Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΟ Θεός έχει μόνο μία θεία φύση, μία ουσία που είναι αδιαίρετη, δεν μπορεί να διαχωριστεί σε πολλαπλότητα προσώπων. Αν υπάρχει μόνο ένας Θεός, και ο Θεός είναι ο Πατέρας (Μαλαχ.β:10), και αν ο Ιησούς είναι Θεός, τότε προκύπτει λογικά ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας. Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να δούμε τον Ιησού σαν Θεό, παρά μόνο αν Τον δούμε σαν τον Πατέρα (Α’ Κορ.η:6). Όταν κάποιος αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Πατέρας, είναι σαν να αρνείται τη θεότητά Του!


Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ο Γιάχβε είχε αποκαλύψει το σχέδιό Του να εμφανιστεί με ανθρώπινη μορφή, και εκπλήρωσε αυτές τις γραφές με τον ερχομό Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού (Ης.θ:6, μ:3-9, λε:4-6, Λουκ.ζ:22). Ο Γιάχβε κράτησε τις υποσχέσεις Του, να φανερωθεί εν σαρκί, κυριολεκτικά να είναι «Μεθ' ημών ο Θεός» (Ης.ζ:14, Ματθ.α:23). Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μόνο ο Γιάχβε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που ο Ίδιος έχει κάνει (Ησ.μγ:10-11, με:21-23), συνεπάγεται ότι ο Ιησούς και ο Γιάχβε είναι το ίδιο πρόσωπο. Το παιδί που γεννήθηκε και ο γιος που δόθηκε είναι επίσης ο Παντοδύναμος Θεός και ο αιώνιος Πατέρας. Αυτός που φανερώθηκε εν σαρκί, ήταν Εμμανουήλ. Ο ένας, αιώνιος Θεός (ο Πατέρας), φανερώθηκε εν σαρκί (στον Υιό), και θα εκχύσει το Πνεύμα Του (Άγιο Πνεύμα), επί πάσαν σάρκα.

Ιωάν.α:14 Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.

Σχετικά με αυτό το εδάφιο, η αλήθεια είναι ο Πατέρας, που είναι Πνεύμα (Ιωάν.δ:24) και γέννησε τη σάρκα. Οι διακρίσεις είναι Πνεύμα και σάρκα, Θεός και άνθρωπος, Πατέρας και Γιος, και όχι ξεχωριστά και διακριτά πρόσωπα μέσα στη θεότητα. Ο Θεός δεν γέννησε θεό, όπως διδάσκουν οι τριαδικοί (θεός εκ Θεού). Θα πρέπει να μας εξηγήσουν πως μπορεί ο Θεός να γεννήσει θεό. Επίσης, αν ο Ιησούς ήταν θεός υιός, τότε η Μαριάμ γέννησε θεό, είναι μητέρα θεού, όπως διδάσκουν οι Καθολικοί.