Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΓαλ.α:15-16  Ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ. ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι.
 
1. Μια θεία κλήση- «καλέσας διά της χάριτος Αυτού».
2. Μια θεία αποκάλυψη - «αποκαλύψαι τον Υίόν Αυτού εν εμοί».
3. Μια θεία αποστολή - «ίνα ευαγγελίζωμαι Αυτόν».