Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

«Στερεά τροφή»


Αυξανόμενοι στην Πίστη

Α’ Πέτρ.β:2 επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι' αυτού,

Εβρ.ε:11-14 Περί του οποίου πολλά έχομεν να είπωμεν και δυσερμήνευτα, διότι εγείνετε νωθροί τας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να ήσθε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρείαν του να σας διδάσκη τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, και κατηντήσατε να έχητε χρείαν γάλακτος και ουχί στερεάς τροφής. Διότι πας ο μετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης· επειδή είναι νήπιος· των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οίτινες διά την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν.


Τα βρέφη μπορούν να επιβιώσουν με γάλα μόνο. Είναι εύκολο για τα νεαρά χωνευτικά τους συστήματά, παρέχοντας τους ασβέστιο, να πήξουν τα κενά στο κεφάλι τους και να ενισχυθούν τα οστά τους.

Αλλά έρχεται μια στιγμή, που το γάλα δεν είναι αρκετό. Στερεά πρέπει να προστεθούν στη διατροφή τους, ώστε το πεπτικό τους σύστημα να ωριμάσει και να λειτουργήσει όπως ο Θεός έχει σχεδιάσει.

Αναγνωρίζουμε αμέσως ότι υπάρχει πρόβλημα, όταν ένα μικρό παιδί δεν προχωρεί πέρα από το μπουκάλι.

Δυστυχώς, δεν αναγνωρίζουμε πάντα ότι αυτό είναι πρόβλημα, όταν πρόκειται για τα πνευματικά.

Όλοι χρειαζόμαστε το άδολο πνευματικό γάλα του Ευαγγελίου για να φτιάξει το «σκελετό» της πίστης μας (Α’ Πέτρ.β:2), αλλά πρέπει να προχωρήσουμε σε στερεή τροφή για να χτίσουμε τους μυς της πίστης (Εβρ.ε:11-14).

Στερεά τροφή σημαίνει:

1. Πιο βαθιά μελέτη του λόγου του Θεού, πέρα από τα αρχικά στοιχεία της πίστης μας (Β’ Τιμ.β:15).

2. Εφαρμογή των Βιβλικών αληθειών στη ζωή μας, με πρακτικό τρόπο «διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλ' εν δυνάμει» (Α’ Κορ.δ:20).

Εσύ τι τρως;