Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΕΔΑΦΙΑ ΛΑΘΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑΗς.θ:6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.

Το δώρο και ο δωρητής δεν είναι αναφορές σε ξεχωριστά και διακριτά πρόσωπα στη θεότητα, όπως κάποιοι υπονοούν, αλλά αναφορά στη διπλή φύση του Χριστού. Ως προς την θεότητά Του είναι «Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος (αιώνιος Πατέρας στο Εβραϊκό), και είναι ο δωρητής του δώρου. Υπάρχουν μήπως δύο ισχυροί θεοί; Υπάρχει ισχυρός Θεός έξω από τον Ιησού; Ως προς την ανθρώπινη φύση Του, είναι το παιδί που γεννήθηκε και ο γιος που δόθηκε, και είναι το δώρο.


Οι όροι «παιδί» και «γιος» αναφέρονται στην φανέρωση του ισχυρού Θεού και αιώνιου Πατέρα εν σαρκί. Ο Ιησούς είναι ο Θεός και άνθρωπος, ο δωρητής και το δώρο. Αυτός είναι ο ισχυρός Θεός και ο αιώνιος Πατέρας εν Υιώ (Ιωάν.ιδ:10).

Ρωτάνε οι τριαδικοί, «ποιος έδωσε τον γιο του; Ο Θεός έδωσε τον Γιο Του. Πιστεύουμε ότι ο Θεός έδωσε τον Γιο, και ότι ο Θεός απέστειλε τον Γιο. Δεν πιστεύουμε όμως ότι ο Θεός έδωσε θεό ή ότι ο Θεός έστειλε θεό, όπως αυτοί διδάσκουν. Αν έχει κάποιος πρόβλημα να δει τον Ιησού σαν δώρο και δωρητή, δεν υπάρχει ελπίδα να Τον δει σαν «θύρα των προβάτων» (Ιωάν.ι:7), σαν «καλό ποιμένα» (Ιωάν.ι:11), και σαν «Αμνό του Θεού» (Ιωάν.α:29) και να είναι ακόμα ένα πρόσωπο! 

Σύμφωνα με την Εβρ.θ:11-26, Αυτός είναι τόσο ο αρχιερέα μας, όσο και η θυσία. Αυτό κάνει τον Ιησού δύο άτομα; Γιατί ο Ιησούς δεν έδωσε τον εαυτό Του από μόνος Του, αντί να περιμένει να αποσταλεί από κάποιον άλλο, αν είναι ο Θεός Υιός, που είναι ισότιμος με τον Πατέρα; Είναι ο Πατέρας Θεός μεγαλύτερος από τον θεό γιο (Ιωάν.ιδ:28); Τι γίνεται με την  ισοτιμία μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδας;

Θα ήταν εντάξει για έναν πατέρα να έχει πατέρα, εκτός αν υπάρχει μόνο ΕΝΑΣ Πατέρας.

Μαλ.β:10 Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών; δεν έπλασεν ημάς εις Θεός;

Η «Διδασκαλία» για δύο πατέρες, βρίσκεται σε άμεση σύγκρουση με τον προφήτη Μαλαχία, τον απόστολο Παύλο (Α’ Κορ.η:6), και τον Ματθαίο (κγ:9). Υπάρχει μόνο μία σαφής αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη όπου ο Θεός καλείται πατέρας σε σχέση με τον Γιο, στο Ησ.θ:6. Εδώ ο Ησαΐας δηλώνει ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας και όχι ένα δεύτερο πρόσωπο διακριτό από τον Πατέρα.

Το ζήτημα είναι, «η θεότητα που κατοικούσε μέσα στον Ιησού είναι το Πνεύμα του Πατέρα ή ήταν το πνεύμα του θεού υιού, ξεχωριστού από τον πατέρα»; Το Ιωάν.ιδ:10 μας διδάσκει ότι Αυτός που κατοικούσε μέσα στον Ιησού δεν ήταν άλλος από τον Πατέρα. Μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι μέσα στον Ιησού κατοικούσε ο Πατέρας Θεός; Εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Ιησούς είχε δύο πατέρες, επειδή εκείνος που γεννά είναι ο πατέρας. Αυτός που γέννησε τον Γιο ήταν το Πνεύμα (Ματθ.α:20, Λουκ.α:35). Αν τα πρόσωπα της τριάδας είναι ξεχωριστά και διακριτά, τότε ο Ιησούς είχε δύο πατέρες.