Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Πόσα πρόσωπα;

Οι τριαδικοί λένε ότι άλλο πρόσωπο είναι ο Ιησούς, και άλλο πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα, αλλά η Βίβλος διδάσκει ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Σύγκρινε τα παρακάτω εδάφια:
 
(1) Σύμφωνα με το Ιωάν.δ:24, ο Θεός είναι Πνεύμα. Υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα του Θεού (Εφες.δ:4). Σύμφωνα με το Β’ Κορ.γ:17, ο λόγος του Θεού μας λέει «Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα». Υπάρχει ένας Κύριος (Εφες.δ:5). Όταν ο Σαούλ ρώτησε: «Τις είσαι Κύριε;», ο Κύριος απάντησε «Εγώ είμαι ο Ιησούς» (Πράξ.θ:5). Αυτά όλα δεν ακούγονται σαν δύο πρόσωπα.
 

(2) Το Πνεύμα του Χριστού ήταν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης (Α’ Πέτρ.α:10-11), όμως ξέρουμε ότι  «υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β’ Πέτρ.α:21).
 
(3) Ποιος μεσιτεύει; Το Εβρ.δ:15 & ζ:25, αλλά και το Α' Τιμ.β:5 Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός,  μας διδάσκει ότι είναι ο Ιησούς. Στο Ρωμ.η:26, λέει ότι «το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών».
 
(4) Το Ιωάν.ιδ:16 λέει ότι ο Πατέρας «θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, (δηλ. το Άγιο Πνεύμα) διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα». Όμως, στο Ιωάν.ιδ:17-18, ο Ιησούς είπε «έρχομαι προς εσάς». Το Άγιο Πνεύμα έμενε μαζί τους (μένει μεθ' υμών), στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά σύντομα θα ήταν μέσα τους (εν υμίν θέλει είσθαι) σαν το Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι «εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ.κη:20).
 
Όπως έχουμε δει, η θεία φύση του Ιησού Χριστού, του γιου του Θεού, ταυτίζεται με τον πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον, ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα αναγνωρίζονται σαν το ίδιο πρόσωπο. Αντί να δείχνει τρία ξεχωριστά και διαφορετικά πρόσωπα στη θεότητα, μας φανερώνει τους διαφορετικούς ρόλους ή λειτουργήματα, μέσα από τα οποία ο ένας Θεός λειτουργεί και αποκαλύπτει τον Εαυτό Του, ή διάκριση μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης φύσης του Ιησού.
 
Αν ήταν δυνατόν να υπάρξει διάκριση προσώπων, τότε δημιουργούνται αυτόματα ξεχωριστά κέντρα ενδιαφέροντος στη θεότητα, κάτι που είναι πολυθεϊσμός. 

Τελικά, είναι ο Ιησούς μέσα στη θεότητα, όπως διδάσκουν οι τριαδικοί, ή είναι η θεότητα μέσα στον Ιησού; 

Σύμφωνα με το Κολ.β:9 «εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς», και είμαστε «πλήρεις εν αυτώ», όχι εν αυτοίς. Πάλι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο λόγος του Θεού δεν διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι το δεύτερο πρόσωπο μιας τριπρόσωπης θεότητας.