Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Είσαι το νόμισμα του Θεού!
Ματθ.κβ:21, Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα

Το ξέρεις ότι είσαι το «νόμισμα» του Θεού;

Να σου εξηγήσω:


Κάποιοι Φαρισαίοι ρώτησαν τον Ιησού αν πιστεύει στην πληρωμή των φόρων.

Ο Ιησούς απάντησε με μια ερώτηση (το έκανε συχνά αυτό). Ρώτησε τίνος εικόνα και επιγραφή είναι πάνω στο Ρωμαϊκό νόμισμα.

«Του Καίσαρος» απάντησαν.

Τότε τους είπε: «Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν» (Ματθ.κβ:15-22)

Οι Φαρισαίοι δεν κατάλαβαν τι ήθελε να πει.

Αν στον Καίσαρα ανήκει ό, τι φέρει την εικόνα του, στον Θεό ανήκει ό, τι φέρει την εικόνα του Θεού.

Όλη η δημιουργία αποκαλύπτει τα θαυμάσια του Θεού και την θειότητά Του (Ρωμ.α:20), αλλά μόνο ένα μέρος της δημιουργίας φέρει απαράμιλλα την εικόνα Του – εσύ κι εγώ! (Γέν.α:26-27)

«Πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτήνη τα επί χιλίων ορέων» (Ψαλμ.ν:10) ανήκουν στον Θεό.

Αλλά αυτό που επιθυμεί είναι ένας μοναδικός θησαυρός – οι ανθρώπινες ψυχές που φέρουν την εικόνα Του.

Γι’ αυτό μας ζητά να του παραδοθούμε απόλυτα (Ρωμ.ιβ:1-2).

ΕΣΥ κι εγώ είμαστε τα νομίσματα του Θεού. Ας δώσουμε τα του Θεού εις τον Θεό!