Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Η θεραπεία του πολιτισμού μας


Όταν βλέπω μια ταινία της δεκαετίας του 1970, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποτε φορούσα τέτοια ρούχα.

Η κουλτούρα μας είναι μια πανίσχυρη δύναμη που επηρεάζει ό, τι φοράμε, ό, τι κάνουμε και ό, τι σκεπτόμαστε. Εμείς, μάλλον ακούμε παρά αντιλαμβανόμαστε.

Υπήρξαν περίοδοι στην ιστορία διαφόρων Εθνών, που οι Βιβλικές αξίες ήταν ευρέως αποδεκτές από τον κόσμο. Δεν ζούμε πια σε κάποιον απ’ αυτούς τους καιρούς.

Όταν οι χριστιανοί σκέφτονται ότι μπορούν να ενεργούν, να σκέφτονται και να μοιάζουν με τον κόσμο και ακόμα να ακολουθούν τον Χριστό, μπαίνουν σε μια πολύ επικίνδυνη θέση:

A’ Ιωάν.β:15-17 Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ· διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού· όστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα.

Ας αναλογιστούμε αυτό το εδάφιο σήμερα, αγαπητοί Χριστιανοί.