Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Ο Ιησούς είναι ο ΘεόςΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΝ ΟΤΙ: Ο Χριστός είναι ο Θεός.

· «Ιδού, ο Θεός (Ελοχίμ) σας θέλει ελθεί....αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουσιν ανοιχθή, και τα ώτα των κωφών θέλουσιν ακούσει. Τότε ο χωλός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογιλάλου θέλει ψάλλει» (Ησ.λε:4-6).

Σύγκρινε αυτά τα εδάφια, με την ερώτηση που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστειλε τους μαθητές του να κάνουν στον Ιησού και με την απάντηση που τους έδωσε:


· «Σύ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν»; Η απάντηση ήταν: «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι, και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι...» (Ματθ.ια:3,5).

· «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου (ΓΙΑΧΒΕ) ευθείας κάμετε εν τη ερήμω τας τρίβους του Θεού (Ελοχίμ) ημών (Ησ.μ:3). 

· «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου...λέγει ο Κύριος των δυνάμεων (ΓΙΑΧΒΕ ΣΑΒΑΩΘ)» (Μαλαχ.γ:1).

Σύγκρινε αυτά τα εδάφια με την ομολογία του Ιωάννη:  

Ματθ.γ:3 Διότι ούτος είναι ο ρηθείς υπό Ησαΐου του προφήτου, λέγοντος· Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού.

· «Ιδού, ούτος είναι ο Θεός ημών, περιμείναμεν αυτόν, και θέλει σώσει ημάς, ούτος είναι ο Κύριος (ΓΙΑΧΒΕ) ....θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία αυτού» (Ησ.κε:9). 

· «Διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου, το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων (ΓΙΑΧΒΕ ΣΑΒΑΩΘ) και ο Λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ, αυτός θέλει ονομασθή Ο Θεός πάσης της γης» (Ησ.νδ:5).

Σύγκρινε με Εφεσ.ε:30-32  Ματθ.θ:15  Αποκ.ιθ:7 όπου ο Χριστός ονομάζεται σύζυγος και νυμφίος.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΝ ΟΤΙ: Ο Χριστός είναι ο Θεός:

* Ο Θωμάς είπε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» (Ιωαν.κ:28)

* Ο Παύλος είπε ότι ο Χριστός είναι «ο ών επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας» (Ρωμ.θ:5).

* «Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α’ Τιμ.γ:16).

* Ο Ιωάννης είπε για τον Ιησού Χριστό: «ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος» (Α’ Ιωαν.ε:20).

* «Ο θρόνος σου ώ Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος» (Εβρ.α:8).

* Ο Ιούδας λέει ότι ο Σωτήρας μας είναι «ο μόνος σοφός Θεός» (Ιουδ.25).

* Ο Παύλος λέει ότι προσμένουμε «την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» (Τιτ.β:13).  

Μερικοί έχουν προσπαθήσει να δουν δύο πρόσωπα σ΄ αυτό το εδάφιο, το ένα είναι ο μεγάλος Θεός και το άλλο ο Σωτήρας. Όμως το εδ.14 βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ότι δηλαδή ο μεγάλος Θεός και ο Σωτήρας είναι το ίδιο πρόσωπο, γιατί λέει «όστις έδωκεν εαυτόν (όχι εαυτούς) υπέρ ημών, δια να μας λυτρώση (όχι λυτρώσουν) από πάσης ανομίας»

Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ: Ότι είναι ο Θεός

· Κάποτε είπε: «Πριν γείνη ο Αβραάμ ΕΓΩ ΕΙΜΙ» (Ιωαν.η:58).

· «Όστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα» (Ιωαν.ιδ:9).

· «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ». (Αποκ.α:8).

· «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος» (Αποκ.α:17).

Σύγκρινε αυτό το εδάφιο με το Ησ.μδ:6.

· «Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός» (Αποκ.κα:7). Αν ο νικών θα είναι γιος του Ιησού, αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς θα είναι ο Πατέρας του.

Ο Θεός είναι ένας και όχι τρεις σε ένα

Η τριαδική δήλωση ότι ο Θεός είναι 3 πρόσωπα έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις της Βίβλου ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ (Δευτ.ς:4, Μαρκ.ιβ:29,32, Ρωμ.γ:30, Γαλ.γ:20).

Η Βίβλος πουθενά δεν αναφέρει ότι ο Θεός είναι «τρεις», σε καμία περίπτωση. Οι τριαδικοί έχουν προσθέσει την έννοια της Τριάδας ή της τριαδικής ενότητας σε ότι η Βίβλος μας λέει για το Θεό, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξουν τη θέση τους.

Ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί να μην προσθέσουμε τίποτα (Δευτ.δ:2, ιβ:32, Παρ.λ:6, Αποκ.κβ:18).

Η διδασκαλία της Τριάδας οδηγεί σε παραλογισμό

Η έννοια των 3 προσώπων, τα οποία είναι ένας Θεός είναι λογικά αδύνατη. Αναπόφευκτα οδηγεί σε ένα ή δύο συμπεράσματα που και τα δύο είναι απαράδεκτα, ακόμη και μεταξύ των τριαδικών.

Κατ’ αρχήν, 3 ξεχωριστά πρόσωπα, το καθένα πλήρης και τέλειος Θεός από μόνα τους, αποτελούν 3 θεούς, όχι ένα Θεό. Λογικά τότε, η θεωρία της Τριάδας είναι τριθεΐα.

Λογικά, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική λύση στην κατανόηση της Τριάδας σαν τριθεΐα. Αν τρία πρόσωπα δεν αποτελούν τρεις θεούς, τότε λογικά, καθένα απ’ αυτά τα τρία πρόσωπα είναι το ένα τρίτο του Θεού.  Ο «Θεός» τότε πρέπει να ορισθεί σαν Τριάδα τριών προσώπων και, κατά συνέπεια, κανένα από τα πρόσωπα δεν μπορεί να ονομαστεί ξεχωριστά «Θεός», γιατί μόνο και τα τρία πρόσωπα μαζί αποτελούν το σύνθετο σύνολο του «Θεού».

Οι τριαδικοί απορρίπτουν και τα δύο αυτά λογικά συμπεράσματα και προβάλλουν ένα παράλογο. Αναγκάζονται από το δόγμα τους να πιστεύουν δύο αντίθετες απόψεις ταυτόχρονα. Ο Θεός είναι τρεις, ο Θεός είναι ένας. Φυσικά αυτό είναι αντίθετο με την λογική.

Οι τριαδικοί έχουν μόνο δύο επιλογές:


   1) Να παραδεχτούν ότι είναι ειδωλολάτρες, οπότε μπορούν άνετα και χωρίς να μπορεί κανείς να τους πει κάτι, να λατρεύουν τον τριπρόσωπο θεό τους!

  2) Να επιμένουν ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά με τρία πρόσωπα ή τρεις υποστάσεις, ή τρία πνεύματα.

Επειδή όμως αυτό δεν υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού, ούτε υποστηρίζεται από τη λογική που ο Θεός μας έδωσε, εφηύραν τη λέξη «μυστήριο» και την «αδυναμία» του ανθρώπινου μυαλού να εννοήσει πως είναι δυνατόν 1=3 ή 3=1!

Ο απόστολος Παύλος, ήξερε τη λέξη μυστήριο, και τη χρησιμοποίησε αρκετές φορές, ποτέ όμως όσο αφορά στη φύση του Θεού! Για το θέμα αυτό, την θεότητα, χρησιμοποιούσε την λέξη «εις».

Ακόμα έλεγε, ότι ο Χριστός το κατά σάρκα, είναι ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν. Ποτέ δεν είπε ότι είναι ο θεός υιός. Στην προσπάθειά του να διδάξει τους ειδωλολάτρες εθνικούς τον ένα Θεό, ποτέ δεν τους αποθάρρυνε, λέγοντάς τους ότι αυτά που τους λέει δεν μπορούν να τα καταλάβουν γιατί ούτε ο ίδιος τα καταλαβαίνει αφού κι αυτός, άνθρωπος είναι!

Απέναντι λοιπόν στις καθαρότατες, λογικές και κατανοητές διακηρύξεις του λόγου του Θεού, αρχίζουν να φαντάζονται πρόσωπα και να αποδίδουν υποστάσεις, στον ένα Θεό, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν, απλές δηλώσεις της Βίβλου.

Λένε ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά στην ουσία πιστεύουν ότι είναι τρεις θεοί, όταν μιλάνε για θεό πατέρα, θεό υιό και θεό πνεύμα άγιο!

Άκουε χριστιανέ, κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να πιστέψεις μια διδασκαλία που η ορολογία της δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή.