Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Σε παρακαλώ, άφησε τον Ιησού να σε σώσει.Φίλε, φίλη

πέρα από όσα έχουμε πει, θα ήθελα να σου πω μερικά πράγματα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.

Υπάρχει μόνο ένας Θεός

Μάρκ.ιβ:29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος·


Ο Θεός έχει ένα πρόσωπο

Γέν.γ:8 Και ήκουσαν την φωνήν Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν τω παραδείσω προς το δειλινόν· και εκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού, μεταξύ των δένδρων του παραδείσου.

Ο Θεός έχει μία υπόσταση

Εβρ.α:3 όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς,

Ο Θεός είναι πνεύμα

Ιωάν.δ:24 Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι.

Αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας

Α' Κορ.η:6 αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού.

Ο Θεός, ο Πατέρας, ευδόκησε να κατοικήσει πλήρως μέσα στον άνθρωπο Ιησού Χριστό

Κολ.α:19 διότι εν αυτώ ηυδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήση παν το πλήρωμα

Κολ.β:9 διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς.

Ο σκοπός που το έκανε είναι επειδή μας αγάπησε και θέλει να μας σώσει!

Ιωάν.γ:16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.

Έτσι λοιπόν τώρα, όποιος μετανοήσει, βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και πάρει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος με το σημείο της γλωσσολαλιάς, ξεκινάει την πορεία του για τον ουρανό (Πράξ.β:38-39).

Όποιος αντέξει μέχρι τέλους, θα σωθεί (Ματθ.κδ:13), όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί (Μάρκ.ις:16).

Δεν ξέρω που βρίσκεσαι σε σχέση με όλα αυτά, αλλά αν κάτι σου λείπει, σε παρακαλώ άφησε τον Ιησού να σε σώσει.

Αυτό είναι το ευαγγέλιο της σωτηρίας μας

Α’ Κορ.ιε:1-4 Σας φανερόνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε, διά του οποίου και σώζεσθε, τίνι τρόπω σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάττητε αυτό, εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς,

Σ' ευχαριστώ για την υπομονή σου.