Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Βιβλική απόδειξη για την Αρπαγή πριν τη Μ. Θλίψη.

Ματθ.κδ:42-44 Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.

Ο Κύριός μας Ιησούς, δίδαξε ότι μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή, ξαφνικά, σύντομα, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή σημάδια. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της επιστροφής του Χριστού είναι ότι θα συμβεί χωρίς προειδοποίηση, ξαφνικά, και θα μας πιάσει στον ύπνο, αν δεν αγρυπνούμε και υπηρετούμε με πίστη τον Κύριό μας...


Μάρκ.ιγ:32-37 Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε· διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή τούτο θέλει είσθαι ως άνθρωπος αποδημών, όστις αφήκε την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και εις έκαστον το έργον αυτού και εις τον θυρωρόν προσέταξε να αγρυπνή. Αγρυπνείτε λοιπόν· διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο κύριος της οικίας, την εσπέραν ή το μεσονύκτιον ή όταν φωνάζη ο αλέκτωρ ή το πρωΐ· μήποτε ελθών εξαίφνης, σας εύρη κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς προς πάντας λέγω· Αγρυπνείτε.

Ο Κύριος μας είπε να αγρυπνούμε, επειδή μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή, ξαφνικά. Γι’ αυτό, οποιοσδήποτε διδάσκει ότι η Αρπαγή δεν μπορεί να συμβεί πριν την 7ετή  Μ. Θλίψη, είναι κραυγαλέα αίρεση. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος που θα μπορούσε να συμβεί η Αρπαγή μετά τη Μ. θλίψη. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Το παρακάτω εδάφιο της Αγίας Γραφής αποδεικνύει 100% ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν τη Μ. θλίψη...

Ματθ.κδ:42-44 Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ' ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου.

Αν αυτοί που πιστεύουν ότι η εκκλησία θα αρπαχτεί στο μέσο ή στο τέλος της Μ. θλίψης είναι σωστοί σ’ αυτά που λένε, τότε το Ματθ.κδ:42-44 δεν έχει κανένα νόημα. Τι σημαίνει να αγρυπνούμε για την επικείμενη και ξαφνική επιστροφή του Κυρίου, αν δεν μπορεί να επιστρέψει μέχρι να τελειώσουν τα μισά ή όλα τα τραγικά γεγονότα της επταετίας, όπως περιγράφονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης; Η μόνη λογική και πραγματοποιήσιμη κατάληξη είναι η Αρπαγή πριν τη Μ. θλίψη.

Η Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα την Αρπαγή πριν τη Μ. Θλίψη

Η εκκλησία θα εκβληθεί από τη γη πριν από την εμφάνιση του Αντίχριστου (Β΄ Θες. β:7,8). Δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο μέσα στο λόγο του Θεού που να λέει ότι η εκκλησία θα περάσει μέσα από την περίοδο της Επταετίας. Στην πραγματικότητα, αν θέλεις απόδειξη της Αρπαγής πριν τη θλίψη, θα τη βρεις απλά με τη μελέτη της Βίβλου. Το θέμα αυτό χρειάζεται μελέτη. Να ψάξεις να βρεις τι λέει όλη η Γραφή. Να μην «παρκάρεις» σε 2 εδάφια που κι αυτά ερμηνεύονται λάθος!

Αν συγκρίνουμε τις Γραφές που έχουν να κάνουν με την Αρπαγή της Εκκλησίας, με αυτά τα εδάφια που αφορούν τη δημιουργία της Βασιλείας του Χριστού, μόνο ένα εύλογο συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε, ότι είναι εντελώς ΑΔΥΝΑΤΟ αυτά τα δύο γεγονότα να συμβούν ταυτόχρονα. Ας δούμε μερικές από αυτές τις αντιπαραβολές:

1.  Ματθ.κε:31,32 Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθήσει επί του θρόνου της δόξης αυτού, και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς απ' αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων,

Παρατηρήστε προσεκτικά ότι ο Ιησούς θα καθίσει πάνω στο θρόνο Του στην Ιερουσαλήμ, όταν επιστρέψει, και τα έθνη της γης θα συγκεντρωθούν μπροστά Του για να κριθούν. Πώς μπορεί αυτό το γεγονός να συμβιβαστεί με την Α’ Θες.δ:17, που λέει ότι «ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα».

2.  Ματθ.κε:32-34 και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς απ' αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων, και θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερίφια εξ αριστερών. Τότε ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς τους εκ δεξιών αυτού· Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

Όταν ο κύριος επιστρέψει στη γη κατά τη Δεύτερη Έλευση ΜΕ τους δικούς Του, θα συγκεντρώσει τα έθνη της γης και θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερίφια (εδ.32), δηλαδή τους δίκαιους από τους άδικους. Τα πρόβατα (σωσμένοι) απλά θα μπουν στη Βασιλεία, και τα κατσίκια (άπιστοι) θα ριφθούν στην αιώνια φωτιά. Η δοκιμασία σ’ αυτή την κρίση είναι το πως μεταχειρίστηκαν τα έθνη εκείνους που ο Χριστός εδώ ονομάζει «αδελφοί μου». Αυτά τα αδέλφια είναι το εβραϊκό υπόλοιπο (δηλαδή οι 144.000) που κήρυτταν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλα τα έθνη. Παρατηρήστε προσεκτικά, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ανάσταση και τα άτομα που κρίθηκαν είναι τα έθνη της γης. Αντίθετα, σύμφωνα με την Α’ Κορ.ιε:52, που θα γίνει ανάσταση κατά τη στιγμή της Αρπαγής.

3.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι όταν ο Ιησούς επιστρέφει για να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του, ΔΕΝ υπάρχει αρπαγή, δηλαδή, κανείς δεν αρπάζεται στον αέρα για να είναι με τον Κύριο. Όσοι πιστέψουν κατά τη διάρκεια της Μ. Θλίψης θα μπουν με το γήινο σώμα τους στη Χιλιετή Βασιλεία. Απόδειξη αυτού βρίσκεται στο Ησαΐας ξε:20-25, και στον Ζαχαρία η:5, όπου αναφέρονται παιδιά να παίζουν κατά τη διάρκεια της Χιλιετίας. Αυτοί που σώζονται στη διάρκεια της Επταετίας θα μπουν με τα φυσικά τους σώματα στη Χιλιετή Βασιλεία. Που θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι, εάν όλοι οι Άγιοι αρπάζονται και μεταμορφώνονται στο ΤΕΛΟΣ της θλίψης; Προφανώς αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι. Το μόνο λογικό συμπέρασμα είναι της Αρπαγής πριν τη θλίψη!

4.  Ιούδ.α:14 Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενώχ, έβδομος από Αδάμ, λέγων, "Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού,

Να παρατηρήσετε προσεκτικά ότι δεν γίνεται μνεία Αρπαγής αυτή τη στιγμή. Το αντίθετο μάλιστα, εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός επιστρέφει με μυριάδας αγίων αυτού στη γη. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αλλαγή των σωμάτων εν ριπή οφθαλμού και την «αρπαγή» στα σύννεφα σε συνάντηση με τον Κύριο. Δεν θα έκανε καμία αίσθηση να πω ότι ο Ιησούς θα αρπάξει τους αγίους, ενώ έρχεται να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του την ίδια στιγμή. Απόδειξη ότι αυτό δεν γίνεται είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς θα συνάξει τα έθνη και θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερίφια, δηλαδή, τους σωσμένους από τους μη σωσμένους, στη Δεύτερή Του Έλευση. Γιατί να χωρίσει ο Ιησούς τους αγίους δύο φορές;  Δηλαδή, γιατί ο Ιησούς να αρπάξει τους πιστούς στον αέρα, και στη συνέχεια να μαζέψει τα ίδια άτομα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν φτάσει στη γη;  Βλέπετε το δίλημμα της αιρετικής άποψης ότι η Αρπαγή θα γίνει στο τέλος της Μ. Θλίψης;

Αποκ.ιθ:11-14 Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός, και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν.

Εδώ διαβάζουμε για ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ από τον ουρανό, πάνω σε λευκά άλογα, να ακολουθούν το Χριστό στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αρπαγή. Δεν υπάρχει τίποτα στην Α’ Κορ.ιε:51-54 ή Α΄ Θες.δ:13-18 για στρατεύματα, ή μυριάδες αγίων, που έρχονται στη γη για να πολεμήσουν. Το αντίθετο ακριβώς αναφέρεται... ότι θα εγκαταλείψουμε αυτή την γη! Αμήν!

Αυτά είναι μόνο μερικά σαφή και αδιάψευστα Βιβλικά στοιχεία που διδάσκουν ότι η Αρπαγή θα γίνει πριν τη Μ. Θλίψη.

Περαιτέρω απόδειξη αυτού του θέματος

Ο Θεός δεν θα επιτρέψει στην εκκλησία να περάσει μέσα από την περίοδο της Επταετίας. Θα είναι μια φρικτή περίοδος, που ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει ποτέ! Ο Θεός δεν κατέστρεψε το κακό στην εποχή του Νώε, μέχρι ο Νώε και η οικογένειά του ήταν όλοι ασφαλείς μέσα στην Κιβωτό. Ούτε μια σταγόνα βροχής δεν έπεσε μέχρι ο Νώε και η οικογένειά του μπήκαν στην κιβωτό και ο Θεός έκλεισε την πόρτα. Μετά, έπεσαν οι βροχές και το κακό καταστράφηκε εντελώς.

Το ίδιο ισχύει για το Λωτ και την οικογένειά του. Παρόλο που ήταν ένας πεσμένος πιστός, ήταν εντούτοις «δίκαιος άνθρωπος», (Β΄ Πέτρ.β:7,8). Διαβάζουμε στη Γέν.ιθ:22, «τάχυνον, διασώθητι εκεί· διότι δεν θέλω δυνηθή να κάμω ουδέν, εωσού φθάσης εκεί». Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τον άγγελο που ο Θεός είχε στείλει να καταστρέψει με φωτιά και θειάφι τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Καμία κρίση δεν θα μπορούσε να πέσει στα Σόδομα, πριν φύγουν από μέσα ο Λωτ και η οικογένειά του. Ομοίως, η εκκλησία θα αρπαχτεί μακριά απ’ αυτό τον κόσμο πριν από τη Μ. Θλίψη.
Αποκ.γ:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.

Η φράση «λόγον της υπομονής μου» στην Αποκ.γ:10 είναι ο λόγος του Θεού.  Εδώ έχουμε την υπόσχεση του Θεού, ότι επειδή κρατήσαμε το λόγο Του σχετικά με τη σωτηρία, δηλαδή, επειδή έχουμε ΥΠΑΚΟΥΣΕΙ το Ευαγγέλιο, θα μας φυλάξει «από την ώρα του πειρασμού» (δηλαδή, τη Μ. Θλίψη).  Αυτή η επταετής περίοδος θλίψης, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη σαν καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ στο Ιερ.λ:7-11...

Ουαί· διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη· ομοία αυτής δεν υπήρξε και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ· πλην θέλει σωθή εξ αυτής. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω συντρίψει τον ζυγόν αυτού από του τραχήλου σου και θέλω διασπάσει τα δεσμά σου και ξένοι δεν θέλουσι πλέον καταδουλώσει αυτόν· αλλά θέλουσι δουλεύει Κύριον τον Θεόν αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών, τον οποίον θέλω αναστήσει εις αυτούς. Συ δε μη φοβού, δούλέ μου Ιακώβ, λέγει Κύριος· μηδέ δειλιάσης, Ισραήλ· διότι, ιδού, θέλω σε σώσει από του μακρυνού τόπου και το σπέρμα σου από της γης της αιχμαλωσίας αυτών· και ο Ιακώβ θέλει επιστρέψει και θέλει ησυχάσει και αναπαυθή και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Διότι εγώ είμαι μετά σου, λέγει Κύριος, διά να σε σώσω· και αν κάμω συντέλειαν πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισα, εις σε όμως δεν θέλω κάμει συντέλειαν, αλλά θέλω σε παιδεύσει εν κρίσει και δεν θέλω όλως σε αθωώσει.

Όταν η εκκλησία αρπαχτεί από τη γη, ο Θεός θα ασχοληθεί και πάλι με το έθνος του Ισραήλ, με μια ιδιαίτερη διαθήκη. Κατά τη διάρκεια της Μ. θλίψης, ένα απομεινάρι από τον Ισραήλ θα μετανοήσει και θα στραφούν στο Μεσσία τους. Θα γίνουν μάρτυρες Του (Αποκ.ζ:3-8).

Έτσι, ο καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ θα αναγκάσει πολλούς Ισραηλίτες να στραφούν στον Θεό της Βίβλου. Διαβάζουμε στο Ματθ.κδ:14 σχετικά με την περίοδο της Επταετίας, «Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Διαβάζουμε στην Αποκ.ζ:4 ποιοι είναι οι 144.000 «Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ». Αυτοί θα κηρύξουν το ευαγγέλιο που λέει στο Ματθ.κδ:14. Θα κερδίσουν πλήθη των χαμένους αμαρτωλούς του Κυρίου, (Αποκάλυψη 7:9). Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς θα είναι μαρτύρησε (Αποκάλυψη 6:9).

Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Καθώς κοιτάζω τα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα και τη σκηνή που στήνεται για τον ερχομό του αντίχριστου, προσωπικά πιστεύω ότι η αρπαγή πριν τη θλίψη είναι κοντά.

Η Αγία Γραφή αναφέρει ξεκάθαρα ότι κανείς άνθρωπος δεν ξέρει ΠΟΤΕ θα επιστρέψει ο Κύριος (Μάρκ.ιγ:32), πράγμα που σημαίνει ότι η Αρπαγή πρέπει να προηγείται της Μ. Θλίψης. Ο λόγος είναι, επειδή η Αγία Γραφή αναφέρει ξεκάθαρα ότι η Δεύτερη έλευση του Χριστού θα συμβεί 3 1/2 χρόνια μετά το βδέλυγμα της ερημώσεως, δηλ., όταν ο Αντίχριστος απαιτήσει από τις μάζες του κόσμου λατρεία σαν Θεός (Μάρκ.ιγ:14. Δαν.θ:27). Θα είναι λοιπόν ακριβώς γνωστός ο χρόνος που απομένει πριν τη Δευτέρα παρουσία, από τη στιγμή που ο Αντίχριστος δηλώνει ότι είναι ο Θεός από το ναό στην Ιερουσαλήμ.

Γιατί η Μεγάλη Θλίψη;

Παρά το γεγονός ότι η Μ. Θλίψη θα επηρεάσει ολόκληρη τη γη, και τον καθένα στον κόσμο, το επίκεντρό της θα είναι γύρω από το έθνος του Ισραήλ (Ιεζεκιήλ κ:37, κβ:18-22; Μαλαχίας γ:2,3).

Ιεζ.κ:37-38 Και θέλω σας περάσει υπό την ράβδον και θέλω σας φέρει εις τους δεσμούς της διαθήκης. Και θέλω εκκαθαρίσει εκ μέσου υμών τους αποστάτας και τους ασεβήσαντας εις εμέ· θέλω εκβάλει αυτούς εκ της γης της παροικίας αυτών και δεν θέλουσιν εισέλθει εις γην Ισραήλ, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.

Αυτή η προφητεία αφορά Ισραήλ κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης.  Ο Ιεζεκιήλ μας λέει «γιατί», ο Θεός θα επιτρέψει αυτή τη φρικτή περίοδο της αφάνταστης οδύνης και φρίκης για τους Εβραίους. Είναι η ώρα της κρίσης των ανθρώπων που επαναστάτησαν ενάντια στον Κύριο.

Θα τους αναγκάσει να «περάσουν υπό την ράβδον», τη ράβδο του βοσκού.  Ο Θεός θα ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ το αληθινό απομεινάρι του Ισραήλ (σωσμένους Εβραίους) από τους κίβδηλους Εβραίους (που δεν έχουν σωθεί). Κανένας μη σωσμένος Εβραίος δεν θα μπει ποτέ στη γη της επαγγελίας, που ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ και το σπέρμα του στη Γέν.ιζ:8. Πιστεύω να καταλαβαίνεις ότι η υπόσχεση ισχύει μόνο για όσους είναι αναγεννημένοι Χριστιανοί... «εάν δε ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι..» (Γαλ.γ:29). Οι Εβραίοι που ακολουθούν τη θρησκεία του Ιουδαϊσμού που απορρίπτει το Χριστό, θα ριχθούν στη λίμνη του πυρός.

Για να το διευκρινίσουμε, η περίοδος της Μ. Θλίψης θα είναι ο καιρός που ο Θεός εκχέει την οργή Του πάνω στην ανθρωπότητα εξαιτίας της ανομίας, αλλά ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ σκοπός της Μ. Θλίψης είναι να προετοιμάσει τον Ισραήλ να δεχτεί τον Βασιλιά του, τον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν είναι Σιωνισμός, που είναι μια λάθος θεωρία. Σιωνισμός είναι η ίδια αμαρτία που έκανε ο Αβραάμ και η Σάρα όταν αμφέβαλαν για την υπόσχεση του Θεού στην ανυπομονησία τους και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους (σχετικά με την υπόσχεση ενός γιου, του Ισαάκ).

Παρόμοια, κάποιες Εβραϊκές ελίτ σήμερα (όπως η συναγωγή του Σατανά – Αποκ.β:9), αποκρυφιστές και Ιουδαϊστές, έχουν αναλάβει να πιέσουν το ζήτημα της αποκατάστασης της γη της επαγγελίας. Ο Θεός δεν συμμετέχει σ’ αυτό. Το άστρο του Δαβίδ δεν βρίσκεται στην Αγία Γραφή, είναι ένα αποκρυφιστικό σύμβολο. Ο Σιωνισμός υψώνει τους Εβραίους, ενώ δαιμονοποιεί τους Άραβες. Αυτό είναι εξωβιβλικό, καθώς ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης (Πράξ.ι:34). Να θυμάστε ότι και οι Άραβες είναι απόγονοι του Αβραάμ. Οι Εβραίοι δεν είναι καλύτεροι από οποιονδήποτε άλλο. Αυτό δεν είναι αντισημιτισμός, μάλλον είναι δικαιοσύνη.

Στο Δανιήλ ιβ:1 γράφει σχετικά με τη Μ. Θλίψη....

Και εν τω καιρώ εκείνω θέλει εγερθή Μιχαήλ, ο άρχων ο μέγας, ο ιστάμενος υπέρ των υιών του λαού σου· και θέλει είσθαι καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρις εκείνου του καιρού· και εν τω καιρώ εκείνω θέλει διασωθή ο λαός σου, πας όστις ευρεθή γεγραμμένος εν τω βιβλίω.

Μόνο οι αληθινά πιστοί στο Χριστό Εβραίοι, αυτοί που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου, θα ελευθερωθούν από τη φρίκη της οργής του Θεού. Προκειμένου να συμβεί η στενοχωρία του Ιακώβ (Ιερ.λ:7), ο Αντίχριστος πρέπει να είναι παρών, που σημαίνει ότι η εκκλησία πρέπει να φύγει από τον κόσμο. Παρεμπιπτόντως, το μόνο πράγμα που αποτρέπει την άμεση καταστροφή του κόσμου, είναι οι χριστιανικές οικογένειες που αγωνίζονται ενάντια στις μεθοδείες του διαβόλου.

Η εκκλησία πρέπει να εκβληθεί από τον κόσμο πριν τη Μ. Θλίψη!

Η Β’ Θεσσαλονικείς β:7 είναι αναμφισβήτητη απόδειξη ότι η αρπαγή θα προηγηθεί της Επταετίας! Ο κωλύων δεν είναι άλλος από την εκκλησία που είναι ο ναός του ζωντανού Θεού. Επίσης, τα γεγονότα που περιβάλλουν τη Δεύτερη Έλευση του Χριστού είναι τελείως διαφορετικά από τα γεγονότα που αφορούν την Αρπαγή - ατράνταχτη απόδειξη ότι η Βίβλος διδάσκει την Αρπαγή πριν τη Μ. Θλίψη!