Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Καυχιέται ο άνθρωπος, για κάτι πού έχει και του είναι πολύτιμο. Η μάνα, για το μοναχοπαίδι της. Ο συγγραφέας, για το βιβλίο του. Ο αθλητής, για το ρεκόρ του. Ο πλούσιος, για τα αγαθά του. Παντού υπάρχει το «του». Ο χριστιανός, μπορεί να καυχηθεί για κάτι; Και, γιατί; Την απάντηση μας δίνει ο Παύλος στη Γαλάτες ς:14. Καυχιέται για κάτι πού οι άλλοι αποφεύγουν για... να μη διωχθούν. «Καυχιέται, στον Σταυρό του Χριστού».

Γιατί;


   1. Διότι δείχνει πόσο μεγάλη υπήρξε η ενοχή μας: «Εξαλείψας το καθ’ ημών χειρόγραφον... αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσηλώσας αυτό επί του Σταυρού» (Κολοσσαείς β:14). Μπορείς να διαβάσεις το δικό σου, κρεμασμένο στο Σταυρό, και να πεις ευχαριστώ!..

    2. Διότι εκφράζει τη θαυμαστή αγάπη του Θεού για μας: «Ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην προς ημάς, διότι ενώ ημείς είμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών... τον ίδιον εαυτού Υίόν δεν εφείσθη...» (Ρωμαίους ε:6-8, η:32). Ποιο μέτρο, για να συλλάβεις την άξια τής ψυχής σου!..

    3. Διότι μιλάει για τη μοναδικότητα του μέσου τής σωτηρίας μας: «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου, διά να μη απολεσθή...» (Ιωάννης γ:14). Άλλο μέσο σωτηρίας δεν υπάρχει, έξω άπ’ αυτό πού ο Ουρανός προμήθευσε. Καυχώμεθα σ’ αυτό.

   4. Διότι γίνηκε οροθέτημα ανάμεσα σέ δύο χώρους ζωής: «Εις εμέ μη γένοιτο να καυχώμαι ειμή εις τον Σταυρόν... διά του όποιου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμον» (Γαλάτες ς:14). Ανάμεσα στον κόσμο και εμέ, ο Σταυρός του Χριστού. Καμία επικοινωνία.

    5. Διότι μας έδωσε ένα ένδοξο μήνυμα: «Ο λόγος του Σταυρού... εις ημάς τούς σωζομένους είναι δύναμις Θεού» (Α’ Κορινθίους α:18).Το κήρυγμά μας, είναι - το τελειωμένο και πλήρες έργο του Χριστού στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι κάθε φορά το θέμα μας (Α’ Κορινθίους α:23).

    6. Διότι αποτελεί τον πνευματικό χώρο ζωής και συναναστροφής μας: Όταν στήθηκε «ίσταντο παρά τω Σταυρώ του Ιησού» κάποιες λίγες εκλεκτές ψυχές (Ιωάννης ιθ:25). Αργότερα ο Παύλος τονίζει ότι «απεφάσισε να μη εξεύρει μεταξύ τους άλλο τι ειμή Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον» (Α’ Κορινθίους β:2). Να, το κοινό σημείο συνάντησής μας.

    7. Διότι, αποτελεί το αιώνιο τραγούδι μας: «Ψάλλουσι νέαν ώδήν, λέγοντες- άξιος... διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου». Τραγούδι μυριόστομο, «από κάθε φυλή και γλώσσα, από κάθε λαό και έθνος» (Αποκάλυψη ε:9). Μπήκες και σύ, σέ τούτη τη μοναδική χορωδία! Στο ρέκβιεμ της λατρείας!..