Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΣΩΤΗΡΙΑ:
Εφεσ.β:8-9 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.      


1. δεν την αποκτάς με τα έργα
2. δεν προέρχεται από σένα
3. είναι «κατά χάριν»
4. είναι «δώρο του Θεού»
5. την αποκτάς με την πίστη