:19).


 Σύμφωνα με το Λουκ.δ:8 ο Ιησούς είπε, «θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον Θεόν σου». Ο Θωμάς αποκάλεσε τον Ιησού, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» (Ιωάν.κ:27-29). Ο Ιησούς αποδέχτηκε την λατρεία του Θωμά προς Αυτόν, σαν Κύριος και Θεός, λατρεία που ανήκει μόνο στον Πατέρα, αποδεικνύοντας έτσι, ότι ο Ιησούς ήταν ο Πατέρας. Έκανε λάθος ο Θωμάς, λατρεύοντας τον Ιησού σαν τον Πατέρα; Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το προφανές γεγονός ότι αν ο Ιησούς δεν ήταν ο ένας Κύριος και Θεός της Βίβλου, τότε, δίδασκε τους ανθρώπους ειδωλολατρία. Ο Ιησούς δεν ήταν λάθος, και γι’ αυτό στην Κολ.β:9-10, λέει η γραφή, «διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς, και είσθε πλήρεις εν αυτώ».

Μια βιβλική, λογική δήλωση, είναι η εξής: (1) ο Πατέρας είναι ο μόνος που πρέπει να λατρεύεται (Ιωάν.δ:21-24). (2) ο Ιησούς δέχτηκε λατρεία (Ιωάν.κ:27-29). (3) ως εκ τούτου, ο Ιησούς είναι ο Πατέρας.

Μία μέρα, παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων θα κλίνη εις το όνομα του Ιησού, (Φιλιπ.β:10) και θα Τον ομολογήσει σαν τον μόνο Κύριο και Θεό. Μπορούμε να το κάνουμε από τώρα όπως και στον Ψαλμ.95:6-7, Ματθ.η:2, Ιωάν.κ:28 ή αργότερα Φιλιπ.β:11.