Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Δεν είστε έτοιμοι ακόμα!Ο Μωυσής και ο Δανιήλ ήταν περίπου 80 χρονών, ο Ιησούς του Ναυή και ο Χάλεβ ήταν κι αυτοί στη δεκαετία των 80!

Η Γραφή είναι γεμάτη με παραδείγματα ανθρώπων τους οποίους ο Θεός χρησιμοποίησε αργά στη ζωής τους, συχνά με μεγάλο αντίκτυπο – ήταν άνθρωποι που αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την μεγάλη ηλικία τους σαν δικαιολογία ώστε να αγνοήσουν αυτό που ο Θεός ήθελε να κάνουν.

Ο Θεός ποτέ δεν μας θεωρεί πολύ μεγάλους για ουσιαστική δουλειά. Μπορεί να πάρουμε σύνταξη από τη δουλειά μας (αν πάρουμε), αλλά ποτέ δεν θα συνταξιοδοτηθούμε από το έργο του Θεού.


Η Παλαιά Διαθήκη απεικονίζει συχνά χαρακτήρες που διακρίθηκαν στα γηρατειά τους: Μωυσής (Έξοδ.ζ:7), Ιησούς & Χάλεβ (Ι. Ναυή ιδ:6-11, 23-24), Δανιήλ (Δαν.ε:13-29) και έκαναν σημαντικό έργο στη δεκαετία των ογδόντα τους.

Αυτό είναι καλή είδηση, είτε είσαι έφηβος είτε μεγάλος. Σε κάθε ηλικία και κάθε στάδιο της ζωής, ο Θεός έχει σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας.

Εφεσ.β:10 Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς.

Σε κάθε στάδιο της ζωής, έχουμε νέα πράγματα να μάθουμε και νέες ευκαιρίες για να αφήσουμε το στίγμα μας σ’ αυτό τον κόσμο.

Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ το θεωρώ συναρπαστικό!